Hoofdklasse Hockey: zeventien spelers op wedstrijdformulier

Teams mogen tijdens Hoofdklassewedstrijden uitkomen met zeventien spelers. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn terug te vinden in het Bondsreglement uitgave 2017, artikelen 4.4.u en 6.2. Hieronder vind je de belangrijkste voorwaarden op een rijtje. De volledige tekst is te vinden in het Bondsreglement.

Artikel 6.2
In Hoofdklassewedstrijden veldhockey mogen teams uitkomen met 17 spelers. Voorwaarde om met 17 spelers uit te komen, is dat twee van de 17 spelers op de peildatum (1 oktober van het betreffende seizoen) jonger zijn dan 21 jaar. Indien een team met 17 spelers uitkomt en niet voldoet aan de verplichting om met tenminste twee spelers jonger dan 21 jaar op uit te komen en dus op het DWF te vermelden, dan is een team in overtreding en volgt een sanctie. Bij overtreding van deze regel wordt de speler op positie 17 op het DWF als uitgesloten speler aangemerkt en is het bepaalde in artikel 4.8 van toepassing. De 17e speler krijgt op basis van het bepaalde in artikel 4.4.g geen registratie voor de wedstrijd waarin bedoelde overtreding heeft plaatsgevonden.

Artikel 4.8. Maatregelen niet-speelgerechtigde/uitgesloten spelers
a. Aan een vereniging waarvan in een team op basis van de statuten, het tuchtreglement, het Bondsreglement (waaronder met name artikel 4, lidmaatschap en speelgerechtigdheid) en de overige reglementen van de KNHB) één of meer niet-speelgerechtigde cq. uitgesloten spelers zijn uitgekomen kan een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 250,00 per wedstrijd, ongeacht het aantal niet-speelgerechtigde cq. uitgesloten spelers.

b. Aan een team, waarin één of meer niet-speelgerechtigde of ‘uitgesloten’ spelers zijn uitgekomen in een bondswedstrijd, worden 3 wedstrijdpunten per wedstrijd in mindering gebracht, ongeacht het aantal niet-speelgerechtigde of ‘uitgesloten’ spelers.

c. De competitieleiding heeft de bevoegdheid aan een team waarin herhaaldelijk dezelfde niet-speelgerechtigde cq. uitgesloten speler is uitgekomen, van het bepaalde in lid a. en b. af te wijken; in ieder geval worden 3 wedstrijdpunten in mindering gebracht en wordt er in ieder geval eenmaal een boete van ten hoogste € 250,00 opgelegd.

d. Voor veldhockey geldt: Een door de competitieleiding vastgestelde wedstrijd waarin een niet-speelgerechtigde speler is uitgekomen, wordt in de regel opnieuw vastgesteld, tenzij er (naar oordeel van de competitieleiding) geen mogelijkheid/ruimte is om de wedstrijd over te spelen. In dat geval wordt er een uitslag van 3-0 opgenomen in het voordeel van de niet in overtreding zijnde partij. De niet in overtreding zijnde vereniging kan de competitieleiding echter verzoeken te besluiten de uitslag van de oorspronkelijke wedstrijd te handhaven (dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de oorspronkelijke uitslag hoger is dan de reglementaire uitslag van 3-0).

f. In het geval de niet-speelgerechtigde speler is uitgekomen in een beslissingswedstrijd, wordt de wedstrijd niet overgespeeld; het team waarin de niet-speelgerechtigde speler is uitgekomen verliest automatisch de wedstrijd*. Indien een niet-speelgerechtigde speler uitkomt in de poulefase van een toernooi/kampioenschap dan verliest het betrokken team het recht op verdere deelname; het team wordt uit de competitie gehaald en de resultaten van het team komen te vervallen. *Dit geldt niet voor beslissingswedstrijden veldhockey die gespeeld worden binnen de reguliere competitie (poulewedstrijden) en door de competitieleiding als beslissingswedstrijden zijn aangewezen.

g. Onder uitkomen wordt verstaan: het vermeld zijn op het DWF.

 

 

Deel deze pagina