Wijzigingen competitiestructuur C- en D-jeugd

Naar aanleiding van ‘6 x vooruit in hockey’ hebben we onszelf de vraag gesteld: ‘wat moet er veranderd worden aan de huidige competitiestructuur om beter bij te kunnen dragen aan het opleiden van jeugdspelers?’ Het onderzoeken van de benodigde aanpassingen en het toetsen aan de zes uitgangspunten heeft geresulteerd in een aantal wijzigingen in de competitiestructuur. Deze nieuwe structuur, die (om te beginnen) vanaf seizoen 2018/2019 wordt doorgevoerd voor alle jeugdteams tot en met de C-leeftijd, is tijdens de TC bijeenkomsten in maart 2018 besproken met de aanwezige verenigingen.

Wat is er veranderd en waarom?

De herijking van de competitiestructuur C- en D-jeugd geeft invulling aan ons idee dat sport voor kinderen tot en met de D-jeugd vooral gericht moet zijn op plezier maken, ontdekken, inspireren, spelen, techniek ontwikkelen en het uitproberen van verschillende sporten. Dat betekent ook: voldoende rust pakken, niet vaker dan twee keer per week teamgeorganiseerd trainen en voor alle spelers hetzelfde trainingsaanbod.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

 • Voor de D-jeugd: kinderen én teams de mogelijkheid geven om zich gedurende het seizoen te ontwikkelen, onder zo min mogelijk prestatiedruk;
 • Voor de C-jeugd: kinderen én teams de mogelijkheid geven om zich gedurende het seizoen te ontwikkelen, waarbij ze langzaam wennen aan prestatiedruk.

Concrete veranderingen voor de C-jeugd

Wat betekent dit nu voor de C-jeugd? Een opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

 • Alle districten gaan spelen in twee periodes: tien wedstrijden voor de winter, tien wedstrijden na de winter;
 • De poules worden horizontaal ingedeeld: dat betekent dat alle poules op één niveau gelijk zijn qua sterkte;
 • Er vinden geen play-offs meer plaats, maar wel een uitgebreider Nederlands Kampioenschap (met twaalf deelnemers i.p.v. het huidige aantal van zes)
 • De Interdistrictscompetitie wordt aangepast: alle districten doen mee én deze competitie start pas na de winterstop.

Concrete veranderingen voor de D-jeugd

 • Meer gelijkwaardigere teams;
 • Stimuleren om in de eigen omgeving te hockeyen (op de fiets naar de vereniging);
 • Stimuleren om te focussen op de opleiding van alle teams met goede training en aanbod.

Op basis van deze voorwaarden is gezocht naar een passende competitieopzet. De volgende regelingen gelden voor de D-jeugd:

 • Iedere vereniging kan zijn of haar teams opgeven voor het gewenste niveau;
 • Elk district kent een minimum aantal eerste teams dat op het hoogste niveau uitkomt (bijv.  twee poules, twaalf teams). Wanneer er meer dan dit aantal teams worden ingeschreven dan mogen ook andere teams dan het eerste team op dit hoogste niveau uitkomen. Bijvoorbeeld: het minimum aantal in Midden Nederland bij de meisjes is achttien  teams. Er zijn voor het seizoen 25 opgaves gedaan voor het hoogste niveau waaronder achttien eerste teams. Als gevolg hiervan wordt een extra poule gevormd en kunnen ook zes lagere teams deelnemen;
 • Het minimum aantal eerste teams wordt per district vastgesteld op basis van het aantal hockeyers, het aantal verenigingen en de gemiddelde verenigingsgrootte per district.

Met deze regeling zorgen we er enerzijds voor dat er voldoende ruimte is voor verschillende verenigingen op het hoogste niveau én anderzijds dat er ruimte is voor verenigingen om de keuze te maken om meerdere teams in lijn met de visie op één niveau in te delen. Zo houden we hockey breed, maar ook in de eigen omgeving.

Naamgeving

Er is ook gesproken hoe om te gaan met de naamgeving van de klassen in de D-jeugd. Veel verenigingen hebben bij ons aangedragen dat namen zoals Topklasse en Subtopklasse ook extra druk met zich meebrengen. Daarom gaan we de naamgeving van de D-jeugd meer gelijkschakelen met de Jongste Jeugd. Vanaf dit seizoen werken we met de Eerste tot en met Zesde klasse (de hoeveelheid klassen is afhankelijk van het district).

N.B. Aantal niveaus/klassen is afhankelijk van de opgave van teams per district.

Hulp nodig? Gebruik de toolkit!

Wil je meer weten over de concrete wijzigingen die plaatsvinden in jouw district, hoe jouw vereniging die wijzigingen kan doorvoeren en hoe je ouders hierover kunt informeren? In de ‘Toolkit Herijking competitiestructuur C- en D-jeugd‘ vind je handige hulp- en voorbeelddocumenten.

Deel deze pagina