Hockeytrainer 4 (HT4)

Er zijn geen data bekend voor deze opleiding

De KNHB vindt het belangrijk dat jeugd en senioren training krijgen van gediplomeerde, goed opgeleide trainers en coaches. De kwalificatiestructuur Sport (KSS) vormt de basis voor de opleidingen voor trainers en coaches binnen de georganiseerde sport. Je vindt hierover meer informatie op de site van het Academie voor Sportkader.

De Opleiding Hockeytrainer 4 (HT4) sluit aan op Hockeytrainer 3 (HT3) en is een erkende sportopleiding. Het Toetsplan van de kwalificatie KNHB Hockeytrainer 4 kent vijf deelkwalificaties met vijf Proeve van Bekwaamheid-protocollen passend bij deze opleiding. In onderstaande downloads vind je het Toetsreglement Sport, Toetsplan met de daarbij behorende protocollen en kwalificatieprofiel.

Alle bewijsstukken vereist voor de vijf deelkwalificaties dienen (uiterlijk binnen één maand na de laatste workshop) in de Elektronische Leeromgeving middels één portfolio te worden ingeleverd bij de leercoach. De Proeve van Bekwaamheid ‘Geven van trainingen’ (KSS 4.1) wordt op de locatie van de deelnemer afgenomen.

Competenties
Deze opleiding leidt op in de volgende competenties:

 • Stimuleren sportieve ontwikkeling van sporters
  De KNHB Hockeytrainer 4 is in staat om op een adequate wijze een optimale begeleiding te bieden die bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van de sporters.
 • Geven van trainingen
  De KNHB Hockeytrainer 4 is in staat om op een adequate wijze een meerjarenplan op te stellen, uit te voeren en te evalueren dat gericht is op het op termijn realiseren van topprestaties.
 • Coachen van wedstrijden
  De KNHB Hockeytrainer 4 is in staat om op een adequate wijze sporters te coachen tijdens wedstrijden, gericht op het leveren van de nagestreefde prestatie en volgens de reglementen.
 • Ontwikkelen en uitvoeren sporttechnisch beleid
  De KNHB Hockeytrainer 4 is in staat om op een adequate wijze leiding te geven aan de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van sporttechnisch beleid dat aansluit bij de doelstelling van de vereniging.
 • Bevorderen competentieontwikkeling van sportkader
  De KNHB Hockeytrainer 4 is in staat om op een adequate wijze het sporttechnisch kader dat in opleiding is te begeleiden en een bijdrage te leveren aan kennisoverdracht op het gebied van trainen en coachen van sporters.
 • Samenwerken met begeleidingsteam, onderhouden externe contacten
  De KNHB Hockeytrainer 4 is in staat om op een adequate wijze een begeleidingsnetwerk te creëren voor de sporters en externe contacten te onderhouden.
 • Burgerschapscompetentie
  De KNHB Hockeytrainer 4 is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie
 • Leercompetentie
  De KNHB Hockeytrainer 4 is in staat om op een adequate wijze hulpvragen te verwoorden en deskundigen, dan wel kennisbronnen te raadplegen

Wat zijn de instroomeisen?

 • Diploma HT3

Leeftijd
De minimumleeftijd is 21 jaar.

Trainerservaring
Vóór aanvang van de opleiding HT4 dien je minimaal drie jaar ervaring te hebben als trainer/coach op het niveau van een A- of B-Jeugdteam  of een seniorenteam. Voor jeugdteams geldt minimaal topklasse-niveau en voor seniorenteams minimaal 1e klasse niveau of reserve hoofdklasse.

Kwaliteitseisen opleiding
Tijdens de opleiding dien je training te geven op één of meerdere van onderstaande niveaus, waarbij je met dit team ook jouw Proeve van Bekwaamheid (PvB) praktijk doet:

 • Senioren: 1e teams, 1e klasse of hoger
 • Junioren A / B / C:  landelijke klasse/interdistrict)

– Indien zich tijdens de opleiding wijzigingen voordoen m.b.t. bovengenoemde kwaliteitseisen, dan zal dit door de toetsingscommissie beoordeeld worden.

