Nieuw bindingsmodel

De laatste jaren zien we een uitstroom van hockeyers die het spel nog altijd leuk vinden, maar waarvoor het aanbod en lidmaatschap niet meer passend is. Deze groep willen we graag behouden voor de sport. Samen met verenigingen gaan we daarom flexibel hockeyaanbod en flexibele vormen van lidmaatschap aanbieden. Zo komen we tegemoet aan de wensen van deze doelgroep. En blijven hockeyers langer hockeyen, met meer hockeyplezier. Dat willen wij bereiken met het thema ‘Hockey overal van iedereen’ binnen onze Strategische Visie 2026.

Het nieuwe bindingsmodel is geen vervanging van bestaande hockeyvormen, zoals de 11-tegen-11 competities in het weekend. Flexibel hockeyaanbod en lidmaatschap vormt hier een aanvulling op, om nog meer mensen te betrekken én betrokken te houden bij de hockeysport. Verenigingen kiezen zelf of zij flexibel hockeyaanbod en lidmaatschap aan willen bieden. 

Proces

Vanaf augustus 2019 zijn we in gesprek gegaan met hockeyverenigingen, NOC*NSF en andere sportbonden om de mogelijkheden en wensen op een rijtje te zetten. Dit hebben we uitgewerkt in een nieuw bindingsmodel. Bekijk de video voor meer informatie over de eerste stappen hierin:

Waarom een nieuw bindingsmodel?

Met het nieuwe bindingsmodel krijgen zowel de KNHB, als verenigingen meer inzicht in de behoefte, omvang en diversiteit van de verschillende doelgroepen. Mede daardoor kunnen we ze beter bereiken met een passend (hockey)aanbod en lidmaatschap. Daarnaast kunnen alle doelgroepen onderworpen worden aan de regelgeving van de KNHB en verenigingen als het gaat om tucht, ongewenst gedrag en doping. Zo creëren we samen een veilige sportomgeving. Daar tegenover staat weer dat personen aanspraak kunnen maken op de collectieve verzekeringen (aansprakelijkheid en ongevallen) van de KNHB. Maar de binding van meerdere doelgroepen biedt ook meer kansen op ondersteuning en subsidie-inkomsten van bijvoorbeeld gemeenten, NOC*NSF, etc.

Bekijk de video:

Speelgerechtigdheid

Bij flexibele hockeyers komen ook vragen op over speelgerechtigdheid. In de onderstaande video gaat competitieleider Madelon Donders daarop in:

Juridische structuur

Met de komst van flexhockey dient er ook een wijziging in de juridische structuur te komen. Adviseur juridische zaken Maud Laumans legt in onderstaande video uit hoe dit precies zit:

Om iedere flexhockeyer te kunnen binden aan alle regelgeving, maar ook om hen de mogelijkheid te bieden om aanspraak te maken op de collectieve verzekeringen van de KNHB, moeten zij formeel op de juiste manier aan de KNHB verbonden worden. Dit kan op 2 manieren:

 1. Via de verenigingen (dit heeft de voorkeur)
 2. Direct via de KNHB, met als doel om de vereniging ervan te laten profiteren.

De bestaande juridische structuur van de KNHB ziet er als volgt uit:

Huidige juridische structuur KNHB

In bovenstaand organogram ontbreken onder andere de flexhockeyers, maar dit is niet de enige reden om de structuur aan te passen.

Binding van verenigingsleden (hockeyers)

 • De verenigingen hebben stemrecht in de ledenvergadering. Zij zijn formeel lid en hebben dus een directe binding met de KNHB.
 • De verenigingsleden (hockeyers) zijn geen direct lid van de KNHB, maar van de vereniging waar zij zich aanmelden. Juridisch gezien wordt echter in twijfel getrokken of zij via dit zogenaamde ‘getrapte’ lidmaatschap wel direct gebonden worden aan de regelgeving van de KNHB.
 • Omdat verenigingsleden geen stemrecht hebben binnen de KNHB, is hun lidmaatschap wettelijk gezien onvolledig.
 • De directe binding met de bedrijfs- en rolstoelhockeyers ontbreekt.

Binding trainers, coaches, scheidsrechters (functionarissen)

 • Functionarissen die actief zijn bij een vereniging hebben geen juridische band met de KNHB en ook niet met de verenigingen, tenzij ze lid zijn.
 • Verenigingen zijn verplicht deze personen een zogenaamde verklaring onderwerping tuchtrecht (VOT) te laten tekenen om ervoor te zorgen dat zij wel worden gebonden aan de regelgeving van de KNHB én van de vereniging, zodat zij bij wangedrag kunnen worden aangesproken.
 • Er zijn verenigingen die dit al goed hebben georganiseerd, maar het komt helaas ook regelmatig voor dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag (zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie) en dat de KNHB geen tuchtzaak kan starten omdat de betrokken persoon geen lid is én ook geen VOT heeft getekend.
 • Met een verplicht lidmaatschap van de KNHB, willen we dit in de nieuwe structuur goed regelen. Daarmee vallen de functionarissen meteen ook onder de collectieve verzekeringen (aansprakelijkheid en ongevallen) van de KNHB.

