Zaalhockey mededelingen competitiezaken | seizoen 2022-2023 – District Midden Nederland

Beste verenigingsfunctionaris,

Het nieuwe zaalhockeyseizoen staat ook alweer voor de deur! Achter de schermen worden de laatste voorbereidingen getroffen om de inschrijvingen voor het nieuwe zaalhockeyseizoen te openen. Deze brief met mededelingen bevat belangrijke informatie voor het komende seizoen. Hierin informeren wij je over regelwijzigingen en competitie-informatie.

Lees de informatie goed door en informeer alle betrokkenen binnen de vereniging, bijvoorbeeld met een nieuwsbericht op de verenigingswebsite. Voor vragen kun je contact opnemen met de competitieleiding van de KNHB.

Afdeling Competitiezaken KNHB

Annelies, Annely, Bert, Brigitta, Dorien, Frank, Gert, Henriette, Ida, Liesbeth, Jacobijn, Thomas, Luc, Liselot, Laura, Margreet, Peter, Rob, Sascha, Yvette, Renate, Cocky en Leon


Zaalhockeycompetitie en het coronavirus

De vooruitzichten zijn op dit moment goed en alle seinen staan op groen om ook de zaalhockeycompetities op te starten. De KNHB heeft inmiddels alle benodigde haluren voor de komende zaalcompetitie ingehuurd (m.u.v. Zuid Nederland).

Het is belangrijk te realiseren dat, als je je inschrijft, je ook gaat deelnemen aan de zaalcompetitie en de bijbehorende kosten die de KNHB maakt om zalen in te huren, verschuldigd bent. Ook als het zaalseizoen wederom stil komt te liggen door corona of leden last minute afhaken. De KNHB moet ruim vooraf de hallen inhuren en wil daarnaast dat vroegtijdig bij alle verenigingen duidelijk is wie er wel en niet gaat zaalhockeyen.


Inschrijving teams zaalhockeycompetitie 2022-2023

De omgeving om teams in te schrijven staat inmiddels open. Het inschrijven van de teams vindt digitaal plaats via HockeyWeerelt. De uitleg hierover is als aparte bijlage bijgevoegd bij deze e-mail.

Uiterlijk dinsdag 27 september 2022 om 23.59 uur dient de inschrijving voor de zaalteams gedaan te zijn.


Schrijf behoudend in

We worden te vaak geconfronteerd met terugtrekkingen. Dit levert voor de planners veel extra werk op bij het maken van de poule-indelingen en het inplannen van de wedstrijden. Daarnaast leidt het tot frustratie bij de teams die overblijven in de poule en daardoor minder wedstrijden spelen. Daarom is het voor iedereen belangrijk dat teams die worden ingeschreven ook daadwerkelijk deelnemen aan de competitie. Het is voor ons makkelijker om teams toe te voegen dan teams eruit te halen. Schrijf teams waarover je sterk twijfelt nog niet in, geef wel aan dat er wellicht nog een team bij komt door middel van een e-mail aan de competitieleiding.


Indeling van teams in klassen en poules

 • Voor junioren wordt de klasse- en poule-indeling zaal bepaald door de resultaten in de voorcompetitie veld waarbij naarmate de klasse lager wordt de geografische component meer gaat meespelen.
 • Voor senioren standaard en de hogere reserve-klassen wordt de klasse- en poule-indeling hoofdzakelijk bepaald door de promotie-degradatieregeling op basis van de resultaten in de zaal in seizoen 2019-2020.
 • Voor nieuw instromende zaalteams wordt gepoogd om deze in een zo passend mogelijke klasse te laten instromen. Een en ander is uiteraard afhankelijk van eventueel openvallende plekken in bepaalde klassen.
 • Waar mogelijk zullen wij ook rekening houden met geografísche ligging van de verenigingen.
 • Aangezien de O14 Top- en Subtopklasse pas een eerste herindeling na de winterstop kent, zal de stand na 5 wedstrijden leidend zijn voor de indeling in de zaal.

Opmerkingen over sterkte team

Voor de indeling van de jeugd en JJ-teams hanteren we de resultaten die tot nu toe in de veldcompetitie zijn behaald. Het opgeven van een gewenst speelniveau is derhalve niet nodig! Bij de senioren worden de zaalresultaten van het laatst gespeelde seizoen gebruikt.

