Kabinet start pilots met toegangstesten, KNHB organiseert wedstrijddag voor landelijke A-teams

Kabinet start pilots met toegangstesten, KNHB organiseert wedstrijddag voor landelijke A-teams

Het kabinet heeft dinsdag 6 april besloten te starten met pilots om de werking van toegangstesten in de praktijk uit te proberen. Aan diverse sectoren en brancheorganisaties, waaronder de sportbonden, is gevraagd na te denken over eventueel passende events. De KNHB heeft positief gereageerd op deze vraag en aangegeven graag mee te willen denken.

Wat houden de pilots eigenlijk in?

Allereerst geeft de site van de Rijksoverheid de volgende informatie:
‘Doel van de proeven is om te zien hoe met de inzet van testbewijzen een bijdrage geleverd kan worden aan het eerder en ruimer openen van sectoren. Het gaat om pilots in onder meer dierentuinen, musea en sport. Het kabinet werkt hiervoor samen met betrokken sectoren, veiligheidsregio’s en gemeenten. De pilots starten in april en vinden verspreid over Nederland plaats.

Het gaat in de pilots om niet-vergunning plichtige activiteiten, op maximaal drie aaneengesloten dagen in de maand april met een beperkt aantal bezoekers. Bij de selectie van de pilots is onder meer rekening gehouden met regionale spreiding, sectorale spreiding, behoefte van de sector, nabijheid van een testlocatie en onderscheid tussen grote en kleine bedrijven of instellingen.

Bezoekers moeten van tevoren een sneltest doen bij een testraat van Stichting Open Nederland en krijgen toegang als ze een negatief testbewijs kunnen laten zien, bijvoorbeeld in de CoronaCheck-app. Met de gemeenten is nauw overleg over de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van de pilots. Als deze succesvol zijn, kan daarna een goede start worden gemaakt met testbewijzen op grote schaal.’

Op de site van de Rijksoverheid geeft men bovendien aan: ‘Hoewel de epidemiologische situatie nu nog precair is, vindt het kabinet het verantwoord deze pilots uit te voeren. De combinatie van de schaal van de activiteiten, de beperkte totale omvang, het vooraf testen en de strikte handhaving van alle basisregels, zoals het behouden van de 1,5 meter afstand, maken het verantwoord. Op deze manier zijn sectoren ook goed voorbereid als het straks mogelijk is om op grotere schaal toegangstesten in te zetten.’

Waarom neemt de KNHB hieraan deel?

De KNHB vindt het van essentieel belang waar mogelijk invulling te geven aan elke test, versoepeling of verruiming die de overheid en/of NOC*NSF biedt om de maatschappij – en met name de sportwereld – weer zo snel mogelijk ‘normaal’ te kunnen openen.
De KNHB is daarbij overigens sterk van mening dat toegangstesten voor wat betreft de hockeysport geen voorwaarde dienen te zijn om de sport veilig te kunnen beoefenen. De afgelopen maanden en diverse onderzoeken hebben inmiddels aangetoond dat hockeyen in de buitenlucht veilig mogelijk is.
De onderzoeksvraag die deze pilots echter moeten beantwoorden heeft gelukkig ook niets te maken met het sporten an sich. De pilots testen de testbereidheid van deelnemers en de logistieke zaken die daarvoor nodig zijn.  De KNHB heeft besloten mee te doen aan deze pilots vanwege de eventuele progressie die op basis van deze testen gemaakt kan worden als het gaat om het weer langzaam kunnen openen van de maatschappij.

Hoe geeft de KNHB invulling aan deze pilots?

Op basis van bovenstaande uitgangspunten heeft de KNHB in een eerder stadium aangegeven bereid te zijn mee te willen werken aan deze pilotserie. De Rijksoverheid heeft de KNHB op 6 april vervolgens toestemming gegeven om twee kleinschalige events te mogen organiseren op 25 april in de regio Amsterdam/Amstelveen. Helaas bleek het op basis van de huidige coronaregels niet toegestaan sporters van 27 jaar en ouder te laten deelnemen. Daarom heeft de KNHB besloten een jeugdevenement met landelijk bereik voor te dragen.
De KNHB nodigt de A-jeugdteams die zich in oktober 2020 kwalificeerden voor de Landelijke Jeugd competitie (meisjes en jongens) uit voor deze pilot op 25 april. De wedstrijden worden gespeeld op Pinoké en Amsterdam en zijn alleen toegankelijk voor spelers en begeleiders die deelnemen aan de testprotocollen én zich aan alle voorwaarden committeren die bij deze pilot horen .

De volgende stap is nu het verkrijgen van de expliciete toestemming voor deze pilot van de gemeente. Echter, omdat het een event betreft dat al op 25 april plaats vindt, zal de competitieleiding van de KNHB zo snel mogelijk contact opnemen met de betreffende verenigingen om hen uit te nodigen en nader te informeren. Tot slot spreekt de KNHB hierbij alvast haar dank uit aan Pinoké en Amsterdam die hun velden op 25 april beschikbaar stellen voor deze pilot.

Deel deze pagina