Reglementen en promotie- & degradatieregelingen

Om op een prettige en eerlijke manier met elkaar te kunnen sporten, heeft de KNHB een aantal uitgangspunten en reglementen opgesteld.

Bonds-, evenementen- en tuchtreglement

De KNHB Reglementen bestaan uit het Bondsreglement, het Evenementenreglement en het Tuchtreglement. De meest actuele uitgave vind je op de pagina KNHB Reglementen.

Tenslotte vind je in de download nog het ‘Uniform Boeteoverzicht Competitie 2023-2024’. Dit boeteoverzicht is een korte samenvatting van alle boetes die staan vermeld in het Bondsreglement.

Downloads

Procedures

De KNHB kent diverse procedures om de competitie goed te laten verlopen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan procedures rond het wedstrijdformulier, afgelastingen, dispensaties of wanneer er geen team beschikbaar is. Van de belangrijkste procedures is door de KNHB een korte uitwerking per procedure gemaakt. Deze bevatten handige informatie voor hockeyers, teambegeleiders en wedstrijdsecretarissen.

Via onderstaand artikel vind je de uitwerkingen van de belangrijkste procedures voor de veldhockeycompetitie.

Artikelen

Competitie procedures KNHB

De KNHB kent diverse procedures om de competitie goed te laten verlopen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan procedures rond het wedstrijdformulier, afgelastingen, dispensaties of wanneer er geen team beschikbaar is. Alle procedures zijn overzichtelijk bij elkaar…

Meer weten: Competitie procedures KNHB

Afgelastingen

Afgelastingen komen voor in twee situaties: Centrale afgelasting. Afgelasting door vereniging. Meer informatie over afgelastingen vind je hieronder in de downloads. Het overzicht met actuele afgelastingen vind je hier.

Meer weten: Afgelastingen

Promotie- en degradatieregelingen

Hoe promoveer je? En wanneer degradeert een team? De promotie-/degradatieregelingen van de Bonds- en Districtscompetities seizoen 2022-2023 geven precies aan welke posities in de eindstand recht geven op op promotie- en/of degradatie, deelname aan play-offs of recht geven op plaatsing voor een vervolgcompetitie. Voor de play-offs in de Hoofdklasse, Promotieklasse, Overgangsklasse en Eerste Klasse gelden speciale reglementen, deze zijn opgenomen in de promotie-/degradatieregeling van de Bondscompetitie (bijlage 1-2 en 3).

Alle regelingen en reglementen zijn vanaf begin september te vinden in het onderstaande artikel Promotie- en degradatieregelingen KNHB.

Artikelen

Promotie- & degradatieregelingen KNHB

Hoe promoveer je? En wanneer degradeert een team? De promotie- & degradatieregelingen van de Bonds- en Districtscompetities seizoen 2023-2024 geven precies aan welke posities in de eindstand recht geven op promotie- en/of degradatie. Of recht…

Meer weten: Promotie- & degradatieregelingen KNHB

Speelgerechtigdheid

Om speelgerechtigd te zijn, moeten clubs en spelers aan een aantal voorwaarden voldoen. Zorg er allereerst voor dat je lidmaatschap in orde is!

Om speelgerechtigd* te zijn, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Spelers moeten lid zijn van de vereniging waarvoor ze uitkomen in de competitie of wanneer zij bij de KNHB geregistreerd zijn via het platform www.flexhockey.nl en via datzelfde platform het daarop geplaatste aanbod van de desbetreffende vereniging hebben afgenomen.
 • Verenigingen zijn verplicht om te zorgen dat al hun leden ook lid zijn van de KNHB. Alle leden van de vereniging dienen in het ledenadministratiesysteem uitgewisseld te worden met de KNHB.
 • Alle leden die de vereniging bij de KNHB aanmeldt als spelend lid zijn speelgerechtigd. Dat geldt dus voor veld/zaal week, maar ook voor trim- en trainingsleden die deel willen nemen aan door de KNHB georganiseerde competities of activiteiten. Het lidmaatschap van de vereniging bepaalt of bijvoorbeeld trim- en trainingsleden (een beperkt aantal keer) deel mogen nemen aan de competitie.
 • Alle leden die de vereniging aanmeldt als niet spelend lid zijn niet speelgerechtigd.

Meer informatie over hoe hockeyers en functionarissen op de juiste manier te registreren als vereniging, vind je hier.

*Schorsingen en overige bepalingen uit het Bondsreglement 2023 zijn niet meegenomen in deze tekst.