We willen jullie vragen om opmerkingen over de sterkte van een team alleen te vermelden indien wij de sterkte niet kunnen opmaken uit de veldresultaten (of bij senioren uit de zaalresultaten van het laatst gespeelde seizoen). Denk daarbij aan het volgende:

 • Bij combinatie-teams:
  Denk eraan dat alleen bij combinatie van afvallers van topteams zoals JO18-1 en JO16-1 of JO18-1 en JO18-2 mogen worden ingeschreven als combinatie teams JO18-11 (combi van JO18-1 en JO16-1) of JO18-12 (combi van JO18-1 en JO18-2). Om een goede inschatting te maken van de sterkte hier juist wel een opmerking plaatsen over de ingeschatte sterkte.
 • Indien lager spelende veldteams worden gesplitst, b.v. MO14-9 dan schrijf je een extra team in aan het einde van die categorie. Bijvoorbeeld uit een groot veldteam JO18-3 worden 2 teams geformeerd of er wordt een extra team geformeerd uit een combinatie van spelers uit lagere teams (bv JO18-3 en JO18-4). Het extra zaalteam wordt doorgenummerd achter het laagst ingeschreven reguliere team (stel dat dat JO18-5 is), dan wordt het afgesplitste team of combinatieteam JO18-6 (en geen JO18-33 of JO18-34). In het opmerkingenveld moet hier juist wel vermeld worden uit welk(e) veldteam(s) de spelers afkomstig zijn zodat zij op het juiste niveau kunnen worden ingedeeld.
 • Wanneer de sterkte van het zaalteam sterk afwijkt van de sterkte op het veld. Geef ook aan waarom dit de inschatting is.
 • Wanneer er sprake is van een wisseling van teamnummers bij senioren-teams: geef bij de opmerkingen aan onder welk teamnummer het huidige team vorig seizoen aan de zaalcompetitie heeft deelgenomen zodat we dit team kunnen indelen op basis van de uitslagen van laatst gespeelde seizoen. Bv huidig H5 heeft laatst gespeelde seizoen deelgenomen aan de zaal als H7.
 • Bij nieuwe teams.

Opgave wensen speelschema

Gezien de complexiteit van het maken van het wedstrijdprogramma kunnen wij geen rekening houden met team-en clubwensen.


Terugtrekken teams na opgave

Schrijf alleen teams in waarvan je zeker bent dat zij meedoen. Terugtrekkingen leveren in ieder fase van het planproces onnodige vertragingen op!

 • Verenigingen die vóór publicatie in het Match Center teams uit de competitie terugtrekken kunnen een boete opgelegd krijgen van € 50,00 per teruggetrokken team;
 • Verenigingen die na publicatie in het Match Center en vóór de start van de competitie teams uit de competitie terugtrekken, kunnen een boete opgelegd krijgen van € 100,00 per teruggetrokken team;
 • Verenigingen die tijdens de competitie teams uit de competitie terugtrekken, kunnen een boete opgelegd krijgen van € 175,00 per teruggetrokken team.
 • Deze boetes komen bovenop het inschrijfgeld dat verschuldigd is vanaf het moment dat de voorlopige poule-indelingen zijn gepresenteerd (half oktober 2022).

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld zaalhockey bestaat uit 2 onderdelen. Enerzijds wordt een vergoeding betaalt voor de kosten die de KNHB maakt om de zaalhockeycompetitie te organiseren (afgelopen seizoen gemiddeld € 25). Anderzijds worden de werkelijke kosten van de inhuur van zalen doorberekend.

Voor komend seizoen zullen de organisatiekosten van de KNHB, conform de indexatie van alle andere contributies van de KNHB worden geïndexeerd met 2,5%. Dit betekent dat die kosten afgerond € 26 worden.

De werkelijke kosten voor inhuur worden normaliter voorafgaande aan het seizoen ingeschat. Dit is voor komend seizoen ondoenlijk gezien alle onzekerheid die heerst door de hoge inflatie. Dit betekent dat de KNHB komend seizoen pas achteraf de exacte bijdrage voor de kosten van zaalhuur kan vaststellen en vooraf een voorschotnota zal versturen. De KNHB schat ruwweg in dat de kosten tussen de 5% en 10% zullen stijgen. Dit zou het volgende betekenen voor het district:

Betreft 2021-2022 Stel +5% Stel +10%
Trim en O8 145 152 160
Alle overige teams 280 295 310

Specifiek m.b.t. de seniorencompetities

District Top klassen Senioren (Heren 1 en Dames 1)

Aangezien er in het weekend  04/05 februari een WK plaats vindt moeten alle wedstrijden van de Topklasse in de korte periode van 10 december t/m 15 januari in 4 weekenden worden gespeelt gevolgd door een DK in het weekend van 21/22 januari en een NK in het weekend van 28/29 januari. Dit betekent dat er komend seizoen in één van de speelweekenden op beide dagen zal worden gespeeld.

