Uitspraak Tuchtcommissie KNHB: handelwijze SV Kampong Hockey onjuist

Uitspraak Tuchtcommissie KNHB: handelwijze SV Kampong Hockey onjuist

Het Bondsbestuur van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) heeft vanmiddag kennis genomen van de uitspraak van de onafhankelijke Tuchtcommissie in de zaak met betrekking tot de wedstrijd Tilburg H1 – Kampong H1 van 25 september 2020.
De Tuchtcommissie acht zich niet bevoegd uitspraak te doen over de speelgerechtigdheid van een speler van SV Kampong Hockey maar stelt wel vast dat SV Kampong Hockey het Bondsreglement heeft overtreden en het aanzien en de belangen van de hockeysport in het algemeen heeft geschaad. Bovendien geeft de Tuchtcommissie aan dat de competitieleiding van de KNHB zelf moet vaststellen of de speler speelgerechtigd was of niet. De competitieleiding heeft daarop besloten een competitiemaatregel op te leggen.

Op grond van artikel 6.8 lid 3 onder b van het Tuchtreglement heeft het Bondsbestuur na afweging van de belangen besloten om een deel van de uitspraak te publiceren. In die afweging speelde een belangrijke rol dat voor deze zaak in de media veel aandacht is geweest en SV Kampong Hockey met inhoudelijke informatie de publiciteit heeft gezocht. Het Bondsbestuur acht het daarom in het belang van de goede naam van de hockeysport de uitspraak op hoofdlijnen te publiceren.

Aanleiding

Het Bondsbestuur van de KNHB ontving gedurende de dagen na de wedstrijd Tilburg H1 – Kampong H1 vanuit diverse bronnen signalen dat bij SV Kampong Hockey wellicht een niet-speelgerechtigde speler had meegespeeld. Op basis van de ontvangen informatie en verklaringen besloot het Bondsbestuur op 30 september een zaak aanhangig te maken bij de onafhankelijke Tuchtcommissie van de KNHB. De Tuchtcommissie van de KNHB hield zondag 11 oktober om 09.00 uur zitting en heeft zowel het Bondsbestuur als SV Kampong Hockey gehoord.

  1. Het Bondsbestuur van de KNHB diende twee klachten in bij de Tuchtcommissie:Het Bondsbestuur heeft de Tuchtcommissie in de eerste plaats gevraagd te onderzoeken in hoeverre een speler van Kampong H1 speelgerechtigd was tijdens de wedstrijd Tilburg H1- Kampong H1 op 25 september 2020. Als zou komen vast te staan, dat hij niet speelgerechtigd was, is het Bondsbestuur van mening dat SV Kampong Hockey het Bondsreglement heeft overtreden door hem desondanks aan de wedstrijd te hebben laten deelnemen.
  2. Het Bondsbestuur heeft in de tweede plaats naar voren gebracht dat SV Kampong Hockey in strijd met het Bondsreglement niet direct melding bij de competitieleiding heeft gedaan, nadat in de rust van de wedstrijd Tilburg H1- Kampong H1 een speler een positieve coronatestuitslag ontving.

Uitspraak

De Tuchtcommissie heeft over deze twee punten als volgt uitgesproken:

  1. Op grond van de reglementen is de Tuchtcommissie van mening dat er geen bevoegdheid van de Tuchtcommissie is om deze klacht aangaande de speelgerechtigdheid te beoordelen. Het Bondsbestuur en competitieleiding moeten zelf vaststellen of een speler speelgerechtigd is of niet.
  2. De Tuchtcommissie geeft het Bondsbestuur met betrekking tot dit punt gelijk. Vanwege het niet melden heeft Kampong niet alleen het Bondsreglement overtreden, maar ook het aanzien en de belangen van de hockeysport in het algemeen geschaad.

De Tuchtcommissie besteedt nadrukkelijk aandacht aan het feit dat SV Kampong niet aan genoemde meldplicht heeft voldaan. Vanwege het niet melden en de ernst van de situatie legt de Tuchtcommissie SV Kampong Hockey de maximale boete op van €500.
Het is mogelijk beroep in te stellen tegen de uitspraak van de Tuchtcommissie. Een verzoek tot beroep moet uiterlijk vijf werkdagen na uitspraak ingediend zijn.

Competitiemaatregel

Na de uitspraak van de Tuchtcommissie heeft de competitieleiding van de KNHB met in achtneming van de eerder binnengekomen informatie, de uitspraak van de Tuchtcommissie en de verklaringen van KNHB en SV Kampong Hockey besloten SV Kampong Hockey een competitiemaatregel op te leggen. Kampong Heren 1 wordt drie punten in mindering gebracht, en de wedstrijd Tilburg H1 – Kampong H1 moet worden overgespeeld. SV Kampong Hockey is hierover door de competitieleiding op de hoogte gebracht.
SV Kampong Hockey kan om herziening van deze maatregel vragen. Vervolgens is het mogelijk tegen dat besluit beroep aan te tekenen bij de Commissie van Beroep.

Deel deze pagina