Samenvatting AV 23 november 2022

Samenvatting AV 23 november 2022

Op woensdag 23 november 2022 vond de tweede Algemene Vergadering (AV) van dit jaar plaats. De vergadering werd online gehouden en er waren veel verenigingen vertegenwoordigd. Hieronder delen we de belangrijkste onderwerpen die aan de orde kwamen.

Opening door Erik Cornelissen

Voorzitter Erik Cornelissen heet alle aanwezigen welkom en een speciaal welkom is er voor de aanwezige ereleden.

Het is voor Erik Cornelissen een bijzondere avond omdat dit zijn laatste Algemene Vergadering in de rol van voorzitter van de KNHB is. Na ruim 8 jaar draagt hij vanavond het stokje over aan zijn opvolger. Daarom blikt Erik eerst uitgebreid terug op de jaren waarin hij voorzitter was.

Hij startte destijds rond het WK 2014 in Den Haag, een groot hockeyfeest met inbreng van heel veel enthousiaste verenigingen. Een bijzonder moment dat Erik benoemde  is ook de verhuizing vanuit het Huis van de Sport in Nieuwegein naar De Weerelt van Sport in Utrecht. Op dat moment wijzigde de KNHB ook de organisatiestructuur waarbij nog meer focus op de verenigingen kwam te liggen. Er werd bijvoorbeeld gekozen voor een meer marktgerichte en doelgroepgerichte aanpak.

Ook op het ICT vlak zijn er veel ontwikkelingen geweest. Met de komst van HockeyWeerelt kreeg de KNHB in 2018 meer regie over haar eigen data.

Een innovatie die de afgelopen jaren snel opkwam en waar Erik erg blij mee is, is de komst van de blaashal. Hierdoor wordt er nu veel vaker zaalhockey op de vereniging gespeeld.

Verenigingen hebben in de afgelopen jaren veel voor de kiezen gekregen. Denk aan bijvoorbeeld de coronacrisis en de huidige energieproblematiek. Daarnaast gaat het besturen van een vereniging   lang niet alleen meer om hockey, maar ook bijvoorbeeld om een veilige en gezonde sportomgeving en het vervullen van een maatschappelijke rol. De verenigingen hebben hier enorme stappen in gemaakt. Een groot compliment daarom aan de bestuursleden van de verenigingen wanneer hij constateert wat er tegenwoordig allemaal op verenigingen georganiseerd wordt.

Erik spreekt ook complimenten uit voor de betrokkenheid van de verenigingen bij het groter maken van de hockeysport en de ideeën die zij de KNHB hebben gegeven. Hij noemt twee voorbeelden. Allereerst de inrichting van de veteranen competitie. Een ander mooi voorbeeld dat bij de verenigingen is ontstaan en nu niet meer weg te denken is, is het shake hands voorafgaand aan de wedstrijden.

Trots is Erik ook op de lancering van de Hockey Foundation een paar jaar geleden, een initiatief waarmee de KNHB en Rabobank hockey toegankelijker wil maken.

Een van de belangrijkste dingen die Erik in zijn tijd als voorzitter heeft ervaren is de fantastische samenwerking met diverse stakeholders. De samenwerking met de verenigingen, met NOC*NSF, met de hockeybonden van andere landen en met de internationale hockeyfederaties. Onze kracht is dat we, al komt daar soms een stevige discussie bij kijken, altijd de samenwerking kunnen vinden. Een groot goed, vindt hij en daarmee sluit Erik zijn voorwoord af.

Jaarplan 2023

KNHB directeur Erik Gerritsen licht vervolgens een aantal onderdelen van het Jaarplan 2023 ‘Samen werken aan een toegankelijke en moderne hockeysport’ toe. Leidend voor de doelstellingen uit het jaarplan zijn de drie strategische thema’s en vijf kritische succesfactoren uit de Strategische visie 2026.

Actualisatie Strategisch visie 2026
De Strategische visie 2026 is een dynamische visie die we – waar nodig – kunnen aanpassen. We ontwikkelden onze visie in 2019 en begin 2020. Ruim 2,5 jaar later is er veel veranderd in de wereld.  Daarom hebben we onze strategische visie getoetst aan de nieuwste trends, ontwikkelingen en inzichten. Dit heeft geleid tot een drietal wijzigingen.

