Doetinchemse Hockey Club
Stokhorstweg 7
7006 GA Doetinchem