Statuten en reglementen KNHB

Statuten

In de bijlage vind je de statuten van de KNHB.

Huishoudelijk reglement

In de bijlage vind je het Huishoudelijk reglement van de KNHB.

Tuchtreglement

Het tuchtreglement bevat alle regels die gaan over het tuchtrecht, zoals de overtredingen, straffen en procedures.

Reglement Grensoverschrijdend Gedrag

In het reglement ongewenst gedrag wordt de procedure voor de indiening en behandeling van een klacht over ongewenst gedrag beschreven. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan al het gedrag, waaronder uitingen van welke aard dan ook, dat door degene die het ondergaat als ongewenst wordt ervaren. Hieronder valt in ieder geval: seksuele intimidatie en overtreding van de gedragsregels die gelden voor begeleiders.

Reglementen Instituut Sportrechtspraak (doping en matchfixing)

De KNHB heeft met ingang van juni 2021 de tuchtrechtelijke behandeling van doping- en matchfixingzaken (thema’s die de hockeysport overstijgen) ondergebracht bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR).

Uitgebreide informatie lees je op de site van het ISR. Daar vind je o.a. de volgende door het bestuur van het ISR vastgestelde reglementen: Nationaal Dopingreglement, ISR Tuchtreglement Dopingzaken en ISR Tuchtreglement Matchfixing.

Bondsreglement

In de download hieronder vind je het Bondsreglement, inclusief het Evenementenreglement. Tevens tref je een overzicht aan van de belangrijkste wijzigingen uit het Bondsreglement uitgave van 2023 ten opzichte van de uitgave van 2022.

Spelreglementen

Deelnemers aan hockey dienen de spelregels te kennen en na te leven. De spelregels en de aanwijzingen voor toepassing gelden voor alle hockeydeelnemers: spelers, scheidsrechters, teambegeleiders en verenigingsfunctionarissen. Het Nederlandse spelreglement is een afgeleide van het spelreglement van de FIH (the Rules of Hockey).

Reglement geschillenbeslechting Hoofdklasse

In de bijlage vind je het Reglement geschillenbeslechting Hoofdklasse van de KNHB.