Aan welk protocol moeten wij ons houden?

Per 1 juli mag iedereen weer op de normale manier sporten en is er tijdens het sporten geen sprake meer van een afstandsbeperking (1,5 meter). Ook mogen de clubhuizen (incl horeca) weer open en zijn toeschouwers toegestaan. Bovendien hoeven jeugd tot 18 jaar ook buiten het veld geen afstand tot elkaar te houden. Iedereen van 18 jaar en ouder moet dat buiten het veld wel.

De versoepelingen betekenen niet dat er geen regels meer gelden. Om de hygiënemaatregelen van het RIVM op alle sportcomplexen op te kunnen volgen, hebben NOC*NSF en de sportbonden een algemeen geldend sportprotocol geschreven, dat ook bij het RIVM getoetst is. Het is belangrijk daadwerkelijk te handelen naar dit protocol en ervoor te zorgen dat er tijdens activiteiten op de verenigingen iemand aanwezig is die namens de vereniging toezicht houdt op de juiste werkwijze. Dit staat ook in het sportprotocol beschreven.

De vereniging en gemeenten moeten met elkaar in contact zijn om ervoor te zorgen dat de gemeente toe kan zien op handhaving van de hygiënemaatregelen van het RIVM en de afgesproken protocollen in het bijzonder. De vereniging dient daarom een persoon aan te wijzen die aanspreekpunt is voor de gemeente.

Protocol is levend document

Het landelijk algemeen sportprotocol is een levend document dat continu op de actuele ontwikkelingen wordt aangepast. Daarom vind je de meest recente versie via een link, https://nocnsf.nl/sportprotocol, en niet als download. Daarnaast heeft ook de Rijksoverheid een pagina met informatie opgesteld.
Het protocol is op 31 juli aangepast (de wijzigingen zijn in rode tekst in het protocol weergegeven). De aanpassingen van 31 juli betreffen de volgende onderwerpen:

  • Het woord registeren is aangepast naar reserveren. Dit is verplicht wanneer je 100 en 250 toeschouwers verwacht op de sportaccommodatie. Het reserveren is bedoeld om de toestroom van grote groepen te beperken en in de hand te houden. In de aangepaste handreiking crowdmanagement wordt dit verder uitgelegd op pagina 9-12.
  •  Er is een aanpassingen gedaan met betrekking tot het gebruik van mondkapjes tijdens het vervoer van personen uit verschillende huishoudens. Eerder stond hier de leeftijd van 18 jaar aangegeven, dit is aangepast naar de leeftijd vanaf 13 jaar, in lijn met het advies vanuit de Rijksoverheid.

Het specifieke hockeyprotocol is komen te vervallen per 1 juli, aangezien alle maatregelen en richtlijnen vanaf die datum zijn opgenomen in het algemeen protocol verantwoord sporten.

Om verenigingen te helpen om te handelen naar het protocol, hebben de sportbonden en NOC*NSF een checklist crowdmanagement opgesteld:  https://nocnsf.nl/media/3524/handreiking-toeschouwers-bij-sportwedstrijden.pdf

Let op: De regie bij het weer openstellen van het complex ligt bij de gemeenten die daar afspraken over maken met de verenigingen en sportparken. Per gemeente kunnen die afspraken verschillen. Zorg daarom altijd dat er contact is geweest met de gemeente, ook nu dit een uitbreiding betreft van de reeds bestaande openstelling!

Toolkit voor verenigingen

Om verenigingen te helpen heeft NOC*NSF een toolkit ontwikkeld die verenigingen kunnen gebruiken om bijvoorbeeld de routing en bepaalde regels die gelden op het complex aan te geven:

Opstart trainingen en sociale veiligheid

Aansluitend op de sportprotocollen die zijn ontwikkeld om op verantwoorde wijze de sport weer op te starten, is er een lijst met tips opgesteld die verenigingen kan helpen om sport ook in deze tijd ook op een sociaal veilige manier aan te bieden. Doordat verenigingen minder druk bezocht zijn dan normaal gesproken zijn er een aantal controlemechanismen op het gebied van gedrag anders dan anders. Het is belangrijk daar rekening mee te houden, zodat grensoverschrijdend gedrag kan worden voorkomen. De lijst met tips, die in lijn met het protocol ‘Verantwoord sporten voor kinderen en jeugd’ is opgesteld, kan verenigingen hierbij helpen.

De tips zijn digitaal te vinden en te downloaden:

Daarnaast verwijzen we je ook graag naar onze specifieke informatie over de veilige sportomgeving.

Veelgestelde vragen

Hoe trainen we volgens protocol?

Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Hiervoor is een algemeen sportprotocol opgesteld. Met dit protocol willen de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Het algemeen sportprotocol is hier te lezen.

Moeten kinderen en trainers/begeleiders 1,5 meter afstand van elkaar houden?

Per 1 juli geldt dat jeugd tot 18 jaar geen afstand meer hoeft te houden tot elkaar maar wel tot personen die 18 jaar of ouder zijn. Volwassen trainers en coaches moeten altijd de 1,5 meter afstand houden tot elkaar en tot kinderen. Sportende volwassenen hoeven per 1 juli geen afstand meer tot elkaar te houden tijdens het sporten, buiten het veld moeten zij zich wel houden aan de 1,5 meter afstand.

Daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor sommige kinderen in de praktijk lastig zal zijn. Een kind met een gat in de knie heeft een pleister en een knuffel nodig; dat mag en is ook verantwoord.

Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein. Toch is het goed om, waar het kan, afstand te houden tussen kind en de begeleider/trainer.

Voor meer informatie, check het sportprotocol.

Hoe zit het nu precies met die leeftijdsgrenzen?

De grenzen zijn hard gesteld door het RIVM. Per 1 juli geldt dat jeugd tot 18 jaar zowel tijdens trainingen/wedstrijden als buiten het veld geen afstand meer hoeft te houden tot elkaar maar wel tot personen die 18 jaar of ouder zijn. Volwassenen van 18 jaar en ouder hoeven per 1 juli geen afstand meer tot elkaar te houden tijdens trainingen/wedstrijden, maar buiten het veld moeten zij zich wel houden aan de 1,5 meter afstand. Neem wel de aanvullende bepalingen in het sportprotocol in acht!

Mogen trainers boven de 65 jaar training geven?

Het advies is dat volwassenen die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) zelf het risico analyseren voor zij zich op de buitensportaccommodaties of in de openbare ruimte in groepen begeven.

Hoe moeten we onze materialen reinigen?

In het algemeen sportprotocol is de volgende passage opgenomen: zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes)
De rijksoverheid geeft in andere woorden hetzelfde advies: Het is belangrijk sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel. Ook het RIVM geeft aan dat gebruikelijk onderhoud van materiaal voldoende is.

Wij willen een hockeykamp/trainingskamp aanbieden op onze club voor jeugddoelgroepen, mag dat?

Sportkampen die zijn aangesloten bij het Steunpunt KinderVakanties, YMCA Nederland, Scouting Nederland, JongNL Limburg, CCI-NL, Jantje Beton, NUSO, NJR of HISWA-RECRON hebben in samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut (NJI) een protocol opgesteld. Het protocol wordt onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en is voorgelegd aan het OMT, RIVM en Ministerie van VWS, directie Jeugd.

Dit protocol is 11 juni goedgekeurd door de overheid. Dat maakt het per 1 juli voor de sportkampen-organisatoren mogelijk sportkampen, al dan niet met overnachting, te organiseren op sportverenigingen. De organisator is verantwoordelijk voor naleving van het protocol dat bestaat uit drie documenten (tot en met 12 jaar, 13 tot en met 18 jaar en dagactiviteiten). Deze drie protocollen kun je in lezen op https://www.wegaanopzomerkamp.nl/.

Let op: tijdens de sportactiviteiten geldt ook het sportprotocol.

NOC*NSF heeft daarnaast een protocol ontwikkeld, gebaseerd op de het algemeen sportprotocol en de protocollen van de sportkamporganisaties. Je vindt deze opzet hier: nocnsf-protocol-zomerkampen-2020-v1

Zijn kinderen, die deelnemen aan hockeyactiviteiten op een vereniging maar (nog) niet lid zijn, verzekerd voor ongevallen tijdens deze activiteiten?

Ja, als verzekerde leden voor de verplichte ongevallenverzekering van de KNHB zijn verzekerd (aspirant) leden en (aspirant)vrijwilligers van de verenigingen die bij de KNHB zijn aangesloten.

Hoe gaan we om met eventuele blessures?

We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen.

Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen.

Hoe gaan we om met cornermaskers/beschermende materialen tijdens wedstrijden?

Ons advies is om zo veel mogelijk een eigen, persoonlijk masker te gebruiken. Is dit niet mogelijk, plaats dan achter het doel een desinfecterende alcohol spray waarmee de materialen ontsmet kunnen worden. Dit is tijdens wedstrijden wellicht een taak voor de wisselspelers. Tijdens oefenwedstrijden is het vanzelfsprekend ook mogelijk hiervoor extra tijd in te plannen.

Hoe gaan we om met publieksaantallen en toeschouwers bij sportwedstrijden?

In het Sportprotocol Verantwoord Sporten is opgenomen wat er per 1 juli van verenigingen (en sporters/bezoekers) verwacht wordt als het gaat om publieksaantallen en toeschouwers bij sportwedstrijden. Daarbij wordt bijvoorbeeld gesproken over placering, aantallen (per wedstrijdlocatie waarbij een veld ook een wedstrijdlocatie kan zijn) en routing. Wij zijn ons ervan bewust dat de opmerkingen in het protocol nog enige handvatten en verduidelijking verdienen. Daarom hebben NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden een handreiking als checklist opgesteld over dit specifieke onderwerp. Deze checklist vind je op de protocollenpagina.

Wat moet ik doen als iemand in mijn team positief getest heeft op het coronavirus?

In het geval van een positieve test in je team, dan is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler. Over het algemeen verblijven hockeyers tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als “overige niet nauwe contacten”. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1 ½ meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

Deel deze pagina