Hoofdklasse Hockey: zeventien spelers op wedstrijdformulier

Teams mogen tijdens Hoofdklassewedstrijden uitkomen met zeventien spelers. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn terug te vinden in het Bondsreglement 2020, artikelen 5.7.1 en 8.2. Hieronder vind je de belangrijkste voorwaarden op een rijtje. De volledige tekst is te vinden in het Bondsreglement.

Artikel 5.7.1 en 8.2
In Hoofdklassewedstrijden veldhockey mogen teams uitkomen met 17 spelers. Voorwaarde om met 17 spelers uit te komen, is dat twee van de 17 spelers op de peildatum (1 oktober van het betreffende seizoen) jonger zijn dan 21 jaar. Indien een team met 17 spelers uitkomt en niet voldoet aan de verplichting om met tenminste twee spelers jonger dan 21 jaar op uit te komen en dus op het DWF te vermelden, dan is een team in overtreding en volgt een sanctie. Bij overtreding van deze regel wordt de speler op positie 17 op het DWF als uitgesloten speler aangemerkt en is het bepaalde in artikel 5.3 van toepassing. De 17e speler krijgt op basis van het bepaalde in artikel 5.7.1.5 Bondsreglement 2020 geen registratie voor de wedstrijd waarin bedoelde overtreding heeft plaatsgevonden.

Artikel 5.3. Maatregelen niet-speelgerechtigde/uitgesloten spelers
5.3 Niet-speelgerechtigde spelers
In het geval dat een niet-speelgerechtigde speler is uitgekomen in een door de KNHB georganiseerde wedstrijd is dit artikel van toepassing.

5.3.1 Maatregelen niet-speelgerechtigde speler 
Aan een vereniging waarvan in een team in een door de KNHB georganiseerde wedstrijd op basis van de statuten, het tuchtreglement, het Bondsreglement en de overige reglementen van de KNHB één of meer niet-speelgerechtigde spelers zijn uitgekomen kan een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 250,00 per wedstrijd, ongeacht het aantal niet speelgerechtigde spelers. Aan een team, waarin één of meer niet-speelgerechtigde spelers zijn uitgekomen in een door de KNHB georganiseerde wedstrijd, worden 3 wedstrijdpunten per wedstrijd in mindering gebracht, ongeacht het aantal niet-speelgerechtigde spelers.

5.3.2 Herhaaldelijk dezelfde niet-speelgerechtigde speler
Wanneer voor een team herhaaldelijk dezelfde niet-speelgerechtigde uitkomt, dan heeft de competitieleiding de bevoegdheid af te wijken van artikel 5.3.1. Er worden in ieder geval minimaal 3 punten in mindering gebracht en er wordt in ieder geval eenmaal een boete van
ten hoogste € 250,00 euro opgelegd.

5.3.3 Vaststellen nieuwe wedstrijd na niet-speelgerechtigde speler
Voor veldhockey geldt:
Een door de competitieleiding vastgestelde wedstrijd waarin een niet-speelgerechtigde speler is uitgekomen, wordt in de regel opnieuw vastgesteld, tenzij er naar oordeel van de competitieleiding geen mogelijkheid is om de wedstrijd over te spelen. In dat geval wordt er
een uitslag van 3-0 opgenomen in het voordeel van de niet in overtreding zijnde partij. De niet in overtreding zijnde vereniging kan de competitieleiding echter verzoeken te besluiten de uitslag van de oorspronkelijke wedstrijd te handhaven (dit kan bijvoorbeeld het geval zijn
wanneer de oorspronkelijke uitslag hoger is dan de reglementaire uitslag van 3-0). In de over te spelen wedstrijd mag de speler, die in de oorspronkelijke wedstrijd als niet speelgerechtigde speler is aangemerkt, niet deelnemen. Deze maatregel ten aanzien van de speelgerechtigdheid tijdens de over te spelen wedstrijd, is niet van toepassing wanneer deze is opgelegd op basis van het Tuchtreglement van de KNHB.

Voor zaalhockey geldt:
Een door de competitieleiding vastgestelde wedstrijd waarin een niet-speelgerechtigde speler is uitgekomen, wordt niet opnieuw vastgesteld. Voor het opmaken van de competitieranglijst wordt er een uitslag van 5-0 opgenomen in het voordeel van de niet in overtreding zijnde
partij. De niet in overtreding zijnde vereniging kan de competitieleiding echter verzoeken te besluiten de uitslag van de oorspronkelijke wedstrijd te handhaven (dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de oorspronkelijke uitslag hoger is dan de reglementaire uitslag van 5-0).

5.3.3.1 Uitzonderingen
In het geval de niet-speelgerechtigde speler is uitgekomen in een beslissingswedstrijd, wordt de wedstrijd niet overgespeeld; het team waarin de niet-speelgerechtigde speler is uitgekomen verliest automatisch de wedstrijd. Dit geldt niet voor beslissingswedstrijden veldhockey die gespeeld worden binnen de reguliere competitie (poulewedstrijden) en door de competitieleiding als beslissingswedstrijden zijn aangewezen.
Indien een niet-speelgerechtigde speler uitkomt in de poulefase van een toernooi/kampioenschap, dan verliest het betrokken team het recht op verdere deelname; het team wordt uit de competitie gehaald en de resultaten van het team komen te vervallen.

Deel deze pagina