Voorwaarden uploaden foto’s en video’s

Voor het uploaden van content via knhb.nl gelden een aantal voorwaarden.

Als je tekst, bewegend beeld en/of geluid in de vorm van video’s, foto’s of andere content uploadt via de website van de KNHB, ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

  1. Je bent zelf verantwoordelijk voor de content die je uploadt en verklaart dat de content geen virussen of andere programmatuur bevat die op enigerlei wijze schade kan toebrengen aan (de systemen van) de KNHB.
  2. Als je jonger bent dan 16, dien je toestemming te hebben gekregen van je ouders of je voogd voor het uploaden van de content.
  3. Upload alleen content van mooie wedstrijdmomenten, acties, goals, of andere hockey gerelateerde zaken.
  4. Upload alleen positieve content van jezelf, familieleden, vrienden, je eigen elftal, mooie wedstrijdmomenten, mooie acties en goals en/of van andere hockey gerelateerde zaken.
  5. Je verklaart dat de content geen onjuiste of misleidende (video)fragmenten of commerciële boodschappen bevat en geen inbreuk maakt op rechten van anderen (waaronder, maar niet uitsluitend, auteurs-, merk-, portret- en privacyrechten). Je verklaart ook dat de content niet kwetsend, beledigend, racistisch, discriminerend en/of op enig andere manier in strijd met de goede zeden, smaak of fatsoen is. De KNHB heeft het recht om de content te weigeren of onmiddellijk te verwijderen als (de KNHB vermoedt dat) dit wel het geval is.
  6. Door het uploaden van de content worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop overgedragen aan de KNHB, zonder dat de KNHB daarvoor een vergoeding verschuldigd is. De KNHB aanvaardt hierbij de overdracht. Je erkent dat de overdracht inhoudt dat de KNHB de content in alle huidige en toekomstige exploitatievormen in ieder denkbaar medium, wereldwijd kan exploiteren en onbeperkt in licentie kan geven. Je garandeert bevoegd te zijn tot deze overdracht. Indien en voor zover een volledige overdracht van recht op deze wijze niet mogelijk is volgens de wet, verleen je door de terbeschikkingstelling van de content aan de KNHB een exclusieve, wereldwijde en onbeperkte licentie om de content openbaar te maken en te verveelvoudigen, waaronder via websites, (social) mediakanalen en televisie en om de content op te slaan in (elektronische) bestanden door de KNHB en (sub)licentienemers, zonder vermelding van je naam.
  7. Je doet onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten voor zover de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Je erkent uitdrukkelijk dat deze afstand inhoudt dat de KNHB het recht heeft om de content naar eigen inzicht te bewerken en aan te passen.
  8. Je vrijwaart de KNHB voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op hun rechten en voor alle daarmee samenhangende schade en kosten.
  9. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de KNHB.
  10. De foto’s en video’s die je upload kunnen door een medewerker van de KNHB worden verwerkt in een social media post. De content kan worden geplaatst op verschillende KNHB-kanalen, zoals Instagram, Facebook, en TikTok.

 

Deel deze pagina