Voordaan stelt duidelijke regels omtrent veilig en vertrouwd sportklimaat

Cecile Veldman: ‘Het veiligheidsplan heeft een positieve insteek en stimuleert gedrag dat bijdraagt aan een veilig en vertrouwd sportklimaat.’

Inleiding

Naar aanleiding van de affaire bij HGC besloot het bestuur van MMHC Voordaan een Commissie Veilig Vertrouwd Voordaan in het leven te roepen. De opdracht: maak een plan om een veilig en vertrouwd sportklimaat ook in de toekomst te kunnen waarborgen. De commissie heeft inmiddels een overkoepelend veiligheidsplan opgesteld met een preventiebeleid, een risico-inventarisatie en een aantal andere, concrete maatregelen. Het biedt een goede basis en zal in de nabije toekomst op een aantal punten nog nader worden ingevuld en uitgewerkt.

Resultaten

 • Borging veiligsportklimaat voor nu en voor in de toekomst
 • Duidelijk aannamebeleid betaalde krachten en vrijwilligers
 • Tuchtrecht ook van toepassing op alle vrijwilligers die niet lid zijn van de KNHB
 • Laagdrempelige toegang vertrouwenspersonen
 • Duidelijke gedragsregels voor spelers, coaches en publiek op en langs het veld
 • Jaarlijkse risicoscan van alle elementen van het veiligheidsplan

Aanpak

Een deskundige commissie 
Voordaan had het geluk dat een aantal leden vanuit hun werk al betrokken was bij het onderwerp veiligheid. De commissie kon rekenen op de inbreng van een lid dat zich voor NOC*NSF bezighoudt met de gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), een crisismanager van het ministerie van Veiligheid en Justitie, een huisarts tevens vertrouwenspersoon en een schoolbegeleider gespecialiseerd in gedragsproblemen. Kortom: een commissie met kennis van zaken.

Veiligheid, sportiviteit en respect 
Uitgangspunt van de commissie waren de waarden van Voordaan waarbij respect voor elkaar centraal staat. In het veiligheidsplan wordt het doel van de commissie als volgt omschreven:

‘Klimaat van veilig sporten behouden en deze in gang zetten door bepaalde basiselementen. Zoals zichtbaar zijn van meerdere vertrouwenspersonen, opstellen van gedragsregels, het gefaseerd instellen van een VOG, etc.’

Met deze insteek heeft de commissie aansluiting gezocht bij de ontwikkelingen die op het vlak van sportiviteit en respect al in gang waren gezet. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het veiligheidsbeleid zoals vastgelegd in het veiligheidsplan van Voordaan.

Onderdelen veiligheidsplan 
Het plan is opgebouwd uit vijf onderdelen:

 • Aannamebeleid betaalde krachten en vrijwilligers
 • Gedragscode teambegeleiding
 • Vertrouwenspersoon
 • Toepassing tuchtrecht vrijwilligers
 • Risico-inventarisatie

Aannamebeleid betaalde krachten en vrijwilligers 
De veiligheid wordt hierbij geborgd door het nagaan van referenties, het ondertekenen van de Gedragscode teambegeleiding en het aanvragen van een VOG. De VOG is gratis voor vrijwilligers in de sport die niet meer dan € 1500,- op jaarbasis verdienen. Verenigingen kunnen zich aanmelden voor deze regeling en moeten daarbij laten zien dat de club een actief veiligheidsbeleid voert. Inmiddels is voor de eerste, in het veiligheidsplan genoemde groep mensen, een VOG aangevraagd (zie p. 3 van het plan). Het is mooi om te zien dat iedereen het beleid steunt en er graag aan meewerkt. Er zijn zelfs mensen die de commissie benaderen met de vraag of er ook voor hen een VOG aangevraagd kan worden.

Gedragscode teambegeleiding 
De Gedragscode teambegeleiding is opgesteld om te laten zien hoe je bij de begeleiding van een team te werk gaat. Van belang is dat de begeleiding altijd in handen is van 2 personen. Ook is er een duidelijk stappenplan voor de behandeling van problemen. De insteek is positief: benadrukt wordt wat je wél doet.

Vertrouwenspersoon 
Het plan richt zich op het instellen van 2 vertrouwenspersonen (man en vrouw). Zij moeten duidelijke herkenbaar en gemakkelijk benaderbaar zijn.

Toepassing tuchtrecht vrijwilligers 
Vrijwilligers die geen lid van Voordaan zijn, vallen niet onder het tuchtrecht van de KNHB. Zij moeten een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT) tekenen. Hiermee geldt het tuchtrecht ook voor hen. Dit is wenselijk omdat het reguliere strafrecht minder mogelijkheden biedt om snel, met passende maatregelen op te treden tegen ongewenst gedrag.

Risico-inventarisatie 
Wanneer je een club als systeem beschouwt, dient een risico-inventarisatie ervoor om de zwakheden binnen dit systeem bloot te leggen. Er wordt gewerkt aan een matrix waarbinnen het hele systeem geschouwd en de risico’s beoordeeld kunnen worden.

Lees het veiligheidsplan onderaan de pagina voor de volledige tekst en uitleg.

Communicatie veiligheidsbeleid 
Het plan is gepresenteerd tijdens de ALV. Vervolgens zijn de leden via de website en de nieuwsbrief op de hoogte gesteld. Hierbij zijn met name de Huisstijl Samen Voordaan (regels over hoe we met elkaar omgaan) en de Gedragscode teambegeleiding gecommuniceerd (zie nieuwsbrief onderaan de pagina). De commissie denkt nog na over verdere communicatiemogelijkheden om het onderwerp continu actueel te houden

Bekijk alle best practices

Downloads


Deel deze pagina