Moet een hockeyvereniging een legionella risico-analyse laten uitvoeren?

Volgens de wetgeving behoren sportaccommodaties tot de laag-risicocategorie. Het is niet langer vereist een risico-analyse laat uitvoeren. Wel houden verenigingen de verplichting – tenminste als zij eigenaar zijn van de accommodatie – om ervoor te zorgen dat het leidingwater gezond is. Vanuit die zorgplicht is het toch aan te bevelen om de leidingen periodiek te laten controleren en de noodzakelijke beheermaatregelen te nemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan regelmatig doorspoelen.

Wat geldt er voor onze clubhuizen?
Voor clubhuizen en sporthallen geldt de algemene zorgplicht. De overheid gaat er daarbij vanuit dat wanneer de waterinstallatie en toegepaste apparatuur voldoet aan de wettelijke eisen, en deze ook periodiek worden gecontroleerd en onderhouden, in beginsel wordt voldaan aan de zorgplicht.

De overheid legt de verantwoordelijkheid voor het goed aanleggen en goed onderhouden dus bij de (juridische) eigenaar van de waterinstallatie. In geval er toch een Legionella-besmetting optreedt, kan deze worden beboet. Uiteraard zal dan ook de waterinstallatie aangepast moeten worden.

Welke maatregelen kan je nemen?
Bij het ontwerp van de watersystemen in een nieuwe verenigingsaccommodatie moet rekening worden gehouden met de verantwoordelijkheid van de vereniging. Preventie is in dit kader het belangrijkste uitgangspunt: Voorkomen is beter dan genezen!

Preventie begint al bij het ontwerp van de waterinstallatie. Deze moet voldoen aan de wettelijke eisen zoals deze o.a. in KIWA-werkbladen is vastgelegd. Uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat niet alle installaties volgens de voorschriften worden aangelgd. In het leidingwatercircuit moet geen stagnatie (stilstand) kunnen optreden. De temperatuur moet zo lang mogelijk hoog (boven 60°C) of laag (20°C) worden gehouden. Mengpunten moeten dicht bij de tappunten liggen (binnen 5 meter) Voorkomen moet worden dat (opgewarmd) water kan terugstromen in koud water (terugslagkleppen). Dit pleit ervoor om een gescheiden en geïsoleerd heet en koud watersysteem aan te leggen met mengkranen binnen 5 meter van het tap(douche)pount. Daarnaast moet kritisch worden gekeken naar het opwarmen van koud watersystemen. Door een hoge omgevingstemperatuur, directe warmtestraling en of (in)directe zonnestraling kan koud water worden opgewarmd. Isolatie van koude waterleidingen voorkomt opwarming en plaatsen van terugslagkleppen voorkomt dat het opgewarmde water terugstroomt.

Op de markt worden talrijke systemen aangeboden om invulling te geven aan de Legionellapreventie. Automatische doorspoelsystemen, desinfectie met UV of chemische middelen, ionisatie, ultrafiltratie, etc. Volgens VROM zijn dit soort dure systemen niet nodig als de eisen en normen voor leidingwater worden opgevolgd en de maatregelen voor legionellapreventie beter worden nageleefd.

Voor meer informatie kun je terecht op een speciale website

Deel deze pagina