We mogen weer hockeyen, maar welke protocollen gelden?

Per 29 april mag de jeugd tot en met 18 jaar weer samen, onder begeleiding, trainen in de buitenlucht. Vanaf 11 mei geldt dit ook voor hockeyers met een leeftijd van 18+ (senioren). De Parahockeyers (LG en G) maken onderdeel uit van de benoemde leeftijdscategorieën. Daarbij geldt voor alle categorieën dat de hygiënemaatregelen van het RIVM moeten worden gevolgd.
Voor zowel de jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar (C- tot en met A-jeugd) als de senioren geldt dat zij zich tijdens het sporten aan 1,5 meter afstand moeten houden, voor de jeugd t/m 12 jaar (basisschoolleeftijd, t/m de D) geldt dat niet. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Ook het spelen van (oefen)wedstrijden of toernooien is niet toegestaan. Clubhuizen (inclusief de horecavoorzieningen van sportverenigingen) en kleedkamers blijven gesloten.

Het algemene verbod op samenkomsten blijft voorlopig gehandhaafd. Het verbod op het organiseren van vergunningplichtige evenementen is verlengd tot 1 september 2020.

Let op: De regie bij het weer openstellen van het complex voor trainingen van de jeugd en senioren ligt bij de gemeenten die daar afspraken over maken met de verenigingen en sportparken. Per gemeente kunnen die afspraken verschillen. Zorg daarom altijd dat er voor openstelling contact is geweest met de gemeente, ook nu dit een uitbreiding betreft van de reeds bestaande openstelling!

Sportprotocol algemeen en specifiek hockeyprotocol

Om de hygiënemaatregelen van het RIVM op alle sportcomplexen op te kunnen volgen, hebben NOC*NSF en de sportbonden een algemeen geldend sportprotocol geschreven, dat ook bij het RIVM getoetst is. Daarnaast heeft de KNHB een sportspecifiek hockeyprotocol opgesteld. Dit tweede protocol sluit aan op het algemene sportprotocol. Beide protocollen zijn aangepast naar een versie waarin naast kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18 jaar ook de senioren zijn opgenomen.

Het is belangrijk daadwerkelijk te handelen naar beide protocollen en ervoor te zorgen dat er tijdens activiteiten op de verenigingen iemand aanwezig is die namens de vereniging toezicht houdt op de juiste werkwijze. Dit staat ook in het algemene sportprotocol beschreven.

De vereniging en gemeenten moeten met elkaar in contact zijn om ervoor te zorgen dat de gemeente toe kan zien op handhaving van de hygiënemaatregelen van het RIVM en de afgesproken protocollen in het bijzonder. De vereniging dient daarom een persoon aan te wijzen die aanspreekpunt is voor de gemeente.

Het landelijk algemeen sportprotocol is een levend document dat continu op de actuele ontwikkelingen wordt aangepast. Daarom vind je de meest recente versie via deze link: https://nocnsf.nl/sportprotocol.

Daarnaast vind je hieronder het specifieke hockeysportprotocol.

Toolkit

Om verenigingen te helpen met een goed verloop heeft de KNHB een kleine toolkit ontwikkeld die verenigingen kunnen gebruiken om bijvoorbeeld de routing aan te geven of te laten weten dat het clubhuis gesloten is. Daarnaast is er een checklist die verenigingen kunnen gebruiken om te beoordelen of alle noodzakelijke acties zijn genomen. Verder heeft NOC*NSF voor de verenigingen een aantal posters ontwikkeld met daarop de richtlijnen voor bestuurders, trainers, sporters en ouders.

Opstart trainingen en sociale veiligheid

Aansluitend op de sportprotocollen die zijn ontwikkeld om op verantwoorde wijze de sport weer op te starten, is er een lijst met tips opgesteld die verenigingen kan helpen om sport ook in deze tijd ook op een sociaal veilige manier aan te bieden. Doordat verenigingen minder druk bezocht zijn dan normaal gesproken zijn er een aantal controlemechanismen op het gebied van gedrag anders dan anders. Het is belangrijk daar rekening mee te houden, zodat grensoverschrijdend gedrag kan worden voorkomen. De lijst met tips, die in lijn met het protocol ‘Verantwoord sporten voor kinderen en jeugd’ is opgesteld, kan verenigingen hierbij helpen.

De tips zijn digitaal te vinden en te downloaden:

Daarnaast verwijzen we je ook graag naar onze specifieke informatie over de veilige sportomgeving.

