Coronavirus van invloed op hockeysport

Op deze pagina vind je de meest recente berichtgeving over de gevolgen van het coronavirus voor de hockeysport. Helaas moeten we allemaal nog altijd rekening houden met het coronavirus. De KNHB benadrukt het belang van naleving van alle maatregelen.

Snel vinden wat je zoekt? Gebruik dit menu:

Of lees hieronder meer over de meest actuele onderwerpen.

Update naar aanleiding van invoering avondklok

Het coronavirus drukt nog altijd zwaar op onze maatschappij. Ook de sportwereld piept en kraakt onder de vele maatregelen die volgens de overheid en experts nodig zijn om het virus in te dammen. Afgelopen woensdag werd het al geldende coronamaatregelenpakket uitgebreid met een aantal aanvullende maatregelen. Donderdag werd hier op verzoek van het kabinet door de Tweede Kamer ook de avondklok als maatregel aan toegevoegd. Van de nieuwe aanscherpingen is met name de avondklok direct van invloed op de hockeysport.

Vanaf zaterdag 23 januari tot en met (in elk geval) dinsdag 9 februari moeten mensen vanaf 21.00 uur thuis zijn tenzij zij tot een uitzonderingsgroep behoren. Deze beslissing vraagt veel van vrijwilligers op de verenigingen. Het betekent concreet voor de hockeysport dat de KNHB verenigingen vraagt de jeugdtrainingen zo in te plannen dat kinderen en begeleiders buiten kunnen sporten en vervolgens op tijd thuis kunnen zijn. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor alle senioren die, wanneer zij in tweetallen en op anderhalve meter afstand trainen, ook tijdig thuis moeten kunnen zijn.

De KNHB is ondanks deze zware aanvullende maatregel verheugd te kunnen constateren dat sporten voor jeugd nog altijd zonder beperkingen mogelijk is. Sport vormt naar onze mening een belangrijk deel van de oplossing. In een tijd waarin jeugd veel beperkingen ervaart, heeft de overheid gelukkig ook oog voor het belang van kinderen om buiten én onder goede begeleiding te kunnen blijven sporten. Zowel fysiek als mentaal vormt sport juist nu een belangrijke uitlaatklep voor deze groep. De minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, onderstreepte deze zienswijze van het OMT en de overheid nogmaals in zijn kamerbrief van vorige week, waarin hockeyvereniging Zwaluwen uit Utrecht met hun jeugdaanbod zelfs specifiek als voorbeeld werd genoemd.

Maar daarnaast vindt de KNHB het belangrijk aan te geven alle begrip te hebben voor kinderen, ouders of verenigingen die het niet prettig vinden onder deze omstandigheden de activiteiten voor jeugd te continueren. Daarom willen we hierbij benadrukken dat het vanzelfsprekend voor iedere vereniging, ouder of hockeyer mogelijk is om hier een eigen afweging over te maken en geen gebruik te maken van de mogelijkheden die de overheid op dit moment biedt.

Net als alle hockeyers en verenigingen hoopt de KNHB dat na deze verzwaring van de maatregelen het ook weer mogelijk gaat zijn om langzaamaan versoepelingen door te voeren. De KNHB blijft samen met de andere sportbonden en NOC*NSF de ontwikkelingen nauwlettend volgen. De volksgezondheid staat op dit moment centraal en op nummer een, maar zodra het volgens de overheid mogelijk is, hoopt de KNHB dat bijvoorbeeld de senioren in elk geval op de eigen club weer snel – zonder beperkingen – van de hockeysport, kunnen genieten.

Uitzondering op avondklok voor Tulp Hoofdklasse Heren en Hoofdklasse Dames

De overheid heeft een aantal uitzonderingen benoemd. Er zijn groepen aangewezen die – alleen indien echt noodzakelijk – toch op straat mogen zijn na ingang van de avondklok. Daaronder vallen ook de aangewezen topsporters die op dit moment mogen trainen zonder beperkingen en wedstrijden kunnen spelen. De teams uitkomend in de Tulp Hoofdklasse Heren en Hoofdklasse Dames maken deel uit van deze uitzonderingsgroep.

De KNHB doet een dringend beroep op de betreffende verenigingen, teams en begeleiders om, ondanks deze uitzonderingspositie, er voor te zorgen trainingsactiviteiten overdag dan wel aan het begin van de avond plaatsvinden zodat alle hockeyers en begeleiders om 21.00 uur thuis kunnen zijn.

Werkgeversverklaringen
Is het echt niet mogelijk overdag/begin avond te trainen, dan kunnen Hoofdklasseverenigingen gebruik maken van de ‘werkgeversverklaring avondklok’ die de overheid heeft opgesteld. Alleen spelers, begeleiders en eventueel ander ‘trainingspersoneel’ dat ook echt aanwezig moet zijn om de training mogelijk te maken, komen voor een ondertekende verklaring in aanmerking. Naast deze werkgeversverklaring moet elk individu ook een getekende persoonlijke verklaring op zak hebben, de eigen verklaring avondklok. Handhavers kunnen iedereen die na 21.00 uur niet thuis is, vragen om deze verklaringen. Wie de formulieren op dat moment niet kan tonen, krijgt een boete.

