Statuten en reglementen KNHB

Statuten

In de bijlage vind je de statuten van de KNHB.

Huishoudelijk reglement

In de bijlage vind je het Huishoudelijk reglement van de KNHB.

Tuchtreglement

Het tuchtreglement bevat alle regels die gaan over het tuchtrecht, zoals de overtredingen, straffen en procedures.

Reglement ongewenst gedrag

In het reglement ongewenst gedrag wordt de procedure voor de indiening en behandeling van een klacht over ongewenst gedrag beschreven. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan al het gedrag, waaronder uitingen van welke aard dan ook, dat door degene die het ondergaat als ongewenst wordt ervaren. Hieronder valt in ieder geval: seksuele intimidatie en overtreding van de gedragsregels die gelden voor begeleiders.

Reglement matchfixing

Matchfixing betreft de manipulatie van sportwedstrijden door op oneigenlijke manieren het verloop of de uitkomst van een wedstrijd of specifieke gebeurtenis daarbinnen (zoals een goal/game e.d. of een gele/rode kaart) te (laten) bepalen, met het doel om weddenschappen af te (laten) sluiten om daarmee een voordeel voor zichzelf of voor anderen te bereiken. Met het Reglement matchfixing kan niet alleen matchfixing (manipulatie van wedstrijden) tuchtrechtelijk worden bestraft, maar ook het aangaan van bepaalde weddenschappen en het gebruiken of verspreiden van vertrouwelijke informatie voor weddoeleinden.

Reglementen

In de bijlage vind je het Bondsreglement, inclusief het Evenementenreglement. Tevens tref je in de bijlage een overzicht van de belangrijkste wijzigingen uit het Bondsreglement uitgave van 2020 ten opzichte van de uitgave van 2019.

Dopingreglement

Het Dopingreglement van de KNHB is gebaseerd op het Nationaal Dopingreglement van de Dopingautoriteit van 16 maart 2016. Het Dopingreglement van de KNHB is vastgesteld door het bondsbestuur in haar vergadering gehouden op 13 september 2016 en treedt in werking op 14 september 2016.

Spelreglementen

Deelnemers aan hockey dienen de spelregels te kennen en na te leven. De spelregels en de aanwijzingen voor toepassing gelden voor alle hockey- deelnemers: spelers, scheidsrechters, teambegeleiders en verenigings-functionarissen. Het Nederlandse spelreglement is een afgeleide van het spelreglement van de FIH (the Rules of Hockey). Deze uitgaves van het Nederlandse spelreglement zijn van kracht met ingang van seizoen 2016-2017 en vervangt eerdere uitgaven.

Reglement geschillenbeslechting Hoofdklasse

In de bijlage vind je het Reglement geschillenbeslechting Hoofdklasse van de KNHB.