Trainingsformats

Vanzelfsprekend staat het de verenigingen vrij om (binnen de mogelijkheden die de protocollen bieden) op eigen wijze invulling te geven aan de inhoud van de trainingen. Om verenigingen echter te helpen snel op te kunnen starten, deelt de KNHB graag diverse formats met oefeningen waarmee trainers en begeleiders op de velden direct aan de slag kunnen met de jeugd.

Omdat de jeugd 13 t/m 18 jaar en senioren tijdens de training ook de 1,5 meter afstand in acht moeten nemen, bevatten de formats voor die groep oefeningen die uit te voeren zijn binnen deze richtlijn.

 

Veelgestelde vragen

Hoeveel personen mogen er op veld staan bij de groepen 13-18 jaar en 18+?

Er mogen maximaal 20 personen op het hockeyveld staan, inclusief begeleiders. Dat betekent dus bijvoorbeeld:

  • 18 spelers en 2 trainers of
  • 4 keepers, 2 keeperstrainers, 10 spelers en 2 teamtrainers
  • 13 spelers, 1 keeper en max 4 begeleiders etc.

Belangrijk is dat te allen tijde op het hockeyveld en daarbuiten voldaan wordt aan de 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar én aan de andere afspraken die benoemd zijn in beide protocollen. Bovendien moet er op het veld altijd minimaal 1 begeleider aanwezig zijn.

Waarom mogen er niet meer mensen op een veld staan?

In overleg met de medische commissie van de KNHB, de overheid en NOC*NSF heeft de KNHB dit aantal vastgesteld (20 maximaal inclusief trainers). Dit is niet alleen vastgesteld op basis van de 1,5 meter per speler, maar ook om ervoor te zorgen dat het mogelijk is bij te kunnen sturen op momenten dat (op natuurlijke wijze) de afstand in gedrang lijkt te komen. Met dit aantal is het mogelijk een geheel team en begeleiding op het veld toe te laten.

Waarom kunnen/mogen we ook onderling met eigen clubteams geen wedstrijden spelen?

De overheid heeft heel duidelijk aangegeven dat het spelen van wedstrijden nog niet kan. Er is alleen toestemming gegeven om te trainen.
Ook in de model noodverordening is hierover een tekst opgenomen:

(…) maakt het voor personen van 19 jaar en ouder mogelijk om gezamenlijk, bijvoorbeeld in teamverband, buiten te sporten en te bewegen mits zij zich houden aan de afstandseis van 1,5 meter. Voor deze leeftijdsgroep geldt net als bij de jongere leeftijdsgroepen dat zij nog geen wedstrijden mogen organiseren, niet aan wedstrijden mogen deelnemen en geen gebruik mogen maken van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen.

Net als bij sporten en bewegen voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar betekent dit dus dat sporten zoals voetbal, hockey, (kick)boksen en basketbal, waarbij contact en nabijheid veelal onvermijdelijk is, niet mogelijk zijn zonder aanpassingen in de trainingsvorm. Voor die sporten zullen dan ook alleen aangepaste trainingen kunnen plaatsvinden. Verder volgt uit de omschrijving dat toeschouwers anders dan eventuele begeleiders niet zijn toegestaan.

Deze lijn houdt de KNHB aan, waardoor ook onderlinge wedstrijden op een vereniging niet plaats kunnen vinden. Dat betekent bijvoorbeeld dat het tegen elkaar laten spelen van twee jeugdteams van dezelfde vereniging niet mogelijk is op dit moment.

Ook het organiseren van wedstrijden in de categorie tot en met 12 jaar is niet toegestaan, omdat dit andere activiteiten betreft dan een trainingsactiviteit. Voor de groep tot en met 12 jaar is het wel mogelijk dat zij als onderdeel van hun training een trainingspotje als oefenvorm spelen, wanneer zij bijvoorbeeld tegelijk trainen met een ander team op hetzelfde deel van het veld. Zij hoeven zich immers niet aan de 1,5 meter te houden. Maar let op: het puur en alleen een wedstrijd laten spelen of een toernooivorm organiseren is dus niet toegestaan!

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Hoe kan dit in goede banen worden geleid?

Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Hiervoor is een algemeen sportprotocol opgesteld. Met dit protocol willen de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Het algemeen sportprotocol is hier te lezen. Daarnaast is er een specifiek sportprotocol voor hockey opgesteld, dat je als aanvulling kunt zien.

Moeten kinderen en trainers/begeleiders 1,5 meter afstand houden?

Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Kinderen moeten zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer.

Daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor sommige kinderen in de praktijk lastig zal zijn. Een kind met een gat in de knie heeft een pleister en een knuffel nodig; dat mag en is ook verantwoord.

Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein. Toch is het goed om, waar het kan, afstand te houden tussen kind en de begeleider/trainer.

Voor meer informatie, check het sportprotocol en het hockeyspecifiek protocol.

Met hoeveel kinderen en begeleiders mogen we het veld op?

Hoe zit het nu precies met die leeftijdsgrenzen?

De grenzen zijn hard gesteld door het RIVM. De eerste groep betreft spelers t/m 12 jaar (basisschoolleeftijd, in veel gevallen tot en met D-jeugd). Spelers van 13 jaar moeten met de groep 13 jaar tot en met 18 jaar meedoen, ook al spelen ze normaal in een team met spelers van 12 jaar.

Spelers die in de loop van het seizoen 13 jaar zijn geworden kunnen dus alleen meetrainen in de categorie 13 tot en met 18 jaar (C- tot en met A-jeugd), en moeten zich houden aan de 1,5m afstand.

Jeugdspelers van 19 jaar mogen vanaf 11 mei wel weer meetrainen met hun team. Hockeyers vanaf 18 jaar mogen namelijk ook weer gaan trainen.

Mogen trainers boven de 65 jaar training geven?

Het advies is dat volwassenen die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) zelf het risico analyseren voor zij zich op de buitensportaccommodaties of in de openbare ruimte in groepen begeven.

Hoe gaan we om met keeperstrainingen?

Hoe moeten we onze materialen reinigen?

In het algemeen sportprotocol is de volgende passage opgenomen: zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes)
De rijksoverheid geeft in andere woorden hetzelfde advies: Het is belangrijk sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel. Ook het RIVM geeft aan dat gebruikelijk onderhoud van materiaal voldoende is.

Wij willen een hockeykamp/trainingskamp aanbieden op onze club voor jeugddoelgroepen, mag dat?

De ruimte die nu geboden wordt om voor de groep tot en met 12 jaar en de groep van 13 tot en met 18 jaar weer te gaan trainen, is alleen bedoeld voor trainingen, die een normale reguliere trainingsduur hebben. Dus trainingsdagen door derde partijen georganiseerd, door de eigen clubteams of eigen trainers georganiseerd kunnen niet gehouden worden. Een clinic/training georganiseerd door een externe partij/eigen leden die een normale trainingsduur heeft en feitelijk hetzelfde karakter heeft als een reguliere training is daarentegen wel toegestaan. Kortom: Als een externe partij zoals kamp- en clinic-organisaties conform het hockeyprotocol de training op de verenigingen verzorgt, is dat toegestaan.

Het gaat er om dat we de jeugd weer voorzichtig aan het bewegen krijgen. Dat doen we middels trainingen en trainingsgroepen, waarbij andere activiteiten dan trainingen niet zijn toegestaan. De trainingen tenslotte dienen vanzelfsprekend in lijn met de protocollen gegeven te worden.

Krijgen de begeleiders in de sport ook de mogelijkheid om getest te worden bij klachten?

Voor jeugdtrainers gelden dezelfde regels als voor medewerkers in de sectoren van onderwijs en kinderopvang. Dat betekent dat jeugdtrainers met minimaal 24 uur ziekteverschijnselen die passen bij een COVID-19 infectie zich in de testfaciliteiten van de GGD's zich kunnen laten testen. Klik hier voor het bericht van de overheid. En hier het bericht van NOC*NSF.

Zijn kinderen, die deelnemen aan hockeyactiviteiten op een vereniging maar (nog) niet lid zijn, verzekerd voor ongevallen tijdens deze activiteiten?

Ja, als verzekerde leden voor de verplichte ongevallenverzekering van de KNHB zijn verzekerd (aspirant) leden en (aspirant)vrijwilligers van de verenigingen die bij de KNHB zijn aangesloten.

Is er een toolkit beschikbaar met posters die verenigingen kunnen gebruiken?

Om verenigingen te helpen heeft de KNHB een kleine toolkit ontwikkeld die verenigingen kunnen gebruiken om bijvoorbeeld de routing aan te geven of te laten weten dat het clubhuis gesloten is. Hier hebben wij de posters aan toegevoegd met de richtlijnen voor bestuurders, trainers, sporters en ouders die door NOC*NSF zijn ontwikkeld .

Hoe gaan we om met eventuele blessures?

We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen.

Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen.

Deel deze pagina