Een inclusieve, open en respectvolle hockeycultuur
Diversiteit en inclusie zijn thema’s waar veel aandacht voor is vanuit de samenleving en waar wij zelf ook hard mee aan de slag zijn. Daarom is dit thema nu nog steviger verankerd in de strategische visie. We hebben het woord ‘inclusieve’ expliciet toegevoegd aan  het thema ‘een open en respectvolle hockeycultuur’ zodat we bij alles wat we doen inclusie als belangrijk thema meenemen.

Hockey overal van iedereen
Binnen dit thema hebben we ‘de focus op kennismaking’ toegevoegd. Doel is dat kinderen in Nederland van 5 tot 12 jaar kennis maken met hockey op of na school, waardoor hockey wordt gezien als een mogelijke sportkeuze binnen alle gezinnen in Nederland. Met deze wijziging willen we de hockeysport, de KNHB en de verenigingen uitdagen om meer mensen op jonge leeftijd kennis te laten maken met de hockeysport en daarbij breder te kijken naar mogelijkheden om de sport te promoten. Zo worden we toegankelijker en trekken we meer hockeyers aan op de lange termijn.

Een sterk en gezond tophockeymodel
Voortschrijdend inzicht is tenslotte dat we ‘Hoogwaardige tophockey evenementen’ hebben verplaatst naar de plek waar het eigenlijk qua inhoud thuishoort, namelijk bij tophockey. Voorheen stond dit benoemd onder de kritische succesfactor ‘een gezond fundament voor de KNHB’. Zo leggen we bij evenementen ook de koppeling met andere elementen van de strategie 2026. Onze tophockey evenementen zijn een belevenis voor jong en oud, voor sportliefhebbers en hockeyfans, voor tophockeyers en breedtesporters. Tijdens elk evenement promoten we de hockeysport, onze nationale teams en internationals. We verbinden topwedstrijden met breed toegankelijke side events voor onder andere lokale en regionale doelgroepen. Hierbij streven we naar een brede(re) afspiegeling van de samenleving: Nederland Hockeyland. Daarnaast bieden we onze partners, sponsors en suppliers een podium en brengen we maatschappelijke thema’s onder de aandacht.

Ledenaantallen
Van 1995 tot 2015 ging de groei van de ledenaantallen in onze sport bijna vanzelf. Het zat maatschappelijk mee en zowel de verenigingen als KNHB speelden daar goed op in. Maar heel veel expliciete aandacht had ledenwerving daardoor niet. Inmiddels is het al zo’n kleine 5 jaar niet meer vanzelfsprekend dat we op hetzelfde niveau blijven. Toch beseffen we ons dit nog niet voldoende over de volle breedte. Het aantal jongste jeugdleden neemt het meest af. In 2021-2022 was er een daling van 17,1% ten opzichte van 2015-2016. We moeten aan de bak en het is goed om dat te signaleren en in de gaten te houden. Tegelijkertijd zien we ook dat het tij zich voorzichtig aan het keren is. Daarom is het juist nu van belang met elkaar in te zetten op ledenwerving en -behoud.

Jaarplan 2023 ‘Samen werken aan een toegankelijke en moderne hockeysport’
In 2023 gaan we met de verenigingen werken aan een toegankelijkere en modernere hockeysport. Zodat er nog meer mensen plezier gaan beleven aan hockey. Op de club, in de wijk, op school, op de tribune, voor de tv of online. Ongeacht geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur, etniciteit, achtergrond, opleiding of beperking. Samen zorgen we ervoor dat Nederland ervaart dat iedereen welkom is om plezier te beleven aan hockey.

Door stevig in te zetten op nieuwe bindingsvormen, meer flexibel hockeyaanbod op de vereniging en kennismakingsactiviteiten op en in de omgeving van de vereniging. Daarbij doen we een beroep op de ondernemingskracht van de verenigingen en zetten we de expertise, inzichten en toolkits van de KNHB in om de verenigingen te inspireren, adviseren en ondersteunen. Om samen in te spelen op trends en ontwikkelingen, de behoeften van huidige en potentiële hockeyers en teruglopende teamaantallen. Alle betrokken vrijwilligers zijn hierbij nodig. Daarom steunt de KNHB de verenigingen bij het ontwikkelen en implementeren van het vrijwilligersbeleid. We vernieuwen diverse opleidingen voor technisch en arbitrage kader, voegen een module ‘inclusie’ toe aan onze opleidingen en organiseren workshops voor het verenigingskader gericht op het creëren van een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt.

