Protocol topsporters Tulp Hoofdklasse Hockey Heren en Hoofdklasse Hockey Dames

Versie: 18 januari 2021

Per 17 december 2020 wordt de groep topsporters die weer regulier mogen sporten vergroot. Onder deze groep topsporters vallen vanaf dat moment ook de sporters die deelnemen aan de beide Hoofdklasse competities. Hierdoor kunnen deze competities weer van start gaan eind januari.

NOC*NSF heeft een “protocol verantwoorde opstart topcompetities” gepubliceerd dat als vertrekpunt dient voor alle topsporters die nu onder de uitzonderingsregel van het kabinet vallen. De KNHB heeft daarop aanvullend het specifieke protocol opgesteld dat vanaf 17 december geldt voor de beide Hoofdklassen. Op 18 januari 2021 is het protocol op een aantal punten verduidelijkt.

Protocol verantwoord trainen en spelen in de Hoofdklasse Hockey

1.      Geldende regels en protocollen

Tot nader order gelden voor Hoofdklassewedstrijden de volgende regelsets en protocollen:

 1. Regels en richtlijnen ingesteld door de overheid ten aanzien van bestrijding coronavirus
 2. Bondsreglement KNHB inclusief aanvullende bepalingen veldhockey d.d. 3 september 2020
 3. Algemeen sportprotocol NOC*NSF
 4. Protocol verantwoord opstart topsportcompetities
 5. Protocol topsporters Tulp Hoofdklasse Hockey Heren en Hoofdklasse Hockey Dames

Indien er in de drie benoemde protocollen tegenstrijdigheden zijn opgenomen,  geldt het protocol genoemd onder punt 5.

2.      Hygiënecoördinator

Elke Hoofdklassevereniging stelt per Hoofdklasseteam een hygiëne coördinator (HC) aan. Deze HC is een arts en is verantwoordelijk voor het toezicht op  het naleven van alle geldende protocollen door alle spelers en teambegeleiders. Bovendien draagt de HC zorg voor de coördinatie van het afnemen van de sneltesten en het aflezen van de uitkomsten van de sneltesten. Daarbij legt de HC deze uitkomsten vast en zorgt hij of zij dat deze resultaten voor de wedstrijd kunnen worden ingezien door de aanwezige vertegenwoordiger van de KNHB. De HC kan bij afwezigheid deze taken overdragen aan een ander, mits deze persoon  een arts is. Rond en tijdens de trainingen hoeft de HC niet aanwezig te zijn aangezien dan een coronacoördinator aanwezig is om toezicht te houden. Voor de start van de eerste training dient de naam, het telefoonnummer én het e-mailadres van de HC doorgegeven te worden aan de KNHB door een e-mail te sturen aan coronaprotocol@knhb.nl.

3.      Coronacoördinator

Bij trainingen en bij elke thuiswedstrijd wijst de vereniging een coronacoördinator (CC) aan. Deze CC is op de thuislocatie verantwoordelijk voor het toezicht op het naleven van alle geldende regels en protocollen en is aanspreekpunt voor bijvoorbeeld handhavers. Een CC hoeft geen arts te zijn. Hij of zij is wel op de vereniging aanwezig voordat de eerste persoon van een van beide teams arriveert en vertrekt nadat iedereen de vereniging weer heeft verlaten.

4.      Testbeleid

Minimaal 1x per week wordt getest op corona met behulp van sneltesten. Verplicht is het om te testen op de wedstrijddag, voorafgaand aan de wedstrijd. De volgende betrokkenen vallen onder het testbeleid en dienen wekelijks getest te worden (ook als ze zijn gevaccineerd):

 • De 22 spelers op de spelerslijst van een Hoofdklasseteam en eventuele jeugdspelers die gaan meespelen tijdens een (competitie)wedstrijd. Andere spelers mogen NIET aanwezig zijn bij trainingen van het Hoofdklasseteam en de wedstrijd;
 • Iedere teambegeleider die betrokken is bij trainingen en/of wedstrijden zoals coaches, trainers, managers, video operators etc.;
 • De scheidsrechters en eventuele andere officials zoals een bondsgedelegeerde.

Op de volgende momenten moet worden getest:

 • Voorafgaande aan de eerste training dient te worden getest;
 • Vervolgens dient er minimaal een keer per week te worden getest;
 • Een test op elke wedstrijddag is verplicht, zowel bij een reguliere competitiewedstrijd als bij oefenwedstrijden;
 • Als er meerdere wedstrijden per week worden gespeeld, dan wordt op elke wedstrijddag getest;