Speelgerechtigdheid Veld- en Zaalhockey

Spelers kunnen alleen met een team meespelen als de speler voldoet aan de regels met betrekking tot speelgerechtigdheid Veldhockey of speelgerechtigdheid Zaalhockey.

Hoofdklasse: zeventien spelers op wedstrijdformulier

In Hoofdklassewedstrijden en de play-offs tussen de Hoofd- en Promotieklasse (voor promotie) mogen teams uitkomen met zeventien spelers. Hieraan zijn voorwaarden verbonden.

Speelgerechtigdheid in de eerste en tweede klasse Bondscompetitie (standaard teams)

Voor standaardteams uitkomend in de 1e en 2e Klasse geldt een uitzondering op de speelgerechtigdheid. Een speler is na 15 maart enkel speelgerechtigd voor het standaardteams als de speler op de teamopgave staat óf voor 15 maart is uitgekomen voor het standaardteam van de vereniging. Is dit beide niet het geval dan is hij slechts speelgerechtigd voor dat team, wanneer hij daarvoor van de KNHB schriftelijk toestemming heeft gekregen. Er hoeft geen toestemming te worden aangevraagd voor jeugdspelers die vóór 15 maart al zijn uitgekomen voor een team van de vereniging, deze spelers zijn altijd speelgerechtigd. Het uitsluitend na 15 maart toevoegen van een speler aan de teamopgave is niet voldoende. Toestemming vragen is vereist!

Meer informatie lees je in het Bondsreglement 2023, artikel 4.4.2. Daarnaast werkten we een aantal voorbeelden uit.

Opleidingsteams 2023-2024

Vanaf het seizoen 2017-2018 kennen we een nieuwe aanduiding binnen competitie: opleidingsteams. Op verzoek van een aantal verenigingen kan een vereniging vanaf dat seizoen een verzoek indienen om een ander team aan te wijzen als opleidingsteam. Standaard zijn heren 2 (H2) en dames 2 (D2) het opleidingsteam van een vereniging. De spelers die op de teamopgave of spelerslijst van heren 1 (H1) en dames 1 (D1) op een positie van 10 tot en met 18 staan, mogen naast H1/D1 ook uitkomen voor het opleidingsteam. De afgelopen jaren was dit altijd H2/D2 nu mag een vereniging dus een ander team aanwijzen. Het opleidingsteam is in de Standenmotor te herkennen aan een “-O” achter de teamnaam. Het aan te wijzen opleidingsteam moet voldoen aan een aantal voorwaarden en voor de speelgerechtigdheid gelden beperkingen. Een nadere uitwerking vind je in het Bondsreglement 2023, art. 4.10. Bij vragen over deze regeling kan contact worden opgenomen met de competitieleiding via competitie@knhb.nl.

Artikelen

Meer weten: Speelgerechtigdheid in de eerste en tweede klasse Bondscompetitie (standaard teams)

Speelgerechtigdheid Zaalhockey

Vast meespelen in een team of invallen. Ook daar zijn regels voor. Het doel van deze regels is het nastreven van een eerlijk competitieverloop, het vergroten van het spelplezier en het invallen teneinde een team te…

Meer weten: Speelgerechtigdheid Zaalhockey

Speelgerechtigdheid Veldhockey

Vast meespelen in een team of invallen. Ook daar zijn regels voor. De afgelopen periode zijn deze regels aangepast door middel van het nieuwe bindingsmodel. Het doel van deze regels is en blijft het nastreven van…

Meer weten: Speelgerechtigdheid Veldhockey

Dispensatieregeling

Het uitgangspunt voor het indelen van teams is de leeftijd op peildatum 1 oktober van het lopende seizoen. Soms komt het echter voor dat het volgens de vereniging gewenst is dat een speler niet in zijn eigen leeftijdscategorie uitkomt maar in een lagere categorie. Er kan dan dispensatie worden aangevraagd bij de competitieleiding. Een speler dispensatie verlenen, is een uitzondering en gebeurt alleen in bijzondere situaties.

Meer informatie over het aanvragen van dispensatie is te vinden in de dispensatieregeling in de downloads.

Downloads

Competitiemaatregelen

Als een vereniging/speler/begeleider zich niet aan de regels houdt, kan de KNHB daarvoor maatregelen opleggen. Er zijn twee soorten maatregelen:

 • een competitiemaatregel op grond van het bondsreglement;
 • een tuchtmaatregel op grond van het tuchtreglement.

Wat competitiemaatregelen inhouden en wat je kan doen als je het er niet mee eens bent, lees je hieronder. Meer informatie over tuchtmaatregelen lees je bij Tucht & wangedrag.

