Nieuw bindingsmodel

De laatste jaren zien we een uitstroom van hockeyers die het spel nog altijd leuk vinden, maar waarvoor het aanbod en lidmaatschap niet meer passend is. Deze groep willen we graag behouden voor de sport. Samen met verenigingen gaan we daarom flexibel hockeyaanbod en flexibele vormen van lidmaatschap aanbieden. Zo komen we tegemoet aan de wensen van deze doelgroep. En blijven hockeyers langer hockeyen, met meer hockeyplezier. Dat willen wij bereiken met het thema ‘Hockey overal van iedereen’ binnen onze Strategische Visie 2026.

Het nieuwe bindingsmodel is geen vervanging van bestaande hockeyvormen, zoals de 11-tegen-11 competities in het weekend. Flexibel hockeyaanbod en lidmaatschap vormt hier een aanvulling op, om nog meer mensen te betrekken én betrokken te houden bij de hockeysport. Verenigingen kiezen zelf of zij flexibel hockeyaanbod en lidmaatschap aan willen bieden. 

Proces

Vanaf augustus 2019 zijn we in gesprek gegaan met een groot deel van alle hockeyverenigingen, NOC*NSF en andere sportbonden om de mogelijkheden en wensen op een rijtje te zetten. Dit hebben we uitgewerkt in een nieuw bindingsmodel. Bekijk de video voor het totale proces tot en met de Algemene Vergadering van 5 juni 2021:

Waarom een nieuw bindingsmodel?

Met het nieuwe bindingsmodel krijgen zowel de KNHB, als verenigingen meer inzicht in de behoefte, omvang en diversiteit van de verschillende doelgroepen. Mede daardoor kunnen we ze beter bereiken met een passend (hockey)aanbod en lidmaatschap. Daarnaast kunnen alle doelgroepen onderworpen worden aan de regelgeving van de KNHB en verenigingen als het gaat om tucht, ongewenst gedrag en doping. Zo creëren we samen een veilige sportomgeving. Daar tegenover staat weer dat personen aanspraak kunnen maken op de collectieve verzekeringen (aansprakelijkheid en ongevallen) van de KNHB. Maar de binding van meerdere doelgroepen biedt ook meer kansen op ondersteuning en subsidie-inkomsten van bijvoorbeeld gemeenten, NOC*NSF, etc.

Bekijk de video:

Speelgerechtigdheid

De flexibiliteit die we mogelijk maken in het nieuwe bindingsmodel moet ook vertaald worden naar meer flexibiliteit in en het toegankelijk maken van het meespelen in competitie(vormen). De bijbehorende reglementen worden met name aangepast op de introductie en het ‘legaal’ mee laten spelen van niet-clubgebonden hockeyers. Oftewel: alle mensen die graag willen hockeyen, en nu ‘illegaal’ invallen, worden als hockeyliefhebbers omarmd en kunnen meespelen. De speelgerechtigdheidsregels zorgen er daarbij voor dat de competitie leuk en toegankelijk is voor alle type hockeyers, maar zeker ook voor een eerlijk verloop van de competitie.

Op hoofdlijnen betekent dit het volgende:

 1. In het Bondsreglement wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën competities, met elk een passende set aan regels.
  • In categorie I vallen de hoogste competities. Hiervoor geldt strakkere regelgeving dan voor categorie II en III.
  • In categorie II vallen de breedtecompetities. Hier is meer flexibiliteit mogelijk dan in categorie I.
  • In categorie III valt ander aanbod dan de reguliere competitie (zoals Hockey7, avondcompetities en Jongste Jeugd speelreeksen). Hier geldt #keepplaying en dus een grote mate van flexibiliteit.
 2. In het bondsreglement worden de termen clubgebonden hockeyer en niet-clubgebonden hockeyer geïntroduceerd.
  • Een clubgebonden hockeyer is een hockeyer die lid is van een vereniging (men kan bij meerdere verenigingen clubgebonden hockeyer zijn).
  • Een niet-clubgebonden hockeyer is geen lid van een vereniging. Hij of zij kan direct bij een vereniging of via www.flexhockey.nl aanbod afnemen bij een vereniging, zoals het spelen van een of meerdere wedstrijden.
  • Per categorie is bepaald onder welke voorwaarden clubgebonden en niet clubgebonden hockeyers mee mogen spelen in de competitie.

Meer weten? Bekijk de presentatie over speelgerechtigdheid.

