Gebruiksvoorwaarden

Om een account aan te kunnen maken op onze Platformen dien je akkoord te gaan met de hier beschreven gebruiksvoorwaarden. Wij raden je aan deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten wanneer je gebruik maakt van apps of websites (Platformen) die eigendom zijn van de KNHB. Door gebruik te maken van deze Platformen, waaronder oa. ook hockey.nl en OranjeHockey, via welk device dan ook, verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden.

1. Definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt een aantal begrippen gebruikt:
a) ‘Content’: alle tekst, foto’s en grafische afbeeldingen die op of door middel van onze Platformen worden gepubliceerd, dan wel die door een gebruiker gedownload of geüpload kunnen worden, ongeacht of deze van redactionele of commerciële aard zijn;
b) ‘Diensten’: alle diensten die via onze Platformen ter beschikking worden gesteld, zoals het raadplegen van de Platformen, het downloaden en uploaden van content en/of alle overige diensten die worden aangeboden op de Platformen;
c) ‘Diensten van derden’: de diensten die door een derde partij worden aangeboden op de Platformen;
d) ‘Gebruikerscontent’: alle content die door een gebruiker van de diensten aan de KNHB, hockey.nl en/of OranjeHockey ter beschikking wordt gesteld c.q. wordt geüpload ten behoeve van de Platformen;
e) ‘hockey.nl’: het platform hockey.nl is een uitgave van de KNHB, gevestigd te Utrecht;
f) ‘OranjeHockey’: het platform OranjeHockey is een uitgave van de KNHB, gevestigd te Utrecht;
g) ‘Website’: de website van hockey.nl, de apps van hockey.nl/OranjeHockey en andere (mobiele) media die eigendom zijn van de KNHB;
h) ‘Platformen’: de website van hockey.nl, de apps van hockey.nl en app van OranjeHockey en andere (mobiele) media die eigendom zijn van de KNHB.

2. Account/profiel

2.1 Om (optimaal) gebruik te kunnen maken van de diensten op de Platformen, maak je je eigen account aan.
2.2 Je stemt ermee in dat wij je gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van je account. Raadpleeg hier onze Privacyverklaring.
2.3 Het is niet toegestaan een of meer accounts aan te maken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon je daarvoor toestemming heeft gegeven.
2.4 Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je wachtwoord van je account en aansprakelijk voor alle handelingen die via jouw account worden verricht. Als je vermoedt dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van jouw account, dan kun je ons daarvan op de hoogte stellen via redactie@hockey.nl/redactie@oranjehockey.nl/communicatie@knhb.nl, waarna we indien nodig maatregelen kan nemen.
2.5 Je kunt je account beëindigen wanneer je wilt. Dit doe je door een mailtje te sturen naar support@hockey.nl. Vermeld in dit mailtje dat je jouw account wil laten verwijderen.
2.6 De KNHB, hockey.nl en OranjeHockey zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de website en/of diensten door derden.

3. Gebruik van de diensten

3.1 Door gebruik te maken van de diensten op de platformen geef je aan dat je hiertoe bevoegd bent en handelt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.
3.2 Het gebruik dat je van de diensten maakt, mag niet:
a) op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
b) inbreuk maken op rechten van de KNHB, hockey.nl, OranjeHockey of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
c) in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
d) virussen of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de platformen en/of de computersystemen van de KNHB, hockey.nl en/of OranjeHockey te omzeilen;
e) gericht zijn op het verkrijgen van ongeoorloofde toegang tot de website, de computersystemen en/of de databestanden van de KNHB, hockey.nl en/of OranjeHockey; of
f) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens KNHB, hockey.nl. OranjeHockey en/of een derde.
3.4 Je bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de diensten. Je vrijwaart de KNHB, hockey.nl en/of OranjeHockey voor alle aanspraken van derden in verband daarmee.
3.5 KNHB, Hockey.nl en OranjeHockey zijn te allen tijde gerechtigd de diensten te wijzigen, aan te passen en/of te beëindigen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de gebruiker. Indien de gebruiker zich niet kan vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen, is zijn enige mogelijkheid om de diensten niet meer te gebruiken en zijn account te beëindigen.

4. Disclaimer

In onze disclaimer hebben we diverse voorwaarden benoemd die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van de Platformen.

