Meer aandacht voor de breedtesport Almeerse Hockey Club

Ally in de Breedte

Inleiding

Net als veel andere hockeyclubs worstelt de Almeerse Hockey Club met de verhouding tussen top- en breedtesport. Er gaat veel aandacht uit naar de topsport – wat niet vreemd is gezien de prestaties van de eerstelijnsteams. Maar steeds nadrukkelijker klinkt binnen de club de roep om meer aandacht voor de breedtesport. Samen met ouders en leden is de club in het seizoen 2018-2019 op zoek gegaan naar manieren om hier invulling aan te geven. Onder de slogan ‘Ally in de Breedte’ zijn verschillende initiatieven ondernomen om die extra aandacht voor de breedtesport te genereren. Topsport heeft de breedte nodig en de breedtesport kan profiteren van de topsport als er een verbinding tussen beide is. Door initiatieven uit Ally in de Breedte is de verwevenheid tussen top- en breedtesport verstevigd.

Resultaten

• Teamindeling breedtesport op basis van input ouders
• Almeerse Hockey Academy voor jeugdleden die extra training willen
• Line-up thuiswedstrijden H1 voor jongstejeugdteams
• Aanwezigheid ouders bij jeugdtrainingen
• Clinics verzorgd door D1 en H1
• Supercoaches: spelers H1 treden op als gastcoach bij jeugdwedstrijden

Aanpak

Vraag het gewoon
De verandering binnen de Almeerse Hockey Club is klein begonnen. Een ouder van drie hockeyende kinderen signaleerde de onvrede langs de lijn en zocht daarop contact met de technisch coördinator Breedtesport. Samen bedachten zij een stappenplan om verandering in gang te zetten. De eerste stap was praten met ouders. Wat leeft er onder de mensen? Waar hebben ze behoefte aan? In herkenbare T-shirts met de zelfbedachte, herkenbare slogan ‘Ally in de Breedte’ is een handjevol ouders, steeds in wisselende samenstelling, aan het begin van het seizoen gaan praten met mensen langs de lijn, in het clubhuis, op de trainingen. Veel ouders, de meerderheid, gaf aan dat het hartstikke goed ging. Bij de ouders die een minder positief geluid lieten horen, startte het gesprek over wat er beter, wat er anders kan.

Verlaag de drempel
Naast de persoonlijke gesprekken zijn in het clubhuis grote vellen papier opgehangen waar mensen hun suggesties en verbetertips op kwijt konden. Heel laagdrempelig, en juist dat zorgde ervoor dat mensen ook daadwerkelijk hun ideeën of wensen achterlieten. Onbedoeld maar zeer welkom lokte die input ook reacties uit. Zo reageerde Dames 1 met de vraag ‘Wat kunnen wij doen?’ Via het papier is hun gevraagd om in de breedtesport uitleg te komen geven over speltactiek. En zo geschiedde.

Start met de quick wins
Alle informatie die uit zowel de persoonlijke gesprekken als op de vellen papier naar voren is gekomen, is geïnventariseerd. Vervolgens is de club ook in de uitvoering pragmatisch en voortvarend te werk gegaan. Niet zozeer is er naar het grote plaatje gekeken als wel naar wat er op dát moment gedaan kon worden. Er bleken al veel uitgewerkte plannen op de plank te liggen die om allerlei redenen nooit waren uitgevoerd: clinics door Heren en Dames 1, de Hockey Academy (voor die leden die een extra trainingsmoment in de week willen), supercoaches (waarbij H1- en D1-spelers als gastcoach optreden van een jeugdteam in de breedtesport), en de line-up van de jongste jeugd met Heren 1. Met deze ‘quick wins’ – waarover veel en vaak werd gecommuniceerd, altijd onder de paraplu van Ally in de Breedte – is vertrouwen en enthousiasme gecreëerd. Ouders merkten dat er daadwerkelijk naar ze geluisterd werd, dat er iets gebeurde op de club.

Laat ouders bepalen
In maart zijn er inspraakavonden georganiseerd over de teamindelingen van de breedtesport. Ten aanzien van die teamindelingen heeft de club gezegd: wij zijn een vereniging, dus ouders bepalen hoe we dat doen. Tijdens de inspraakavond heeft een aanzienlijke groep van ongeveer vijftig ouders met elkaar uitgangspunten geformuleerd op basis waarvan de teamindeling plaats moet vinden. Natuurlijk gaat het daarbij om hockeytechniek, maar ook werd duidelijk dat factoren als inzet, ambitie en karakter factoren zijn om rekening mee te houden. Het verslag van de avond dat naar alle leden werd verstuurd zorgde voor nog meer reacties waar tijdens de teamindeling rekening mee gehouden wordt. Of het oplevert waar alle betrokkenen op hopen, is op het moment van schrijven nog onduidelijk. Vaststaat dat volgend jaar maart opnieuw een inspraakavond over de teamindeling georganiseerd wordt.

Ondersteun door pedagogisch overwicht
De kwaliteit van trainingen en trainers (volwassenen of jeugd) is een ander onderwerp dat tijdens de inspraakavond is besproken. Duidelijk is dat de club niet de mensen noch de financiële middelen heeft om enkel semiprofessionele trainers in te zetten voor de breedtesport. Maar wat kun je dan toch doen om een kwaliteitsverbetering door te voeren? Naast het inzetten van Heren 1 en Dames 1 voor clinics, is de voorlopige uitkomst van de discussie dat de huidige jeugdtrainers eigenlijk prima in staat zijn om de technische en tactische vaardigheden uit te leggen. Waar het soms aan ontbreekt is het pedagogisch overwicht. De aanwezigheid van een ouder kan daarin ondersteunen. Om ouders te enthousiasmeren om die rol tijdens de trainingen te vervullen, wordt hun vrijwilligersborg kwijtgescholden. Komend jaar wordt dit als experiment uitgerold binnen de Almeerse.

Borg het voor de toekomst
Er is veel gebeurd afgelopen seizoen. Maar hoe borg je deze ontwikkelingen voor de toekomst? Daarvoor heeft het bestuur van de club een visiesessie georganiseerd waarvoor Ally in de Breedte en alle commissies input hebben geleverd. Die sessie draaide om de vragen: hoe gaan we om met top- en breedtesport, wat voor club willen wij zijn, hoe gaan we dat realiseren, en wat mogen de leden van ons verwachten? Dat laatste punt is een belangrijk aspect dat ook uit de gesprekken van Ally in de Breedte met ouders is gekomen. Mensen weten vaak niet wat ze mogen verwachten van een vereniging. Natuurlijk is er ieder jaar een bijeenkomst waar nieuwe leden worden voorgelicht, maar de animo daarvoor is beperkt. Een idee om de verwachtingen te managen, eveneens afkomstig van ouders, is onboarding. Zodra mensen lid worden van de vereniging, wordt er persoonlijk met hen in gesprek gegaan. Zodat ze weten hoe de club functioneert, wat ze mogen verwachten maar ook wat er van hen wordt verwacht.

De essentie van alle tot nu toe uitgevoerde ideeën is: start klein en dicht bij de mensen, durf te vragen, laat snel wat terugzien, en zorg dat mensen snappen wat het voor hen betekent.

Bekijk alle best practices


Deel deze pagina