(Oefen)wedstrijden
In het geval van een (oefen)wedstrijd die ondanks alle inzet echt alleen in de avond gespeeld kan worden, dragen de verenigingen zorg voor de werkgeversverklaringen van hun eigen spelers en begeleiders. De ontvangende vereniging zorgt bovendien voor verklaringen voor het benodigde wedstrijdpersoneel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de corona coördinator of HC. De KNHB tenslotte zorgt in geval van wedstrijden voor de verklaringen voor de noodzakelijke scheidsrechters en eventueel andere noodzakelijke officials namens de KNHB.

Uitbreiding economische steun en herstelpakket

Op 21 januari 2021 heeft het kabinet via een Kamerbrief het volgende laten weten:

De hele sportsector wordt wederom hard getroffen door de verlenging van de coronamaatregelen. De unieke Nederlandse sportinfrastructuur, welke wordt gedragen door verenigingen en vrijwilligers, staat onder druk. Sectorspecifieke steun is daarom noodzakelijk om ervoor te zorgen dat deze sector, ook na deze periode van maatregelen, haar bijdrage weer kan leveren aan het fit houden en weerbaar maken van de Nederlandse bevolking. De steunmaatregelen voor de sportsector die voor 2020 zijn ingezet, worden verlengd tot en met 30 juni 2021. Dit zijn de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO), Tegemoetkoming Verhuurders, Sportaccommodaties en de Specifieke Uitkering voor ijsbanen en zwembaden. Voor dit pakket aan maatregelen stelt het kabinet in totaal € 240 miljoen beschikbaar. Dit steunpakket vormt de basis voor de ondersteuning van de sportsector in de eerste helft van 2021. Uiteraard kan de sportsector ook gebruik maken van de Rijksbrede financiële compensatieregelingen. De onvoorspelbaarheid van de coronacrisis en de daarbij horende maatregelen sluit onvoorziene effecten van de lockdown op de sportsector niet uit. Het kabinet heeft hier continue aandacht voor.

Zodra we hierover meer informatie ontvangen, delen we deze met de penningmeesters van de verenigingen.

Aanvragen TVL Q4 mogelijk tot en met 29 januari 2021

Waar moet je allemaal aan denken bij het aanvragen van de Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) Q4 en wanneer kom je hiervoor in aanmerking? We hebben de belangrijkste punten hieronder op een rijtje gezet op de pagina ‘Financiële regelingen’.

Update herstart competities en uitzondering Hoofdklassen

Naar aanleiding van de persconferentie van 14 december en de afgekondigde lockdown tot en met 19 januari, heeft de competitieleiding van de KNHB een update geschreven met betrekking tot de herstart van de competities. Daarnaast mag de teams die uitkomen in de beide Hoofdklassen vanaf 17 december onder strikte voorwaarden weer opstarten. De voorwaarden staan beschreven zowel in het protocol opstarten topcompetities van NOC*NSF als het protocol topsporters ‘Tulp Hoofdklasse Heren en Hoofdklasse Dames’ van de KNHB.

Persconferentie 14 december

Met ingang van dinsdag 15 december is Nederland ter bestrijding van het coronavirus in een strenge lockdown om contacten tot een minimum te beperken. Voor de sport betekent dit dat voor een periode van vijf weken sporten in een binnenruimte niet is toegestaan. Buiten mag iedereen vanaf 18 jaar alleen sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in groepjes van twee personen. De jeugd tot 18 jaar mag buiten blijven sporten in teamverband zonder dat ze anderhalve meter afstand van elkaar in acht hoeven te nemen, maar er wordt geen competitie gespeeld. Op basis van de nieuwe maatregelen heeft NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden het protocol verantwoord sporten aangepast.

Let op: de leeftijdsgrenzen kunnen voor de hockeysport als volgt geïnterpreteerd worden:
alle teams die jeugdcompetities spelen, vallen onder de regeling voor kinderen tot 18 jaar en mogen dus sporten in teamverband en wedstrijden spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging op de eigen club.

Persconferentie 8 december

Helaas bracht de persconferentie voor het grootste deel van de hockeysport nog geen verdere versoepelingen. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond het virus in Nederland zijn er wellicht in januari versoepelingen mogelijk, wellicht eerst tot en met 27 jaar.
De KNHB pleit er zoals bekend al langere tijd voor senioren net als de jeugd te behandelen en zonder beperkingen op de eigen vereniging te laten trainen en spelen.

