Algemene Vergadering KNHB

Centraal in Nederland
  • Diverse commissies
  • Netwerkbijeenkomst

De Algemene Vergadering (AV) van juni 2020 is door de maatregelen rondom het coronavirus uitgesteld. De nieuwe datum van de AV is vastgesteld op 9 september 2020. Zoals het er nu naar uitziet is het mogelijk om deze AV fysiek te organiseren, daar gaat onze voorkeur ook naar uit. Wanneer de maatregelen van de overheid en het RIVM het niet mogelijk maken elkaar te ontmoeten, gaan we alsnog over op een digitale AV.

Voorlopig programma

18:00 uur Ontvangst
19:00 uur Aanvang Algemene Vergadering
22:00 uur Einde Algemene Vergadering

Voorlopige agenda

1. Opening
2. Notulen Algemene Vergadering 27 november 2019
3. Financiën
— Verantwoording 2019
     —  Bestuursverslag
      —  Jaarrekening
      —  Verlenen van decharge aan het bondsbestuur
— Contributievaststelling 2020-2021
4. Toelating nieuwe (kandidaat-)leden
5. Bestuursverkiezing
6. Benoeming statutaire commissies
7. Strategie 2026
8. Rondvraag
9. Sluiting