Competitiemaatregel

Een competitiemaatregel kan worden opgelegd op basis van de regels in het bondsreglement. Hieronder valt bijvoorbeeld het in laten vallen van een te sterke speler (niet-speelgerechtigd), het niet op komen dagen bij een wedstrijd of het niet op orde hebben van de administratie (ledenadministratie, maar ook het onjuist of niet volledig invullen van het Digitaal Wedstrijd Formulier). De maatregelen kunnen bestaan uit punten in mindering brengen in de stand van een team en/of een geldelijke boete. Welke maatregelen waarvoor opgelegd kunnen worden is uitgebreid te lezen in het Bondsreglement. Een verkort overzicht is te vinden in het uniforme boete-overzicht veld, zaal en Jongste Jeugd. Competitiemaatregelen kunnen worden opgelegd door de competitieleiding.

Verzoek om herziening competitiemaatregel

Als je het niet eens bent met de opgelegde competitiemaatregel (zoals bedoeld in artikel 10.1 van het huishoudelijk reglement), kan de vereniging of kandidaat-vereniging een verzoek om herziening indienen. Dit moet binnen vijf werkdagen na dagtekening van de beslissing waarin de maatregel is opgelegd bij het bondsbestuur ingediend worden inclusief de volledige bijbehorende motivatie. Het is niet mogelijk om een verzoek om herziening in te dienen als de maatregel alleen bestond uit het opleggen van een geldboete van € 50,00 of minder. Een verzoek om herziening heeft geen opschortende werking met betrekking tot de betwiste maatregel.
Een verzoek om herziening kun je per e-mail sturen aan competitie@knhb.nl.

Commissie van Beroep

Indien de competitieleiding het verzoek om herziening afwijst, kun je -wederom binnen vijf werkdagen na dagtekening van de beslissing- op grond van artikel 10.2 van het huishoudelijk reglement beroep instellen bij de commissie van beroep (inclusief de volledige bijbehorende motivatie), tenzij de maatregel alleen bestond uit het opleggen van een geldboete van € 50,00 of minder. In artikel 10.2.2 lid 1, 2 en 3 van het huishoudelijk reglement (onderdeel van Statuten en Reglementen KNHB) wordt de procedure bij de commissie van beroep nader toegelicht.
Jouw beroepschrift kun je per e-mail sturen aan tucht@knhb.nl.

Sanctioned Events KNHB

De FIH heeft in haar regelgeving vastgelegd dat elk evenement dat alleen open staat voor teams die lid zijn van of aangesloten zijn bij de KNHB en dat volledig georganiseerd is op Nederlands grondgebied, moet worden georganiseerd en goedgekeurd door de KNHB.

De KNHB heeft de volgende evenementen goedgekeurd (Sanctioned Events):

 • alle door de bonds-/districtscompetitieleiding van de KNHB georganiseerde veldhockeycompetities/zaalhockeycompetities;
 • play-offs en Nederlands Kampioenschappen veldhockey/zaalhockey;
 • districtsontmoetingsdagen (DOD’s);
 • bedrijfshockeycompetitie;
 • toptoernooi zaalhockey (districtscommissie zaalhockey MN);
 • nationale schoolhockeycompetitie;
 • LG/G-hockeycompetitie KNHB;
 • rolstoelhockeycompetitie KNHB;
 • studentenhockeytoernooi (Bovenlander & Bovenlander);
 • ABN AMRO EHL under 14 (play-offs);
 • ABN-AMRO Cup (voorbereidingstoernooi Hoofdklasse);
 • afscheidswedstrijden internationals;
 • vriendschappelijke interlands nationale teams veldhockey/zaalhockey;
 • invitatietoernooien nationale teams veldhockey/zaalhockey.

Veelgestelde vragen

Gele kaarten

Moeten wij wachten met de uitvoering van de schorsing (naar aanleiding van 3 x geel, 5 x geel etc) totdat de brief van de KNHB binnen is?

 

Nee, de kennisgevingen van de bond aan de verenigingen over de telling van gele kaarten zijn bedoeld als ruggensteuntje. Zij ontslaan de vereniging niet van de verantwoordelijkheid zelf de administratie bij te houden van de tijdelijke verwijderingen.

Worden gele kaarten gehaald door een speler die ook een functie heeft als coach, bij zijn/haar gele kaarten als coach opgeteld?

Nee, gele kaarten voor een coach worden afzonderlijk geteld, tenzij de coach tevens speler is van het betrokken team.

Wordt een aanvoerderskaart als een gele kaart voor de speler zelf genoteerd?