Juridische structuur

Met de komst van flexibel (hockey)aanbod en lidmaatschappen dient er ook een wijziging in de juridische structuur te komen. Adviseur juridische zaken Maud Laumans legt in onderstaande video uit hoe dit precies zit:

Om iedere hockeyer te kunnen binden aan alle regelgeving, maar ook om hen de mogelijkheid te bieden om aanspraak te maken op de collectieve verzekeringen van de KNHB, moeten zij formeel op de juiste manier aan de KNHB verbonden worden. Dit kan op 2 manieren:

 1. Via de verenigingen (dit heeft de voorkeur)
 2. Direct via de KNHB, met als doel om de vereniging ervan te laten profiteren.

De bestaande juridische structuur van de KNHB ziet er als volgt uit:

Huidige juridische structuur KNHB

In bovenstaand organogram ontbreken onder andere de niet-clubgebonden hockeyers, maar dit is niet de enige reden om de structuur aan te passen.

Binding van verenigingsleden (hockeyers)

 • De verenigingen hebben stemrecht in de ledenvergadering. Zij zijn formeel lid en hebben dus een directe binding met de KNHB.
 • De verenigingsleden (hockeyers) zijn geen direct lid van de KNHB, maar van de vereniging waar zij zich aanmelden. Juridisch gezien wordt echter in twijfel getrokken of zij via dit zogenaamde ‘getrapte’ lidmaatschap wel direct gebonden worden aan de regelgeving van de KNHB.
 • Omdat verenigingsleden geen stemrecht hebben binnen de KNHB, is hun lidmaatschap wettelijk gezien onvolledig.
 • De directe binding met de bedrijfs- en rolstoelhockeyers ontbreekt.

Binding trainers, coaches, scheidsrechters en functionarissen

 • Functionarissen die actief zijn bij een vereniging hebben geen juridische band met de KNHB en ook niet met de verenigingen, tenzij ze lid zijn.
 • Verenigingen zijn verplicht deze personen een zogenaamde verklaring onderwerping tuchtrecht (VOT) te laten tekenen om ervoor te zorgen dat zij wel worden gebonden aan de regelgeving van de KNHB én van de vereniging, zodat zij bij wangedrag kunnen worden aangesproken.
 • Er zijn verenigingen die dit al goed hebben georganiseerd, maar het komt helaas ook regelmatig voor dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag (zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie) en dat de KNHB geen tuchtzaak kan starten omdat de betrokken persoon geen lid is én ook geen VOT heeft getekend.
 • Met een verplicht lidmaatschap van de KNHB, willen we dit in de nieuwe structuur goed regelen. Daarmee vallen de functionarissen meteen ook onder de collectieve verzekeringen (aansprakelijkheid en ongevallen) van de KNHB.

Nieuwe juridische structuur

In de ontwikkeling van de nieuwe juridische structuur is een verdeling gemaakt van verschillende doelgroepen, die zoveel mogelijk aansluit op de praktijk. Deze groepen zijn:

 • Verenigingen
 • Verenigingsleden
 • Niet-clubgebonden hockeyers
 • Buitengewone leden

Tussen en binnen deze groepen bestaat juridisch gezien verschil in lidmaatschap.

Juridisch wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • Gewone leden = leden met stemrecht = Categorie A, Categorie B en hockeyers
 • Buitengewone leden = leden zonder stemrecht

De nieuwe juridische structuur van de KNHB ziet er als volgt uit:

Nieuwe juridische structuur KNHB

In de nieuwe juridische structuur wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën.

1. Verenigingen met hun leden en functionarissen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie categorieën verenigingen:

 • Categorie A: Reguliere (gewone) hockeyverenigingen
 • Categorie B: Andere hockeyverenigingen, te weten:
  • Kandidaat-leden vereniging A
  • Master verenigingen (Masters Hockey Nederland/55+/60+)
  • Rolstoelhockeyverenigingen
  • Bedrijfshockeyverenigingen
 • Categorie C: Verenigingen die gerelateerd zijn aan de hockeysport:
  • Bijzondere verenigingen (Batavieren, Boekaniers, Zwarte Tulpen e.d.)
  • Maatschappelijke verenigingen (multisport, wijkgerichte initiatieven e.d.)