De Rijksoverheid geeft op haar site echter wel aan dat het kabinet plannen heeft om de topcompetities in de sport weer op te starten met trainingen en wedstrijden. Deze plannen moeten nog goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer maar bieden de Hoofdklasse Dames en Heren, net als topcompetities in andere sporten, op korte termijn perspectief. Hoogstwaarschijnlijk zullen de teams in beide Hoofdklassen alleen onder bepaalde voorwaarden mogen trainen en spelen (zonder publiek). Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan testen, maar hierover is verder nog geen informatie bekend. De versoepeling voor de topsport in Nederland zou in kunnen gaan per 17 december.
Zodra meer bekend is, laten we dit vanzelfsprekend weten. Ook op de planning van de hervatting van de wedstrijden in de Hoofdklasse Dames en Heren komen we op een later moment terug.

Mondkapjesplicht per 1 december

Met ingang van 1 december 2020 geldt een mondkapjesplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimtes, zoals binnensportaccommodaties. Deze
verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden. Zodra er geen medische noodzaak meer is, wordt deze bepaling ingetrokken door de Rijksoverheid. Op onze pagina met veelgestelde vragen lees je onder het kopje ‘Accommodatie’ meer over het dragen van een mondkapje in binnensportaccommodaties.

Routekaart heropenen sport

Sinds 14 oktober zitten we in een gedeeltelijke lockdown. Dat betekent dat sport wel mogelijk is, maar veel beperkingen kent. Het ministerie van VWS heeft NOC*NSF, de sportbonden, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en andere landelijke sportorganisaties gevraagd om gezamenlijk te verkennen op welke manier de sport het best passend kan worden opgenomen in de routekaart van de Rijksoverheid.

Dit heeft geleid tot de ‘routekaart heropenen sport’. Het gaat daarbij om sport in de meest brede zin: van sportverenigingen en sportschool tot individuele sporters. De routekaart laat zien welke mogelijkheden van versoepeling de gezamenlijke Nederlandse sport ziet bij het afschalen van het huidige niveau 4/5 (lockdown/zeer ernstig) naar niveau 4 (zeer ernstig) en uiteindelijk niveau waakzaam. NOC*NSF en de sportbonden zijn over dit concept met het ministerie van VWS in gesprek. Zodra er een definitieve ‘routekaart heropenen sport’ is, delen we deze uiteraard met de verenigingen. Je kunt de (concept) routekaart, de motivaties en onderbouwing op de website van NOC*NSF of hieronder downloaden:

Competitie 2020-2021

Vanwege de aangescherpte maatregelen die op 14 oktober 2020 zijn ingegaan, is het momenteel niet mogelijk om (competitie)wedstrijden te spelen. Bovendien zijn de maatregelen op 4 november verlengd en zelfs uitgebreid. De KNHB wil zodra dit volgens de overheidsmaatregelen weer kan de competities hervatten en treft hiervoor de voorbereidingen. De doelstelling is en blijft dat alle niet gespeelde wedstrijdrondes later alsnog worden gespeeld. Hiervoor wordt ook de winterperiode ingezet.

Op de pagina ‘Corona en het spelen van (competitie)wedstrijden‘ lees je uitgebreidere informatie over de gevolgen van de maatregelen voor de competitie, de scenario’s voor hervatting van de veldcompetities en informatie over het gebruik van de velden in de winterperiode.

Protocol Verantwoord Sporten

De sportbonden en NOC*NSF hebben de richtlijnen en maatregelen van de overheid vertaald naar een sportprotocol verantwoord sporten. Het protocol wordt steeds aangepast als de actualiteit daarom vraagt. Houd deze pagina daarom goed in de gaten! De veelgestelde vragen sluiten aan op het geldende sportprotocol. Meer informatie over corona en sport vind je ook op de site van de Rijksoverheid.

De regie in een bepaalde regio ligt bij de gemeenten (of de veiligheidsregio) die daar afspraken over maken met de verenigingen en sportparken. Per gemeente kunnen die afspraken verschillen. Zorg daarom altijd dat er contact is geweest met de gemeente!

#SamenSterker

Hoe hou je in deze tijd verbinding met je leden, vrijwilligers en sponsoren? Er zijn genoeg ideeën van andere verenigingen om je te inspireren! Al deze ideeën hebben we op een speciale pagina verzameld. De #SamenSterker campagne loopt de gehele corona periode, want in welke fase van maatregelen we ook zitten, er is altijd iets wat we kunnen doen om verbinding te behouden. Heeft jouw vereniging ook leuke ideeën om de verbinding met elkaar te houden, deel ze dan met ons met de #SamenSterker. Wij zorgen ervoor dat ze in het overzicht worden opgenomen.

Informatie voor verenigingsfunctionarissen

We hebben een pagina met veelgestelde vragen opgesteld waar verenigingsfunctionarissen terecht kunnen. Vanzelfsprekend passen wij deze pagina aan wanneer de actualiteit daar aanleiding toe geeft.

Met specifieke vragen kunnen zij ook terecht bij hun accountmanager. Competitiegerelateerde vragen kun je sturen aan competitie@knhb.nl of aan het districtskantoor.

Deel deze pagina