Nieuw sportcentrum hdm krijgt predicaat ‘Buurthuis van de Toekomst’

Frank van den Heuvel, vice-voorzitter hdm: ‘De gemeente verlangt wel dat je organisatorisch en financieel stevig in je schoenen staat.’

Inleiding

Naast tophockey en breedtehockey is maatschappelijke betrokkenheid de derde pijler van HHV hdm. Die maatschappelijke betrokkenheid vult de club op vele manieren in. Bijvoorbeeld via de hdm Youth Academy die jaarlijks jeugdleden naar ontwikkelingsprojecten stuurt. Dichter bij huis verzorgen vrijwilligers van de club op maandagmorgen een sportieve start van de week voor senioren uit de buurt. Een nieuwe stap op het maatschappelijke vlak is het ‘Buurthuis van de Toekomst’. De club ontving dit predicaat van de gemeente voor het nieuwe sportcentrum dat niet alleen open staat voor leden van de club, maar ook voor de mensen uit de buurt.

Resultaten

  • Realisatie van een multifunctioneel sportcentrum voor de leden en mensen uit de omgeving.
  • Met het Buurthuis van de Toekomst geeft hdm invulling aan haar maatschappelijke rol en functie binnen de wijk Benoordenhout.
  • Optimale bezetting en exploitatiemogelijkheden door gecombineerde sportieve, maatschappelijke en commerciële doelstelling van het sportcentrum.
  • Hdm laat zien dat er meer is dan hockey en gelooft in de kracht van een sportvereniging voor de samenleving en durft de ‘rijkdom’ van de vereniging in mens en faciliteiten te delen.
  • Maatschappelijke initiatieven zijn ook interessant bij het werven en binden van sponsoren.

Aanpak

Ontstaan van het Buurthuis van de Toekomst
In de gemeente Den Haag kwamen twee zaken samen: de noodzaak om te bezuinigen op buurthuizen en de wens om buurthuizen meer te organiseren vanuit bestaande clubs en organisaties. Met het sluiten van een aantal buurthuizen ‘oude stijl’ introduceerde de gemeente daarom het Buurthuis van de Toekomst. Hierin werken sportclubs, scholen, culturele instellingen en andere organisaties in een wijk met elkaar samen en wordt er efficiënt met bestaande accommodatie omgegaan. De gemeente verstrekt subsidie om bestaande accommodaties aan te passen aan de eisen van nieuwe groepen gebruikers. Daarna ligt de bal voor een belangrijk deel bij de clubs, de vrijwilligers en de aangesloten organisaties.

Eisen Buurthuis van de Toekomst
Om Buurthuis van de Toekomst te worden moet je als club aantonen dat je financieel gezond bent, je organisatie op orde hebt en dat je al langer maatschappelijk actief bent. Met de Youth Academy, G-hockey, de Sportbank (hulp aan andere verenigingen bij het barrières overbruggen, verschillende culturen verbinden en vooroordelen openbreken) en diverse andere activiteiten voldoet hdm ruimschoots aan deze eis. Ook moet de club laten zien welke activiteiten er ontwikkeld gaan worden om invulling te geven aan het Buurthuis van de Toekomst. Het mooie van dit concept is dat een club en een sportcentrum zo ook invulling kunnen geven aan de ‘dode uren’ op een dag: optimaal gebruik van de accommodatie dus.

Verbouwing bestaande sporthal
Hdm heeft de 40 jaar oude sporthal onlangs vervangen door een modern, toegankelijk sportcentrum (zaal met nevenruimten). Hierbij is rekening gehouden met het gebruik van de hal als Buurthuis van de Toekomst. Zo is er bijvoorbeeld extra belijning aangebracht om, naast zaalhockey, meer sporten mogelijk te maken. Ook zijn er extra ruimten gebouwd voor andere activiteiten. De gemeente heeft op basis van de Regeling Investeringssubsidie Accommodaties Sportverenigingen uiteindelijk en substantieel bedrag aan subsidie verleend. Mooi meegenomen, maar zeker niet de reden om Buurthuis van de Toekomst te worden.

Actief contacten leggen in de wijk
De Commissie hdm & maatschappij is de wijk ingegaan om contacten te leggen en te laten zien wat de club zoal te bieden heeft. Er is ondermeer gesproken met de wijkvereniging, met verpleeghuizen en scholen en met de thuiszorg. Zo zijn de behoeften in de wijk Benoordenhout geïnventariseerd. Uiteindelijk zijn daar de volgende contacten uit voortgekomen (samenwerkingspartners en huurders): Ren4Sport (maatschappelijk betrokken sportburo), thuiszorg Evita, kinderopvang 2samen, Food-Impact, Capri Hartrevalidatie, Fysiofit, KNHB district ZH, Schone Zaken, Panasj en zaalhuurders zoals de scholen uit de buurt.

Gebruik van het nieuwe hdm Sportcentrum
Hdm streeft naar een zo volledig mogelijke bezetting van de zaal. Hockey gaat voor de andere activiteiten waarbij maatschappelijke activiteiten in het kader van het Buurthuis van de Toekomst voorrang krijgen op de commerciële verhuur. Bij de commerciële verhuur wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij hockey; denk bijvoorbeeld aan (sport)fysiotherapie en de verkoop van sportartikelen. Afhankelijk van de aard van de gebruiker, brengt hdm een gebruiksvergoeding in rekening. Commerciële partijen betalen vanzelfsprekend meer dan een tafeltennisvereniging voor senioren. Gezien de prille start kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan over de precieze exploitatie van het sportcentrum.

Ook interessant voor sponsors
Het Buurthuis van de Toekomst heeft niet alleen een positief effect op de sociale samenhang in de omliggende wijk Benoordenhout, het is kan ook een extra reden zijn voor sponsors om zich aan de club te verbinden. Het biedt mogelijkheden voor sponsorproposities die verder gaan dan bijvoorbeeld een reclamebord langs het veld. Zo past het maatschappelijk plan van de vereniging (dat breder gaat dan het Buurthuis van de Toekomst) in de filosofie van hoofdsponsor Rabobank, die naast sponsor ook een maatschappelijke speler in de stad wil zijn.

Toekomstige ontwikkeling
Een volgende stap is het realiseren van een multifunctionele accommodatie, met begeleiding en ondersteuning van de gemeente. Hiervoor zal het clubhuis verbouwd moeten worden. De plannen liggen er (door architect Michel van den Bogaard), maar het is nog niet duidelijk wanneer e.e.a. zal worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van de financiën, de beschikbare tijd bij vrijwilligers en het feit dat hdm het clubhuis niet zomaar langere tijd kan missen. In de loop van 2015 neemt de club hierover een beslissing.

De drie pijlers van hdm versterken elkaar
Het Buurthuis van de Toekomst laat zien dat een sportclub ingebed kan zijn binnen een buurt en een stad. Hoewel hdm primair een hockeyclub is en blijft, doet de club heel veel meer en bewijst zo dat tophockey, breedtehockey en maatschappelijke profilering prima samengaan en elkaar zelfs versterken.

NB. Zie de PowerPoint-presentatie in de bijlage voor meer informatie over het hoe en waarom van het maatschappelijke beleid van hdm.

Bekijk alle best practices

Downloads


Deel deze pagina