Testprocedure

 1. Er wordt gebruik gemaakt van door de overheid gevalideerde sneltesten. Verenigingen mogen ook andere sneltesten gebruiken dan die door de KNHB worden aangeleverd, zolang deze maar door de overheid gevalideerd zijn;
 2. De testen worden afgenomen op de wedstrijddag. De locatie kan door het betreffende team zelf worden gekozen zolang de onderlinge afstand binnen de groep kan worden gegarandeerd tijdens de testcyclus en het wachten op de uitslagen;
 3. De testen worden afgenomen door personen met een medische achtergrond of personen die beroepsmatig deze testen afnemen. Dit afnemen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de HC van het team;
 4. Direct na uitvoeren van de test wordt het testmiddel aan de HC overhandigd en deze leest af en registreert de uitslag;
 5. Spelers en teambegeleiders die negatief testen mogen deelnemen aan de geplande wedstrijd;
 6. Spelers en teambegeleiders die positief testen gaan direct naar huis en conform overheidsrichtlijnen in quarantaine. Zij laten alsnog via de GGD een PCR test uitvoeren. Ook nauw verwante contacten (b.v. teamgenoten die samen in één huis wonen of die langer dan 15 minuten binnen 1 ½ meter van de persoon zijn geweest) moeten direct in quarantaine en mogen niet meespelen of het team begeleiden;
 7. Indien achteraf, na een PCR test, blijkt dat een speler of teambegeleider negatief test, dan mag de betreffende persoon weer uit quarantaine. De wedstrijduitslag blijft wel gehandhaafd;
 8. De HC stelt een overzicht op met alle geteste personen en de testresultaten. Op dat overzicht staan de volgende gegevens:
  – Namen van de personen met een negatieve testuitslag
  – Het aantal positieve testuitslagen met daarbij per test (anoniem) de volgende aanvullende informatie:
  * Geslacht
  * Ernst van de klachten: a) asymptomatisch b) milde klachten c) fors ziek, maar thuis d) opname ziekenhuis
 9. De HC zorgt dat het overzicht met de testresultaten 1 ½ uur voor de wedstrijd beschikbaar is voor de vertegenwoordiger van de KNHB official. Deze vertegenwoordiger ziet het overzicht van de testresultaten in en controleert of alle spelers en begeleiders op het wedstrijdformulier, de scheidsrechters en eventuele andere officials een negatieve test hebben afgelegd. Het overzicht wordt daarna weer teruggegeven aan het betreffende team. De HC archiveert het verslag en bewaart dit tot twee weken na de laatste wedstrijd van het team tijdens dit seizoen;
 10. De KNHB official rapporteert voor de wedstrijd het volgende aan de KNHB (via een e-mail aan coronaprotocol@knhb.nl:
  – Het team;
  – Het totaal aantal uitgevoerde testen;
  – Het aantal positieve testen (en per test: geslacht/ ernst van de klachten (zie 8)

Het is toegestaan dat een speler of begeleider wordt getest door de personen die het team van de tegenstander testen. De verantwoordelijkheid voor het correct registreren en melden van de uitslag blijft echter liggen bij de HC van het eigen team.

Bij testrondes die niet zijn gekoppeld aan wedstrijden of oefenwedstrijden is geen vertegenwoordiger van de KNHB aanwezig. In dat geval dient de HC vooraf de volgende gegevens te melden bij de KNHB (e-mail aan coronaprotocol@knhb.nl):

 • Naam vereniging
 • Naam HC
 • Datum en tijd testmoment
 • Het totaal aantal uitgevoerde testen
 • Het aantal positieve testen (en per test: geslacht/ ernst van de klachten (zie 8)

De KNHB betaalt tot en met einde seizoen 2020-2021 één testmoment per week en zorgt in samenwerking met NOC*NSF voor de aanlevering van sneltests. Elk team ontvangt 25 tests per testmomenten en ontvangt bij een thuiswedstrijd 3 aanvullende testen om de 2 scheidsrechters (en eventueel een reservescheidsrechter) te testen.

De thuisvereniging is tevens verantwoordelijk voor het testen van de scheidsrechters. De KNHB zal, door het aanwijzen van een 3e scheidsrechter, of het beschikbaar hebben van een aantal reserves, zorgen voor vervanging indien een scheidsrechter positief test. Scheidsrechters zijn anderhalf uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig op de wedstrijdlocatie. Verenigingen dienen ervoor te zorgen dat er dan direct iemand beschikbaar is om hen te testen.

Wedstrijden en trainingen

 • Alleen noodzakelijke personen zijn aanwezig. Bij trainingen mogen maximaal de 22 spelers op de spelerslijst aanwezig zijn én jeugdspelers die incidenteel of structureel meetrainen. Bij wedstrijden mogen maximaal 19 spelers (met een negatieve testuitslag) aanwezig zijn. De 2 extra spelers bovenop de 17 spelers die gaan spelen zijn aanwezig voor het geval er iemand last minute nog uitvalt wegens b.v. een blessure. Ook van deze 2 spelers dienen de testresultaten door de KNHB official te worden gecheckt én deze 2 spelers blijven voor en tijdens de wedstrijd uit de buurt van het team én de dug-out en dragen een mondkapje;
 • Alleen negatief geteste spelers, teambegeleiders, scheidsrechters en officials mogen het speelveld betreden. Indien een positief of niet geteste speler of een speler die nog in afwachting is van de testuitslag “deelneemt” aan een wedstrijd, dan wordt deze speler gezien als een niet-speelgerechtigde speler conform artikel 5.3 van het Bondsreglement;
 • Wisselspelers, de coach en de assistent-coach hoeven op de bank geen mondkapje te dragen maar er wordt wel te allen tijde 1½ meter afstand ten opzichte van elkaar gehouden. De andere teambegeleiders dragen wel altijd een mondkapje;
 • Alle andere noodzakelijk aanwezigen, inclusief fotografen, TV-crew, media etc. dragen een mondkapje en blijven buiten het veld (buiten de boarding!) en uit de buurt van de dug-outs;

Tot slot

Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de diverse protocollen en gebruik daarnaast ook het gezonde verstand. Handel in niet beschreven situaties in de geest van de geldende overheidsmaatregelen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we kunnen blijven sporten. Zoek daarom de grenzen niet en neem je verantwoordelijkheid!

Deel deze pagina