Nee, wanneer een speler als aanvoerder een gele kaart ontvangt voor wangedrag van zijn team, zal deze kaart niet op het conto van hem/haar als aanvoerder komen te staan, mits dit duidelijk door de scheidsrechter op het wedstrijdformulier is genoteerd. De spelstraf volstaat dan.

Rode kaarten

Moet er bij een rode kaart voor een jeugdlid nog iets door de vereniging gedaan worden?

Wanneer een jeugdspeler een rode kaart ontvangt voor een fysieke of een verbale overtreding, dient de vereniging er voor te zorgen, dat het Meldingsformulier Wangedrag Junioren voor 10.00 uur op de eerste donderdag na de dag waarop de betrokken wedstrijd is gespeeld op het bondsbureau ontvangen is. Dit formulier geldt als verklaring van de vereniging. Een door de jeugdspeler zelf geschreven verhaal (verklaring), stelt de Tuchtcommissie erg op prijs.

Kun je altijd in beroep tegen de uitspraak van de Tuchtcommissie?

Beroep is niet in alle gevallen mogelijk. In de uitspraak van de Tuchtcommissie staat duidelijk beschreven of beroep open staat. Lees om misverstanden te voorkomen de uitspraakbrief goed door. (N.B. Tegen speelverboden als gevolg van gele kaarten is nooit beroep mogelijk!)
Let op! Het beroepschrift dient binnen 10 dagen na dagtekening van de uitspraak van de tuchtcommissie bij het bondsbureau binnen te zijn. Reageer dus snel!

Mag je spelen als je in beroep gaat?

Ja, dat betekent dat de straf nog niet in gaat en dat de uitspraak van de Commissie van Beroep wordt afgewacht. De Tuchtcommissie kan in bijzondere gevallen een onmiddellijk speelverbod opleggen, ongeacht het in te stellen beroep. In dat geval mag er niet gespeeld worden! Let wel: In wedstrijden die gaan om het landskampioenschap geldt als hoofdregel dat de straf wél direct ten uitvoer moet worden gelegd, tenzij de Tuchtcommissie anders bepaalt.

Als ik geschorst ben bij Heren 1, mag ik dan op diezelfde dag meespelen bij bijvoorbeeld Heren 2?

Het speelverbod geldt tot en met de dag dat de schorsing is uitgezeten. Dit betekent dat je voor geen enkel ander team speelgerechtigd bent en dat je dus niet bij heren 2 mee mag spelen.

Competitie procedures

Hoe werkt het digitaal wedstrijdformulier (DWF)?

Als coach of aanvoerder en als scheidsrechter kan je via de app van je vereniging of een door de vereniging toegestuurde link het DWF invullen. Voorafgaand aan de wedstrijd vullen beide teams de spelerslijst in. Na de wedstrijd vullen de scheidsrechters de uitslag en eventuele kaarten in. Vervolgens controleren beide aanvoerders of coaches dit en ronden ze het formulier af.

Er is geen team beschikbaar. Wat nu?

Teams die aan de competitie deelnemen, zijn verplicht alle wedstrijden te spelen. Als je op tijd weet dat een team op één van de speeldagen niet beschikbaar is, kan in overleg met de tegenstander de wedstrijd verplaatst worden. Eerder spelen mag altijd, later niet. Binnen de districtscompetities mag na toestemming van de competitieleiding ook in de week na de vastgestelde wedstrijd, vóór de volgende wedstrijdronde gespeeld worden.

Lukt dit niet en is het spelen van de wedstrijd niet mogelijk, dan moet de wedstrijd worden afgelast. Dit kunnen alleen wedstrijdsecretarissen doen, teams kunnen dit niet zelf. Voor het team dat niet kan spelen, kunnen hier consequenties aan vast zitten.

De wedstrijd is gestaakt. Wat nu?

De scheidsrechters vullen binnen het DWF in dat de wedstrijd gestaakt is. Vervolgens informeert de wedstrijdsecretaris de competitieleiding. Een gestaakte wedstrijd wordt altijd alsnog uitgespeeld, tenzij de competitieleiding anders beslist. Staken betekent overigens niet dat de stand waarmee gestaakt werd automatisch de eindstand wordt.

Wat is de procedure rond het afgelasten van wedstrijden?

In verband met de weersomstandigheden kan de competitieleiding van de KNHB besluiten om wedstrijden centraal af te gelasten. Hiervan wordt melding gemaakt op de website van de KNHB en/of via NOS-teletekst. Teletekst wordt alleen gebruikt bij afgelastingen in de Hoofdklasse en een algehele afgelasting.

