Teamopgave senioren standaardteams 1e t/m 4e klasse Categorie I

Een vereniging die met een team  (heren 1 en/of dames 1) deelneemt aan de standaardcompetitie en uitkomt in de 1e tot en met de 4e klasse, is verplicht aan de KNHB uiterlijk op de dinsdag na de tweede competitieronde een bindende opgave te verstrekken met de spelers die in het eerste team zijn ingedeeld.

Speelgerechtigdheid en voorwaarden
De volgorde waarop de spelers op de lijst worden opgevoerd, bepaalt grotendeels de speelgerechtigdheid. Wij adviseren de verenigingen dan ook zorgvuldigheid te betrachten bij het invullen van de lijst, de spelers te informeren over de positie waarop ze op de lijst worden geplaatst en een ander persoon binnen de vereniging de lijst te laten controleren voordat de definitieve lijst bij de KNHB wordt ingediend.

Wat zegt de volgorde op de lijst:

 • Spelers opgegeven bij de nummers 1 tot en met 9 zijn alleen speelgerechtigd voor heren 1 (H1) of dames 1 (D1). Zij mogen niet in een (voor hen) lager (spelend) team uitkomen;
 • De spelers die op een positie van 10  tot en met  18 staan mogen het hele seizoen uitkomen voor H1 of D1 én het opleidingsteam;
 • Standaard is het opleidingsteam van een vereniging heren 2 (H2) of dames 2 (D2), tenzij de club de competitieleiding voor 24 augustus heeft verzocht een ander team aan te duiden als opleidingsteam en dit verzoek door de KNHB is gehonoreerd (zie nadere uitwerking Bondsreglement (BR) 2022, art. 4.10);
 • Mocht dit opleidingsteam een ander team zijn dan H2/D2 (bijvoorbeeld HJ1 of DJ1) dan geldt dat deze spelers alleen speelgerechtigd zijn voor H1/D1, H2/D2 én het opleidingsteam; in dit voorbeeld dus HJ1 of DJ1. Zij mogen niet in alle tussenliggende teams spelen. De spelers uit H1/D1 moeten wel in dat geval wel de juiste leeftijd hebben om uit te mogen komen in een Jong Seniorenteam. Spelers die niet op de teamopgave van H1/D1 staan en wel uitkomen voor het opleidingsteam vallen onder de algemene regels speelgerechtigdheid;
 • Voor spelers op een positie vanaf nummer 19 en hoger (19, 20, enz.) geldt dat wanneer deze spelers uit willen komen voor een ander team dan het opleidingsteam, de algemene regels speelgerechtigdheid zoals opgenomen in het Bondsreglement 2022, art. 5 van toepassing zijn.

Jeugdspeler op de teamopgave of waarvan de teambepaling is vastgesteld op H1/D1
Wanneer een speler, die op de teamlijst staat van een jeugdteam, evenveel of meer uitkomt voor H1/D1 dan voor een jeugdteam, wordt zijn/haar speelgerechtigdheid beperkt. Als na minimaal drie speelrondes blijkt dat hiervan sprake is, is de speler voor het vervolg van de competitie alleen nog speelgerechtigd voor H1/D1, het opleidingsteam en JO18-1/MO18-1. Dit geldt ook voor spelers met jeugdleeftijd die op plek 10, 11 en hoger staan op de teamopgave of spelerslijst.

Uitzondering speelgerechtigdheid standaardteams 1e en 2e klasse
Voor standaardteams uitkomend in de 1e en 2e Klasse geldt een uitzondering op de speelgerechtigdheid. Een speler is na 15 maart enkel speelgerechtigd voor het standaardteams als de speler op de teamopgave staat óf voor 15 maart is uitgekomen voor het standaardteam van de vereniging. Is dit beide niet het geval dan is hij slechts speelgerechtigd voor dat team, wanneer hij daarvoor van de KNHB schriftelijk toestemming heeft gekregen. Er hoeft geen toestemming te worden aangevraagd voor jeugdspelers die vóór 15 maart al zijn uitgekomen voor een team van de vereniging, deze spelers zijn altijd speelgerechtigd. Het uitsluitend na 15 maart toevoegen van een speler aan de teamopgave is niet voldoende. Toestemming vragen is vereist!

Aandachtspunten indienen teamopgave
De opgave dient zo volledig mogelijk te worden gedaan. Bij de teams dienen de namen van die spelers te worden vermeld, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat zij ook werkelijk in het team zullen uitkomen. Een vereniging die een opgave doet en hierbij één of meer spelers opgeeft van wie hem bekend is dat deze niet beschikbaar is/zijn of zal/zullen zijn, pleegt een bedrieglijke handeling in de zin van artikel 11 lid 1 sub f van de statuten.

 • Elke teamopgave moet tenminste 11 en maximaal 22 namen van spelers bevatten;
 • Alle spelers die op de teamopgave worden vermeld moeten in het centrale ledenbestand van de KNHB zijn vermeld als spelend lid van de vereniging;
 • Alle gevraagde informatie dient in de digitale omgeving te worden ingevuld;
 • De opgave dient goedgekeurd te worden door de competitieleiding;
 • In verband met de wet op de privacy is het niet langer toegestaan een overzicht van de door de KNHB goedgekeurde teamopgave (namen en posities) te publiceren op de website van de vereniging. In tegenstelling tot voorgaande jaren is deze verplichting daarom komen te vervallen. De goedgekeurde opgave van de eigen vereniging kan op ieder moment worden gedownload in de digitale omgeving HockeyWeerelt;
 • Een vereniging is gerechtigd in de loop van het seizoen, uiterlijk vóór 1 maart van het lopende seizoen, éénmalig de bindende teamopgave te wijzigen;
 • Op een met redenen omkleed, schriftelijk verzoek van de vereniging aan de competitieleiding kan, buiten de onder de vorige bullit genoemde wijzigingsmogelijkheid, slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden veranderingen in de opgave worden toegestaan. Deze dispensatie wordt bovendien slechts verleend in het geval dat de tweede competitiehelft (= de eerste returnwedstrijd) van het betrokken team nog niet is begonnen;
 • Aan een vereniging die de opgave niet, niet tijdig of foutief/onvolledig invult kan door de competitieleiding een administratieve sanctie worden opgelegd van ten hoogste € 250,00.

Downloads

Deel deze pagina