Daarnaast is afgelopen seizoen enkel de Hoofdklasse Zaalhockey gespeeld. Dit heeft als gevolg dat er wel teams uit de Hoofdklasse zijn gedegradeerd. Er zijn echter geen teams uit de Topklasse District gepromoveerd. Hierdoor zal er in het komende seizoen rekening mee moeten gehouden dat er wellicht zal worden gewerkt met een andere poulegrootte.

Alle overige seniorenwedstrijden worden in beginsel op zondag ingepland, waar mogelijk in de (na)middag, uiteraard afhankelijk van de beschikbaarheid van zaalruimte.


Specifiek m.b.t. de jeugdcompetities (O18 tot en met O12)

 • Combiteams: verschillende verenigingen kiezen ervoor om hun O18-1 resp. O16-1 met 9 of 10 spelers de competitie te laten spelen. De circa 5 spelers die hiervoor niet in aanmerking komen, worden dan veelal aangevuld met circa 5 spelers uit de O18-2 resp. O16-2 en als O18-12 resp. O16-12 team ingeschreven. Echter, de O18-2 resp. O16-2 zitten er vaak niet op te wachten dat hun team wordt opgesplitst. Om die reden willen we de overweging meegeven om de afvallers van de O18-1 resp. O16-1 samen in een team te plaatsen en dit als O18-11 in te schrijven. Hierdoor kunnen de O18-2 resp. O16-2 worden ontzien. Daarbij willen in overweging meegeven om de gehele O18-1 resp. O16-1 samen te laten trainen zodat het team toch bij elkaar blijft. Na de winterstop moeten ze immers weer samen door. Tenslotte, deze overweging geldt alleen voor de O18-1 resp. O16-1 omdat het fysieke verschil hier onderling niet zo groot is. Dit geldt niet voor de O14 resp. O12 waar het fysieke verschil onderling wel (te) groot is.
 • De O18-, O16- en O14-jeugd wordt zowel op zaterdag als op zondag ingepland.
 • Bij O12-jeugd wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk wedstrijden op de zondag (waar mogelijk in de ochtend) te plannen. Dit in verband met de vele open dagen van middelbare scholen op de zaterdagen.

Specifiek m.b.t. Jongste Jeugd

 • O8-teams: Ook dit seizoen kan de O8 jeugd in MN weer kennis maken met het zaalhockey. De maand december kunnen zij volledig gebruiken voor het kennis maken en het leren van zaalhockey. Doordat zij zich volledig richten op de trainingen. In januari wordt er op 4 ochtenden op centrale locaties wedstrijden gespeeld. Zij spelen 3 tegen 3 op een half veld. Ook de O8 jeugd speelt 2 wedstrijden op één ochtend
 • De Jongste Jeugd zal in beginsel op de zaterdag hun wedstrijden spelen. Indien er in een regio onvoldoende halcapaciteit beschikbaar is op de zaterdag zal er uitgeweken worden naar de zondagochtend.
 • De actuele speelregels staan op de website van de KNHB onder Spelregels Jongste Jeugd.

Opzet van de NK zaalhockey O18, O16 en O14

Komend seizoen ziet de opzet van de NK’s voor O18, O16 en O14 er als volgt uit:

 • De best geëindigde teams uit de Topklassen O18, O16 en O14 uit de districten plaatsen zich voor het NK. In totaal plaatsen zich 16 teams. Er volgt nog nadere informatie over hoeveel teams zich per district plaatsen;
 • De O18 en O16 teams spelen op 28 of 29 januari 2023 2 wedstrijden (achtste en kwartfinales) voor plaatsing voor de halve finales;
 • De O14 teams spelen op 28 januari 2023 3 wedstrijden (poulefase). De winnaar van elke poule plaatst zich voor de halve finales;
 • De halve finales en de finales worden vervolgens gespeeld op 4 en 5 februari 2023.

Publicatie voorlopige poule-indelingen

Wij streven ernaar de voorlopige poule-indeling te versturen rond eind oktober 2022. Hierop zal per e-mail gereageerd kunnen worden. Bij het verzenden zal worden aangegeven hoe en tot wanneer dit kan. Daarna worden de poule-indelingen definitief gemaakt en wordt er gestart met het plannen van de wedstrijden. Er wordt gestreefd naar publicatie van het speelschema rond vrijdag 18 november 2022.


