87 miljoen euro beschikbaar voor stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

87 miljoen euro beschikbaar voor stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Er zijn interessante ontwikkelingen op het gebied van subsidies ten aanzien van de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties. In de Staatscourant van 20 juli 2018 is aangekondigd dat het Ministerie van VWS met ingang van 2019 jaarlijks een subsidiebudget van 87 miljoen euro beschikbaar stelt voor sportorganisaties.

Sportorganisaties komen in aanmerking voor de subsidie ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ op het moment dat zij gaan investeren in de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie. De sportorganisaties komen in aanmerking voor een subsidie van 20%. Zowel sportverenigingen, sportstichtingen als BV’s zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op deze subsidiepot.

Graag delen we de beschikbare informatie.

Subsidie moet sport betaalbaar houden

De Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is een compensatie voor de aanpassing van het BTW-Sportbesluit. Deze compensatie is specifiek gericht op het vervallen van de mogelijkheid om BTW (veelal tegen 21%) te verrekenen per 2019. De extra inkomsten die het Rijk verwacht binnen te krijgen door de aanpassing van het BTW-Sportbesluit, worden tegelijkertijd overgeheveld naar de uitgavenkant van de begroting. Van dat bedrag gaat, zo is besloten, 87 miljoen euro in de subsidiepot voor sportorganisaties.

Niet-winst beogende instellingen, zoals sportstichtingen, -verenigingen en onder voorwaarden ook BV’s, kunnen een beroep doen op deze subsidiepot. Nu ‘het gelegenheid bieden tot sportbeoefening’ voor deze organisaties niet langer kwalificeert als een btw-belaste prestatie, kan ook de btw over investeringen niet meer in aftrek worden genomen. Deze nieuwe subsidieregeling van 20% van de investering zorgt er in dat geval voor dat het financiële nadeel, als gevolg van het verdwijnen van die aftrekmogelijkheid, (grotendeels) wordt gecompenseerd. Investeren wordt op die manier niet ‘duurder’ zodat de eindgebruiker, de sporter, niet geconfronteerd hoeft te worden met een hogere bijdrage.

Voor gemeenten wordt een afzonderlijke regeling getroffen inzake accommodaties ter waarde van 152 miljoen euro. Het totale jaarbedrag dat door deze  regeling aan de sport ten goede komt bedraagt 241 miljoen euro. In de loop van dit jaar wordt meer bekend over de subsidieregeling. Dan laat men o.a. ook weten hoe een aanvraag in te dienen is.

Deel deze pagina