Intake
Voldoe je niet aan de juiste vooropleiding, of trainerservaring, óf ben je één jaar jonger dan de minimumleeftijd? In dat geval kan je in aanmerking komen voor een intake praktijk training geven. Deze intake dient een positieve beoordeling als uitkomst te hebben. Je vraagt een intake aan door jouw (hockey) CV, en motivatie waarom je in aanmerking denkt te komen voor een intake, te mailen naar KNHB Expertisecentrum. Op basis van jouw CV wordt een afspraak gemaakt voor een intake door één van onze taakgroep-leden. De kosten voor deze intake bedragen € 100,-.

Hoe lang duurt de opleiding?
De HT4 opleiding bestaat uit vijfentwintig workshops van elk drie uur. De workshops worden eens in de twee weken gegeven tijdens vijfentwintig maandagavondbijeenkomsten of dertien maandagen als het om de dagopleiding gaat, zodat de totale looptijd van de opleiding ongeveer zesenveertig weken is achtentwintig weken bij een dagopleiding).
De inhoud van de workshops vind je in het programma.

Studiebelasting
De zelfstudie-uren rondom de workshops liggen in totaal tussen de veertig en zestig uur. Je ontvangt via de Elektronische Leeromgeving eventueel bij de workshop behorende literatuur. Voor Praktijk Gerichte Opdrachten (PGO’s) liggen de studie-uren tussen de dertig en veertig uur. De studielast per PGO ligt tussen de twee en vier uur, afhankelijk van de opdracht. De gemiddelde studielast ligt op ongeveer honderdzeventig uur. Daarnaast ben je wekelijks actief als trainer/coach of als assistent-trainer op het niveau zoals hierboven aangegeven.

Wat verwachten we van jou?

 • Je bent trainer of trainer/coach van één of méérdere teams op het niveau dat voor de opleiding HT4 is vereist.
 • Het volgen van alle vijfentwintig workshops is verplicht, behalve in een uitzonderlijk geval en van te voren schriftelijk aangegeven bij de leercoach.
 • De bij de workshops behorende Praktijk Gerichte Opdrachten (PGO’s) moeten conform de planning van de workshops worden ingeleverd bij de leercoach van de opleiding.
 • Na de laatste workshop lever je zo spoedig mogelijk jouw portfolio in bij jouw leercoach: de leercoach bekijkt het portfolio op volledigheid en kwaliteit. Vervolgens wordt het portfolio door hem beoordeeld. Indien voldoende, dan vult hij de KSS-protocollen in die horen bij de HT4-opleiding.
 • Binnen één maand na de laatste workshop moet het PVB-portfolio zijn ingeleverd en afgerond. De PVB ‘Geven van trainingen moet zijn afgerond binnen één maand na het PVB-portfolio. Alle PGO’s (acht) moeten uitgewerkt worden. Elke uitwerking wordt voor feedback aan de leercoach aangeboden via de Elektronische Leeromgeving.

Kosten

 • De HT4 opleiding kost € 3.500,- per cursist.
 • De kosten voor een intake ‘Praktijk training geven’ (€ 100,-) zijn niet in de inschrijfprijs opgenomen.
 • Het is mogelijk om gespreid te betalen.
 • Op deze opleiding zijn de leveringsvoorwaarden HT4 van toepassing.

Wanneer ontvang je het diploma?

 • Je bouwt een (digitaal) portfolio op, waarin je alle acht PGO’s verwerkt. Indien de leercoach de PGO-uitwerkingen resp. het portfolio compleet en voldoende acht, doet hij vervolgens als PVB-beoordelaar van de KNHB een Proeve van Bekwaamheid (PVB-portfolio).
 • Na de laatste workshop kun je (via de leercoach) de PVB ‘Geven van trainingen’ aanvragen.
 • Bij het voldoen aan de aanwezigheidsplicht (zeventien van de eenentwintig workshops), een goedgekeurd PVB-portfolio, én een voldoende (minimaal 5,5) voor de PVB Praktijk ontvang je na afloop van de opleiding het diploma Hockeytrainer niveau 4.
 • Om het diploma te ontvangen moet je in bezit zijn van een geldige scheidsrechterskaart.

Inschrijven?
Wil je je inschrijven voor deze opleiding? Stuur dan een e-mail aan het KNHB Expertisecentrum. Je ontvangt dan het inschrijfformulier voor de opleiding. De opleiding vindt jaarlijks plaats op een andere vereniging en start in de periode september/oktober van ieder seizoen.

Meer informatie?
Voor inhoudelijke en/of organisatorische vragen neem contact op met het KNHB Expertisecentrum, 030-3077665.

Planning HT4 Schiedam 2019-2020