Kick-Off Bijeenkomst

Zoals gebruikelijk hebben we in de tweede helft van november een Kick-off Bijeenkomst. Meer informatie volgt later.


Competitie data 2022 – 2023

December        10/11, 17/18

Januari             07/08, 14/15, 21/22, 28/29

Februari           04/05, 11/12, 18/19

Wij raden ten zeerste aan deze competitiedata nu alvast binnen de vereniging c.q. bij de teams kenbaar te maken zodat men bij het plannen van (team-)vakanties/trainingsweekenden/uitjes hiermee rekening kan houden. Het feit dat het speelschema pas kort voor aanvang van de zaalcompetitie wordt gepubliceerd is geen excuus om andere (team)activiteiten te plannen op bovenstaande competitie data!


Nederlands Kampioenschappen 2022- 2023

Zat 21 en zon 22 jan District kampioenschappen Senioren standaard

Zat 28 jan                 Halve finales Hoofdklasse zaal

Zon 29 jan                 NK Finales Senioren

Zon 29 jan                 Promotie/Degradatie wedstrijden Senioren (Standaard)

Zon 12 feb                 NK Senioren Reserve en O25 teams

Zat 28 jan                 NK poule wedstrijden O14 jeugd

Zat 28 en zon 29 jan NK 1/8 en 1/4 finales O18 en O16 jeugd

Zat 4 feb                   NK Halve finales O18, O16 en O14 jeugd

Zon 5 feb                   NK Finales O18, O16, en O14 jeugd


Wedstrijden o.l.v. Bondsscheidsrechters

Circa twee weken voor start van de zaalcompetities wordt bekend gemaakt welke poules komend seizoen van Bondsarbitrage worden voorzien.


Wedstrijden o.l.v. clubscheidsrechters

De vereniging met zaalleiding regelt tevens de arbitrage. Dus ook voor b.v. de middelste wedstrijd van een blok waarin géén team van de eigen vereniging speelt.


Centrale inhuur van sporthallen

In de districten MN, NH, NO en ZH worden alle sporthallen door de KNHB ingehuurd. In ZN worden de sporthallen m.b.t. de Topklasse Senioren én de districtskampioenschappen ook ingehuurd door de KNHB.

Indien er vragen, suggesties of opmerkingen zijn deze graag door geven aan Rob de Blaey, 06-1099 2889. Dit geldt ook voor vragen omtrent blaashallen.


Gegevens zaalcommissaris en wedstrijdsecretarissen zaal

Hierbij willen wij jullie dringend vragen om te (laten) controleren of in AllUnited/Lisa bij de verenigingsfuncties van zaalcommissaris en wedstrijdsecretarissen zaal (onderverdeeld in JJ, jeugd en senioren) de juiste contactpersonen, email-adressen en 06 nummers vermeld staan.

Verder willen we nog eens benadrukken dat wij alleen communiceren met de zaalcommissarissen en wedstrijdsecretarissen die in bovengenoemde verenigingsfuncties zijn opgenomen.

Het is aan te raden om een verenigings-email-adres te gebruiken en geen persoonlijk email-adres. Bijv. zaalhockey@verenigingsnaam.nl. Hierdoor kan het adres door de jaren heen ook bij personele wisselingen hetzelfde blijven. Deze herkenbaarheid is behalve voor ons en andere verenigingen ook handig voor jullie eigen leden.


Regelwijzigingen

Eventuele wijzigingen in het spelreglement zaalhockey zullen later worden gepubliceerd.


Speelgerechtigdheidsregels seizoen 2022-2023

De speelgerechtigdheidsregels staan opgenomen in het Bondsreglement, versie augustus 2022.


Dispensaties

Bij hoge uitzondering kan de competitieleider dispensatie verlenen om uit te komen in een andere (leeftijds-)categorie dan gebruikelijk op basis van de eigen leeftijd. De verzoeken tot dispensatie die voor het veld zijn ingediend, gelden in beginsel ook voor de zaal. Mocht je nog aanvullende verzoeken hebben, raadpleeg dan de ‘Procedure leeftijdsdispensatie Jongste Jeugd, Junioren & Senioren’ of de ‘Handleiding dispensatie aanvragen in HockeyWeerelt’. Beide documenten kun je vinden via deze link.


Vragen?

Voor vragen kan je terecht bij de competitieleiding van je district.

Wij wensen jullie succes met de voorbereidingen voor het komende zaalseizoen!

Deel deze pagina