Neem jeugdleden serieus, stel een Jeugdraad in!

Geoffrey Verheijen, initiator Jeugdraad: ‘Kinderen vinden vaak andere dingen belangrijk dan wij als volwassenen denken.’

Inleiding

Als meer dan de helft van je leden uit jeugdleden bestaat, dan lijkt het voor de hand te liggen dat zij actief kunnen meepraten over zaken die hen raken. Formeel kan dat natuurlijk via de stem van hun wettelijk vertegenwoordiger tijdens de ALV, maar dat is toch vaak een brug te ver. MHC Krimpen stelde een Jeugdraad in om de belangen van de jeugdleden te behartigen. En dat werkt als een speer!

Resultaten

  • Inspraak jeugdleden op een laagdrempelige manier geregeld
  • Diverse succesvolle projecten geïnitieerd: ‘Zet je licht aan’ actie van de ANWB, instellen rookhoek, gecombineerd trainingskamp met HC Feyenoord en HC Capelle aan eind van de zomer, etc.
  • Grotere betrokkenheid kinderen bij de club
  • Jeugdleden leren wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een club
  • Club profiteert van frisse kijk van de jeugdleden

Aanpak

Hoewel je als volwassene vaak denkt precies te weten wat kinderen belangrijk vinden, is dat vaak niet het geval. Kleine dingen als het ijsassortiment in het clubhuis of de manier waarop je tijdens een feest kunt betalen (geld/munten/clubcard) kan voor jeugdleden een groot verschil maken. Bovendien zien zij vaak dingen die volwassenen over het hoofd zien. Zoals bijvoorbeeld bij het ontwerp van het nieuwe clubhuis van Krimpen waarbij de kinderen ontdekten dat er een bidon-kraantje aan de buiten muur ontbrak en dat er teveel inkijk was naar de doucheruimten.

Om al de kleine en grote wensen van de jeugdleden serieus te kunnen nemen en te profiteren van hun frisse blik, stelde MHC Krimpen een Jeugdraad in.

Samenstelling Jeugdraad
De Jeugdraad bestaat uit 2 vertegenwoordigers per jeugdteam vanaf de E-tjes. Hoewel ook de A-junioren deel kunnen nemen, hebben ze daar bij Krimpen geen gebruik van gemaakt. Waarschijnlijk omdat zij zichzelf al oud en wijs genoeg vinden hun wensen zonder Jeugdraad kenbaar te maken. De verhouding jongens-meisjes in de raad is 20%-80%.

Ledenwerving Jeugdraad
Krimpen heeft ieder team op zaterdag (voor/na de wedstrijd) geïnformeerd over de Jeugdraad en de mogelijkheid om je er voor op te geven. Vervolgens is nog een informatieve mail naar de coaches verstuurd. Uiteindelijk hebben zich 24 jeugdleden aangemeld. Uit hun midden is een bestuur gekozen met een voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij leggen zich vast om een jaar lang bij iedere vergadering aanwezig te zijn. Van de overige leden wordt dat in principe ook verwacht. De opkomst is tot nog toe 80%.

Tip: het vaststellen van de vergadertijd is altijd lastig. Gebleken is dat vrijdag van 18:30-20:00 uur het beste moment is.

De vergadering van de Jeugdraad
De Jeugdraad vergadert zo’n  4 à 5 keer per jaar. Ruim voor de vergadering wordt de datum via de clubsite gecommuniceerd, met een oproep om onderwerpen in te brengen. De vergadering is besloten zodat de kinderen vrijuit kunnen praten. In de notulen – die ook naar de ouders gaan – staan alleen zaken die openbaar gemaakt kunnen worden. Als de kinderen bijvoorbeeld problemen hebben met de manier van coachen van een begeleider, dan valt dit niet op het kind te herleiden dat dit inbrengt.

NB. Bij de vergadering is een volwassen coördinator aanwezig, ondermeer om de deur te ‘bewaken’ en af en toe te helpen bij de voortgang van de vergadering. Daarnaast kan hij of zij punten oppakken die gevoelig liggen – bijvoorbeeld klachten over grensoverschrijdend gedrag – en deze doorspelen naar de vertrouwenspersoon van de club. Kinderen zijn zich vaak onvoldoende bewust van deze mogelijkheid.

Adviserende en initiërende functie
De Jeugdraad heeft vooral een adviserende en initiërende functie. Ze voert de genomen besluiten in principe niet zelf uit, maar speelt ze door naar de verschillende commissies en vrijwilligers binnen de club. Al leveren ze zelf wel vaak een bijdrage, zoals het ontwerpen van de rookhoek bij de ingang van het clubhuis en het aanbrengen van de fluorescerende teksten voor de ANWB-actie ‘Zet je licht aan’ bij de fietsenstalling.

Meepraten tijden de bestuursvergadering
Om ervoor de zorgen dat de punten van de Jeugdraad serieus genomen worden, schuift het bestuur van de Jeugdraad aan bij de bestuursvergadering van het clubbestuur. De eerste 5 à 10 minuten mogen zij hun zegje doen. Omdat hun inbreng in de notulen terechtkomt, is het clubbestuur gehouden de inbreng van de Jeugdraad serieus te nemen. Daarnaast is het verstandig om in het huishoudelijk reglement op te nemen dat de bestuursleden van de Jeugdraad spreekrecht hebben tijdens de Algemene Leden Vergadering (andere jeugdleden hebben dat in principe alleen via hun wettelijk vertegenwoordiger).

Goed voorbeeld doet goed volgen
Parallel aan de Jeugdraad van hockeyclub Krimpen, heeft de gemeente Krimpen inmiddels ook een Jeugdraad ingesteld. Daarnaast adviseert HC Krimpen ook de buren van HC Capelle bij de opzetten van een Jeugdraad.

In de bijlage vind je een uitgewerkt protocol over het instellen van een Jeugdraad. Voor meer informatie over formeel stemrecht jeugdleden, klik hier.

 

 

Bekijk alle best practices

Downloads


Deel deze pagina