De thema’s en kritische succesfactoren uit de strategische visie zijn leidend voor de doelstellingen in het jaarplan. De doelstellingen zijn onze speerpunten voor 2023 en krijgen naast structurele werkzaamheden zoals de organisatie van de competities, het verzorgen van opleidingen en bijscholingen, belangenbehartiging en de reguliere verenigingsadvisering en -ondersteuning onze volle aandacht. Samen met alle verenigingen kunnen we een toegankelijke en moderne hockeysport realiseren.

Erik Gerritsen vraagt iedereen in 2023 de schouders eronder te zetten en samen te werken aan een Nederland Hockeyland voor iedereen!

MEP wint Bestuurderstrofee 2022

Na twee jaar van afwezigheid door corona werd tijdens de vergadering weer een Bestuurderstrofee uitgereikt. Dit jaar konden die verenigingen zich nomineren die op eigen manier invulling hebben gegeven aan hun maatschappelijke rol en zo impact gemaakt hebben.

Tijdens de AV werd bekend gemaakt dat MEP de winnaar is van de Bestuurderstrofee 2022. Namens de vereniging namen Han Swinkels en Maxime Kuiper het schild en een cheque ter waarde van € 5.000,- in ontvangst.

Wat volgens de jury het verenigingsbestuur van MEP zo bijzonder maakt, is dat zij op eigen initiatief een creatieve invulling gaven aan het vraagstuk dat leefde binnen de vereniging: ‘Hoe kunnen we draagvlak creëren om de maatschappelijke betrokkenheid van onze club en haar leden vergroten?’

Het bestuur vroeg een student (en tevens ook lid) onderzoek te doen naar het vraagstuk. Het uitgangspunt was met de hockeyclub de wereld een beetje mooier te maken. Missie: ‘Niemand buitenspel’. Het onderzoek resulteerde in een uitgebreid rapport met veel concrete ideeën en actiepunten. En zo werd ‘MEP Maatschappelijk’ geboren.

In het nieuwsbericht ‘Maatschappelijk impact maken: MHC MEP wint Bestuurderstrofee 2022’ lees je welke mooie activiteiten er inmiddels vanuit ‘MEP Maatschappelijk’ door de leden zijn georganiseerd.

H.C. De Haaskamp en WFHC Hoorn eindigden gezamenlijk op de tweede plaats en wonnen elk een hockeyclinic voor 100 personen.

Bestuursverkiezing

Renske van Geel en Erik Cornelissen treden af.

Renske van Geel maakte sinds november 2019 deel uit van het bondsbestuur, waarin ze verantwoordelijk was voor de portefeuille Tophockey Dames. In november liep haar eerste termijn van 3 jaar ten einde. Renske heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Vanwege haar inzet voor het Nederlands Dames Hockey is Renske van Geel benoemd tot Lid van Verdienste van de KNHB. Tijdens de Algemene Vergadering is Lisanne de Roever benoemd als haar opvolgster.

Na ruim 9 jaren bestuurslid te zijn geweest, waarvan meer dan 8 jaar als voorzitter van de KNHB, treedt ook Erik Cornelissen af. Namens het bestuur en de medewerkers van de KNHB werd Erik Cornelissen uitgebreid toegesproken door Victor Brouwer. Voor al zijn verdiensten voor zowel de nationale als internationale hockeysport werd Erik Cornelissen door de leden van de KNHB benoemd tot Erelid van de KNHB.

De beoogd voorzitter, Erik Klein Nagelvoort, was tijdens de Algemene Vergadering van 25 juni 2022 benoemd als bestuurslid van de KNHB. Daarbij is toen aangekondigd dat de KNHB hem voor zou dragen als voorzitter. Tijdens de Algemene Vergadering van 23 november is Erik Klein Nagelvoort met instemming van de leden benoemd tot voorzitter van de KNHB.

Erik Klein Nagelvoort spreekt de aanwezigen kort toe. Hij vindt het mooi en eervol om de KNHB te helpen een nog krachtigere en toekomst vaste community te worden. Met impact op de maatschappij, de verenigingen (als backbone van de community) en op de mens (hockeyers, fans, bestuurders en vrijwilligers). Zijn thema is dan ook ‘Verbinden’. Sport als verbinder, niet alleen als een krachtig instrument, maar vooral als ‘water voor een vis’, een noodzakelijk iets. Hij kijkt ernaar uit om samen te werken met de verenigingen en met het bestuur en de medewerkers van de KNHB.

Uitgebreide informatie over de aftredende en benoemde bestuursleden lees je in het nieuwsbericht ‘Klein Nagelvoort volgt Cornelissen op als voorzitter KNHB’.

Deel deze pagina