Ook een vereniging kan wedstrijden afgelasten vanwege de staat van de velden/accommodatie, het weer, calamiteiten of als er geen team beschikbaar is. Alleen wedstrijdsecretarissen kunnen wedstrijden afgelasten door contact te hebben met de wedstrijdsecretaris van de andere vereniging. Zij informeren de competitieleiding over de reden van afgelasten.

 

Hoe en wanneer wordt de speeldagenkalender opgesteld?

De speeldagenkalender wordt ruim voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen vastgesteld. De competitieleiding doet een voorstel waarop verenigingen en districtscommissies kunnen reageren. Daarna wordt de kalender vastgesteld, waarbij geprobeerd wordt de bonds- en districtscompetities zoveel mogelijk gelijk te schakelen. Er wordt rekening gehouden met officiële feestdagen en vakanties.

Wat moet je doen als je een (nieuw) team wilt toevoegen?

Voorafgaand aan de competitie kunnen (nieuwe) teams opgegeven worden. De inschrijvingsdeadline wordt ieder seizoen/periode gecommuniceerd met de verenigingen. Is de deadline verstreken? Neem dan contact op met de betrokken competitieleider om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Welke leeftijdscategorieën en peildata hanteert de KNHB?

Op 1 oktober van het lopende bonds- en/of competitiejaar wordt de leeftijd vastgesteld. Op basis daarvan wordt gespeeld in de volgende leeftijdscategorieën:

Jonger dan 6 jaar    G-jeugd
6 of 7 jaar                F-jeugd
8 of 9 jaar               E-jeugd
10 of 11 jaar             D-jeugd
12 of 13 jaar             C-jeugd
14 of 15 jaar             B-jeugd
16 of 17 jaar             A-jeugd
17 t/m 25 jaar          Jong Senioren
18 jaar of ouder       Senioren

Dames
30 jaar of ouder      Veteranen
45 jaar of ouder      Veteranen 45+

Heren:
35 jaar of ouder      Veteranen
45 jaar of ouder      Veteranen VL (sommige districten)
50 jaar of ouder      Veteranen L

Wat is het ratingsysteem en hoe werkt het?

Het ratingsysteem is een manier om teams in te delen in de competitie. Met behulp van dit systeem is het mogelijk om teams van vergelijkbare sterkte, op basis van onder andere de stand in de poule, bij elkaar in een poule in te delen. Dit levert meer gelijkwaardige wedstrijden op.

De uitslag van mijn wedstrijd moet worden aangepast en/of staat nog niet in de Standenmotor. Wat nu?

Wanneer je een DWF direct na de wedstrijd, samen met de scheidsrechters afrond kun je voorkomen dat een uitslag onjuist wordt ingevuld of dat de scheidsrechters vergeten de uitslag in te vullen. Blijkt dat de uitslag toch verkeerd is ingevuld, moet je het DWF alsnog afronden. Je kunt dan contact opnemen met de wedstrijdsecretaris van je eigen vereniging.
Die kan vervolgens in een gezamenlijk e-mail met de tegenstander aan de competitieleiding de juiste uitslag doorgeven. De uitslag kan alleen worden aangepast, wanneer beide wedstrijdsecretarissen de juiste uitslag hebben bevestigd.

Ik wil een wedstrijd verzetten. Kan dat?

Een wedstrijd wordt in principe gespeeld op de vastgestelde speeldag. Wanneer jouw team echt niet kan, kun je de wedstrijd verzetten. Hiervoor neem je contact op met de wedstrijdsecretaris van je eigen vereniging. Die zal vervolgens contact opnemen met de wedstrijdsecretaris van de tegenstander en een verzoek indienen bij de competitieleider.

Eerder spelen mag altijd, later niet. Binnen de districtscompetities mag na toestemming van de competitieleiding ook in de week na de vastgestelde wedstrijd, vóór de volgende wedstrijdronde gespeeld worden. Lukt dit niet en is het spelen van de wedstrijd niet mogelijk, dan moet de wedstrijd worden afgelast. Dit kunnen alleen wedstrijdsecretarissen doen, teams kunnen dit niet zelf. Voor het team dat niet kan spelen, kunnen hier consequenties aan vast zitten.

 

Kan ik hockeyen in het buitenland?

Ga je naar het buitenland en wil je daar ook gaan hockeyen? De FIH vereist dat iedere speler die wil hockeyen buiten Nederland een verklaring van geen bezwaar (No Objection Certificate/NOC) van de KNHB heeft. De NOC kun je hier downloaden.

Deel deze pagina