Leden en functionarissen van de verenigingen

In de nieuwe structuur zijn verenigingen verplicht ervoor te zorg te dragen dat al hun hockeyers (waaronder dus ook de hockeyers met een flexibel lidmaatschap bij de vereniging), gedurende het lidmaatschap van de vereniging, ook lid zijn van de KNHB. Zij krijgen via afgevaardigden – de vertegenwoordigers van hun vereniging – stemrecht in de ledenvergadering. Daarnaast dienen verenigingen ervoor zorg te dragen dat de personen die een functie binnen de vereniging uitoefenen, zolang zij een functie binnen de vereniging vervullen, lid zijn van de KNHB. In het kader van een veilige sportomgeving adviseert de KNHB zoveel mogelijk functionarissen als lid aan te melden, maar in ieder geval bestuursleden, commissieleden en iedereen met een actieve rol op of rond het veld. Voor deze functionarissen hoeft geen contributie aan de KNHB te worden betaald. Op deze manier worden alle hockeyers en functionarissen formeel lid van de KNHB én van de verenging en ontstaat er met hen een directe binding, waardoor zij gebonden zijn aan de regelgeving van de KNHB én van de vereniging.

2. Buitengewone leden

Ereleden, leden van verdienste, leden van het bondsbestuur en van statutaire- en bondscommissies blijven buitengewoon lid. Rolstoelhockeyers en bedrijfshockeyers die lid zijn van een vereniging krijgen, net als de gewone hockeyers, stemrecht en worden formeel lid van de KNHB.

3. Niet clubgebonden hockeyers

 • zijn geen lid zijn van een vereniging;
 • gaan een tijdelijke verbintenis aan;
 • willen graag (blijven) hockeyen.

Door middel van een flexibel lidmaatschap blijft de verbinding van deze hockeyers met de hockeysport (en -vereniging) behouden. Daarbij worden deze hockeyers wel bij de KNHB geregistreerd via het binnenkort te lanceren platform flexhockey.nl. Op deze manier zijn ook zij onderworpen aan de regelgeving van de KNHB en kunnen zij aanspraak maken op de collectieve verzekeringen van de KNHB.

Op deze manier is in de nieuwe structuur met iedereen een directe binding.

Acties KNHB en verenigingen

Om dit alles te kunnen bewerkstelligen zijn er wel acties vereist van zowel de KNHB, als de verenigingen.

 • De KNHB en de verenigingen moeten hun statuten aanpassen. De KNHB zal hiervoor de tekst aandragen. Een handige bijkomstigheid voor verenigingen is dat zij tegelijkertijd de benodigde aanpassingen kunnen doen in verband met de invoering van de WBTR per 1 juli aanstaande én de mogelijkheid tot het houden van een digitale ALV op kunnen nemen in de statuten.
 • Verenigingen moeten voor functionarissen het lidmaatschap van de KNHB aanvragen. Dat gaat net als de aanmelding van nieuwe leden via de ledenpakketten van LISA en AllUnited. Bij inschrijving via LISA en AllUnited ontvangen nieuwe leden bericht dat zij lid worden van de KNHB.

De KNHB gaat de verenigingen hierbij ondersteunen:​

 • Juridische check statutenwijziging in verband met verplichte goedkeuring KNHB​;
 • De KNHB heeft een notaris bereid gevonden om voor een gereduceerd tarief een aanpassing van de statuten te doen, wanneer deze gebaseerd zijn op de modelstatuten. De modelstatuten en informatie over de notaris worden na goedkeuring van de AV beschikbaar gesteld aan de verenigingen.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. De wet treedt op 1 juli 2021 in werking. Dit heeft gevolgen voor verenigingen en stichtingen waaronder sportbonden, sportorganisaties en de lokale verenigingen, zoals onze hockeyverenigingen.

Meer informatie over de WBTR

Nieuw contributiemodel

De nieuwe contributie is opgebouwd uit deze 3 onderdelen:

 • Individuele contributie
 • Team contributie
  • Leeftijdscategorie
  • Fee voor specifieke competities (standaardteams en topjeugd)
  • Aanvullende modules/competitieaanbod
 • Fee gebaseerd op aantal leden

In de video wordt dit nader toegelicht. Verder komen het doel, de belangrijkste aandachtspunten en wat het betekent voor jouw vereniging aan de orde.

Binden van doelgroepen

Op zoek naar informatie over de werving en het behoud van specifieke doelgroepen? Voor de doelgroepen jeugd, 18-25 jaar, 25-45 jaar en ouders zijn verschillende benaderingen.

Bekijk alles over het boeien en binden van doelgroepen

Artikelen

Deel deze pagina