5. Gebruikerscontent

5.1 Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud je de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan jou toebehoren met betrekking tot de gebruikerscontent die jij via de Platformen ter beschikking stelt aan andere bezoekers.
5.2 Door het beschikbaar stellen van gebruikerscontent aan de KNHB, hockey.nl en/of OranjeHockey verleen je automatisch een wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor ieder (her-)gebruik, verveelvoudiging, verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die gebruikerscontent of gedeeltes daarvan, voor welk doel en op welke wijze dan ook ten behoeve van de diensten, alsmede om de gebruikerscontent op te slaan in (elektronische) bestanden.
5.3 Je erkent en stemt ermee in dat jouw gebruikerscontent gebruikt zal worden door andere gebruikers van de diensten van de KNHB, hockey.nl en/of OranjeHockey. Je erkent ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat jouw gebruikerscontent door derden gebruikt wordt op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze gebruiksvoorwaarden; KNHB, hockey.nl en/of OranjeHockey zijn niet aansprakelijk voor handelingen van derden in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.
5.5 Door gebruikerscontent ter beschikking te stellen aan de KNHB, hockey.nl en/of OranjeHockey, sta je ervoor in dat:
a) je bevoegd bent om deze gebruikerscontent ter beschikking te stellen en dat je gerechtigd bent om de licentie als bedoeld in artikel 5.2 te verstrekken;
b) de gebruikerscontent die je ter beschikking stelt niet in strijd is met de huisregels van de KNHB, hockey.nl en/of OranjeHockey (artikel 6);
5.6 Je bent zelf volledig aansprakelijk voor de gebruikerscontent die jij ter beschikking stelt. De KNHB, hockey.nl en/of OranjeHockey zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van enig gebruik van deze gebruikerscontent in overeenstemming met deze voorwaarden. Jij vrijwaart de KNHB, hockey.nl en OranjeHockey voor alle aanspraken van derden. Alle door de KNHB, hockey.nl en/of OranjeHockey gemaakte kosten en geleden schade die verband houden met dergelijke aanspraken worden door jou vergoed.
5.7 De KNHB, hockey.nl en OranjeHockey behouden zich het recht voor om gebruikerscontent te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken indien deze in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden.

6. Huisregels gebruikerscontent

We willen graag dat je meepraat over hockey op onze Platformen. Maar we houden het ook graag leuk en beschaafd. Daarom stelden we een paar huisregels op waaraan gebruikers van de Platformen zich moeten houden:

6.1 Gebruik bij voorkeur je echte naam als weergavenaam bij het aanmaken van een account.
6.2 Gebruik nooit de naam van een ander.
6.3 Het is niet toegestaan te vloeken of beledigende opmerkingen te plaatsen. Zonder een uitputtende opsomming te maken, is de volgende content niet toegestaan:
a) gebruikerscontent die discriminerend is met betrekking tot uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of op een andere manier kwetsend;
b) gebruikerscontent die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
c) gebruikerscontent die leidt tot, of het gevolg is van, uitbuiting of misbruik van anderen;
d) gebruikerscontent die naar de mening van de KNHB, hockey.nl of OranjeHockey in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
e) gebruikerscontent waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
f) gebruikerscontent waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
g) gebruikerscontent waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van hockey.nl of derden worden geschonden;
h) gebruikerscontent waarbij kettingbrieven, junkmail of spam betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
i) gebruikerscontent waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
j) gebruikerscontent die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.
6.4 Hockey.nl en OranjeHockey en de groepen van de KNHB zijn niet de plek voor het uitvechten van persoonlijke conflicten.
6.5 Beperk het aantal reacties op een bijdrage. Een langdurige één-op-één discussie kun je beter op een andere manier voeren dan via onze Platformen.
6.5 Blijf on topic. Off topic reacties worden door de redactie verwijderd.
6.6 Schrijf duidelijk en begrijpelijk Nederlands.
6.7 Maak geen reclame en plaats geen commerciële boodschappen.
6.8 De Platformen zijn openbaar. Deel daarom geen gevoelige informatie in reacties.
6.9 Zie je een reactie die je niet bevalt? Stuur dan een e-mail naar redactie@hockey.nl, redactie@oranjehockey.nl of communicatie@knhb.nl.

7. Stopzetten diensten

Wanneer je als gebruiker handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, kan de KNHB, hockey.nl en/of OranjeHockey je account tijdelijk of blijvend verwijderen, jouw gebruikerscontent verwijderen en/of je een waarschuwing geven. Dit kan ook wanneer we van mening zijn dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jezelf, aan andere gebruikers of aan de KNHB, hockey.nl en/of OranjeHockey kunnen toebrengen.

8. Gebruik cookies

Om de Platformen optimaal te laten functioneren, maken we gebruik van cookies.
In de cookieverklaring lees je alles over de soorten cookies die we gebruiken en hoe je deze kunt verwijderen.

9. Privacy

Door het gebruik van de Platformen ben je gebonden aan ons privacystatement.

10. Wijzigingen

De KNHB, hockey.nl en/of OranjeHockey hebben het recht om haar gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden treden in werking op het moment van publicatie op de Platformen. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden daarom regelmatig. Indien de gebruiker de dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze gebruiksvoorwaarden, accepteert de gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien de gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde gebruiksvoorwaarden, is zijn/haar enige mogelijkheid om de dienst niet meer te gebruiken en zijn account te beëindigen.

11. Overige bepalingen

11.1 Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
11.2 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.