De nieuwe juridische structuur van de KNHB ziet er als volgt uit:

Nieuwe juridische structuur KNHB

In de nieuwe juridische structuur wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën.

1. Verenigingen met hun leden en functionarissen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie categorieën verenigingen:

 • Categorie A: Reguliere (gewone) hockeyverenigingen
 • Categorie B: Andere hockeyverenigingen, te weten:
  • Kandidaat-leden
  • Master verenigingen (55+/60+/Masters Hockey Nederland)
  • Rolstoelhockeyverenigingen
  • Bedrijfshockeyverenigingen
 • Categorie C: Verenigingen die gerelateerd zijn aan de hockeysport:
  • Bijzondere verenigingen (Batavieren, Boekaniers, Zwarte Tulpen e.d.)
  • Maatschappelijke verenigingen (multisport, wijkgerichte initiatieven e.d.)

Leden en functionarissen van de verenigingen

In de nieuwe structuur zijn verenigingen verplicht het lidmaatschap van de KNHB niet alleen voor al hun hockeyers (waaronder dus ook flexhockeyers als de vereniging een flexibel lidmaatschap aanbiedt) aan te vragen, maar ook voor personen die een functie binnen de vereniging uitoefenen. Zij krijgen via afgevaardigden – de vertegenwoordigers van hun vereniging – stemrecht in de ledenvergadering. Daarmee worden al deze personen formeel lid van de KNHB én de verenging en ontstaat er een directe binding.

2. Buitengewone leden

Ereleden, leden van verdienste, leden van het bondsbestuur en van statutaire- en bondscommissies blijven buitengewoon lid. Rolstoelhockeyers en bedrijfshockeyers die lid zijn van een vereniging krijgen, net als de gewone hockeyers, stemrecht en worden formeel lid van de KNHB.

3. Niet clubgebonden hockeyers

 • zijn geen lid zijn van een vereniging;
 • gaan een tijdelijke verbintenis aan;
 • willen graag (blijven) hockeyen.

Door middel van een flexibel lidmaatschap blijft de verbinding van deze hockeyers met de hockeysport (en -vereniging) behouden. Daarbij worden deze hockeyers wel bij de KNHB geregistreerd via het binnenkort te lanceren platform flexhockey.nl. Op deze manier zijn ook zij onderworpen aan de regelgeving van de KNHB en kunnen zij aanspraak maken op de collectieve verzekeringen van de KNHB.

Op deze manier is in de nieuwe structuur met iedereen een directe binding.

Acties KNHB en verenigingen

Om dit alles te kunnen bewerkstelligen zijn er wel acties vereist van zowel de KNHB, als de verenigingen.

 • De KNHB en de verenigingen moeten hun statuten aanpassen. De KNHB zal hiervoor de tekst aandragen. Een handige bijkomstigheid voor verenigingen is dat zij tegelijkertijd de benodigde aanpassingen kunnen doen in verband met de invoering van de WBTR per 1 juli aanstaande én de mogelijkheid tot het houden van een digitale ALV op kunnen nemen in de statuten. Aan een statutenwijziging zijn wel kosten verbonden, de KNHB spant zich in om de verengingen ook hierin bij te staan via een financiële bijdrage.
 • Verenigingen moeten voor functionarissen het lidmaatschap van de KNHB aanvragen. Dat gaat net als de aanmelding van nieuwe leden via de ledenpakketten van LISA en AllUnited.

De KNHB gaat de verenigingen hierbij ondersteunen:​

 • Juridische check statutenwijziging in verband met verplichte goedkeuring KNHB​;
 • Gereduceerd tarief bij gebruik KNHB-modelstatuten​.

Zodra de modelstatuten aangepast zijn, worden verenigingen hierover verder geïnformeerd. Bij inschrijving via LISA en AllUnited ontvangen nieuwe leden bericht dat zij lid worden van de KNHB.

Binden van doelgroepen

Op zoek naar informatie over de werving en het behoud van specifieke doelgroepen? Voor de doelgroepen jeugd, 18-25 jaar, 25-45 jaar en ouders zijn verschillende benaderingen.

Bekijk alles over het boeien en binden van doelgroepen

Artikelen

Deel deze pagina